1. هم‌رده
 2. قوانین و مقررات
 3. قوانین مالی محاسباتی
 4. تصویبنامه ۹۵۳۰۸ هیات وزیران درباره کاهش هزینه های اداری دستگاههای دولتی در سال ۹۷+اصلاحیه

تصویبنامه ۹۵۳۰۸ هیات وزیران درباره کاهش هزینه های اداری دستگاههای دولتی در سال ۹۷+اصلاحیه

قوانین مقررات بخشنامه ها تصویب نامه دستورالعمل ها آئین نامه ها

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ هیأت وزیران در خصوص”آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور”، طی نامه شماره ۹۵۳۰۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰)

ماده واحده -…

تبصره ۲۰-…

ح – دولت مکلف است با اتخاذ ساز و کاری نسبت به اجرای احکام و هزینه‌ کرد مبالغ مندرج در ردیف‌های این قانون در جهت اهداف سیاست‌های کلی به ‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام و از هزینه‌ کرد اعتبارات در امور غیرضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایش‌ها پرهیز نماید. آیین‌نامه اجرایی این ‌بند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

متن آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷

  • سازمان برنامه و بودجه کشور
 • وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۱/۷/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۳۳۰۶۴۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

  • الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
  • ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
 • پ- دستگاه اجرایی: تمامی دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحا از اعتبارات بودجه عمومی یا بودجه شرکت های دولتی استفاده می کنند و نام آنها در قانون یا پیوست های آن درج شده است.

ماده ۲- دستگاه اجرایی مکلف است گزارش ارتباط تکالیف، احکام و ردیف های مرتبط با خود، مندرج در قانون را با اهداف سیاست های کلی به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب جداول شماره (۱)، (۲) و (۳) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، به سازمان ارسال کند.

ماده ۳- سازمان مکلف است جداول موضوع ماده (۲) این تصویبنامه را ظرف دو هفته پس از وصول، بررسی و پس از تأیید، به دستگاه اجرایی ابلاغ کند.

ماده ۴- دستگاه اجرایی مکلف است عملکرد جداول موضوع ماده (۲) این تصویبنامه را در مقاطع زمانی شش ماهه، به سازمان ارسال کند.

ماده ۵- دستگاه اجرایی مکلف است از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه با رعایت موارد زیر و اتخاذ ساز و کارهای صرفه جویی، از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور پرهیز کند:

  • الف- اجاره هر گونه ساختمان و تأسیسات جدید و خرید ساختمان و تأسیسات جدید اداری، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکز زدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳-، ممنوع است.
  • ب- نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ممنوع است.
  • پ- هزینه های مصرفی و ملزومات اداری برای دستگاه اجرایی، حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) عملکرد سال قبل مجاز است. واحدهای خدماتی عمومی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها از شمول این بند مستثنی هستند.
  • ت- هزینه های سفرهای خارجی و مأموریت های داخلی به استثنای مأموریت های واحدهای نظارت در دستگاه اجرایی و امور بین الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) حداکثر به میزان شصت درصد (۶۰%) عملکرد سال قبل مجاز است.
  • ث- هزینه های برگزاری هر گونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل تمامی اعتبارات دستگاه اجرایی از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان سی درصد (۳۰%) عملکرد سال قبل و با اتخاذ تدابیری برای مدیریت هزینه ها امکان پذیر است.
  • ج- چاپ نشریات غیرمرتبط با وظایف دستگاه اجرایی از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ممنوع است.
 • چ- استفاده از مجوز هزینه کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰%) عملکرد سال قبل مجاز است. موارد استثنا نیز صرفاً برای موارد خاص با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز خوواهد بود.

ماده ۶- دستگاه های اجرایی مکلفند ضمن رعایت ماده (۵) این تصویبنامه، زمینه های کاهش هزینه های را شناسایی و گزارش آن را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه به سازمان ارسال کنند.

ماده ۷- سازمان مکلف است گزارش عملکرد این تصویبنامه را پس از دریافت و بررسی گزارش های دستگاه های اجرایی، در پایان سال مالی تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال کند.

ماده ۸- استفاده از منابع شرکت های دولتی برای هزینه در موارد ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی مجاز نیست.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

تصویبنامه شماره ۱۲۹۳۱۹/ت۵۶۰۷۳هـ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۷ هیئت وزیران

سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۹/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۵۰۹۷۶۲ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (پ) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۳۰۸/ت۵۵۷۹۶هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۷، عبارت “به میزان هفتاد درصد (۷۰%)‌ عملکرد سال قبل” به عبارت “در سقف موافقتنامه‌های متبادله در سال ۱۳۹۶” و در بند (ت) ماده مذکور عبارت “به میزان شصت درصد (۶۰%)‌ عملکرد سال قبل”‌ به عبارت “در سقف موافقت‌نامه‌های متبادله در سال ۱۳۹۶” اصلاح می‌شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این زمینه را پر کنید
این زمینه را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست