کاهش تخلفات در دستگاه های اجرایی

0
کاهش تخلفات در دستگاه های اجرایی
کاهش تخلفات در دستگاه های اجرایی

پاراف کاهش تخلفات در دستگاه های اجرایی : دادستان دیوان محاسبات گفت: با افزایش کنترل های داخلی در دستگاه های اجرایی در دوران تصدی بنده تخلفات در دستگاه های اجرایی به یک سوم نسبت به سنوات گذشته کاهش یافت.

نگاه من به دیوان محاسبات با نگاه سنتی که دیوان را دستگاه حسابرسی می دانست متفاوت بود. به نظر من دیوان محاسبات دستگاه نظارتی است که وظیفه نظارت بر دستگاه ها را برعهده دارد.

شجاعی ریشه عمده تخلفات را ضعف بر کنترل های داخلی در دستگاه های اجرایی خواند و گفت: با افزایش کنترل های داخلی تخلفات دستگاه ها به یک سوم نسبت به سنوات گذشته کاهش یافت.

در خصوص برخوردهای قاطعانه با کسانی که باعث ضرر و زیان به بیت المال شده اند به ریاست مجلس و کمیسیون های تخصصی به صورت مستمر گزارش داده ام و اعلام کرده ام که برخوردهای قانونی موجب چه مبالعی به بیت المال شده است.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر فاصله رویدادهای مالی تا بررسی پرونده ها در دوره دادستانی اش در دیوان محاسبات گفت: پیش از این، این فاصله ۱۹ ماه بود که در دوران تصدی بنده به ۴ ماه و ۱۰ روز کاهش یافت.

با افزایش کنترل های داخلی تخلفات دستگاه ها به یک سوم نسبت به سنوات گذشته کاهش یافت.

شجاعی اظهار داشت: در خصوص برخوردهای قاطعانه با کسانی که باعث ضرر و زیان به بیت المال شده اند به ریاست مجلس و کمیسیون های تخصصی به صورت مستمر گزارش داده ام و اعلام کرده ام که برخوردهای قانونی موجب چه مبالعی به بیت المال شده است.

وی دیوان محاسبات علت کاهش روند بررسی پرونده ها را تدوین آیین نامه رسیدگی خواند و انتخاب مجددش از سوی کمیسیون برنامه و بودجه برای دادستانی دیوان محاسبات را رضایت از عملکردش خواند.مهر.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here