اصلاح آيين نامه اجرايی تبصره (20) قانون بودجه94 و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر

0
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (20) قانون بودجه94 و پرداخت مستمري به رزمندگان معسر
اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (20) قانون بودجه94 و پرداخت مستمري به رزمندگان معسر

پاراف اصلاح آيين نامه اجرايی تبصره (20) قانون بودجه94 و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر : شماره۱۵۹۰۰۵/ت۵۲۰۶۲هـ ۳/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
سازمان مديريت و برنامه ­ريزی کشور ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت
وزارت نيرو ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت امور اقتصادی و دارايی
وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت جهادکشاورزی
وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان حفاظت محيط زيست

هيأت‌وزيران در جلسه ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه­ريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون ­اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
آيين­ نامه اجرايي تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصويب­ نامه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴ به شرح زير اصلاح مي­شود:
۱ـ ماده (۲) به شرح زير اصلاح مي­شود:
الف ـ در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) واژه «مستقيماً» حذف و حسب مورد عبارات «به حساب تمـرکز وجوه سازمان نزد خـزانه» و «به حسابي که توسط خزانه به منظور تمرکز وجوه سازمان معرفي مي­شود» به عبارت «مطابق قوانين از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن يارانه­ها به حساب مربوط در خزانه­داري کل کشور» اصلاح مي­شود.

ب ـ در بند (ج)، عبارت «با احتساب» به عبارت «که مشتمل بر» اصلاح و بعد از عبارت «ارزش افزوده» عبارت «نيز مي­باشد» اضافه مي­شود و به انتهاي بند يادشده عبارت «شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده­هاي نفتي ايران موظف است ماليات و عوارض ارزش افزوده سوخت نيروگاهي را براساس ترتيبات مواد (۲۱) و (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب­هاي ذي­ربط واريز نمايد.» اضافه مي­شود.
پ ـ در بند (د) بعد از عبارت «مبلغ ده (۱۰) ریال» عبارت «بابت سهم هدفمندی يارانه ­ها» و به انتهاي اين بند عبارت «و صد درصد (۱۰۰%) منابع حاصل از افزايش قيمت آب در سال­هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصي نزد خزانه­ داری کل کشور واريز مي­شود و براساس ماده(۸) قانون هدفمند کردن يارانه ­ها به صنعت آب اختصاص مي­ يابد.» اضافه مي­شود.
ت ـ بند (هـ) به شرح زير اصلاح مي­شود:
«هـ ـ شرکت­هاي مذکور موظفند وجوه فوق­الذکر را هر ماه مقدم بر کليه پرداخت­های خود مطابق قوانين از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن يارانه­ها به حساب مربوط در خزانه­ داری کل کشور و همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده را براساس مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و ساير پرداخت­­هاي خود را نيز به حساب­هاي ذي­ربط واريز نمايند و عملکرد مبالغ واريزي مربوط به سهم سازمان موضوع اين تصويب­نامه را به سازمان و سازمان مديريت و برنامه ­ريزی کشور گزارش نمايند. چنانچه شرکت­های فوق­الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ يادشده تأخير نمايند، سازمان و سازمان امور مالياتي کشور مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامي از حساب­های تمرکز وجوه شرکت­های مرتبط و واريز به حساب سازمان و سازمان امور مالياتی کشور مي­باشد.»
۲ـ ماده (۳) به شرح زير اصلاح مي­شود:
«ماده۳ـ تأمين اعتبار براي اجراي بند (ب) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از محل رديف­هاي يارانه­اي بودجه عمومي مندرج در اين قانون مجاز است.»
۳ـ ماده (۴) به شرح زير اصلاح مي­شود:
الف ـ بعد از عبارت «سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه» عبارت «و برقراري و پرداخت مستمري به رزمندگان معسر داراي حداقل (۶) ماه سابقه حضور در جبهه به نحوی که مستمری ماهانه آن­ها کمتر از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ نباشد،» اضافه مي­شود.
ب ـ در بند (الف)، بعد از عبارت «مکلف است» عبارت «با رعايت قوانين مربوط» اضافه و عبارت «دستورالعمل اين بند توسط وزارت مذکور تهيه مي­شود.» حذف مي­شود.
ج ـ متن زير به عنوان بند (ج) اضافه مي­شود:
«ج ـ مستمري رزمندگان معسر، موضوع بند (ز) تبصره (۲۰) که نحوه برقراري و پرداخت آن تابع دستورالعمل مشترک وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ­ريزی کشور خواهد بود، ماهيانه توسط سازمان به حساب سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح واريز خواهد شد.»
۴ـ در بند (ج) ماده (۶)، عبارت «تا مبلغ» به عبارت «در سقف نود درصد (۹۰%) مبلغ» اصلاح و بعد از عبارت «پرداخت مي­شود.» عبارت «معادل ده درصد (۱۰%) از اعتبار يادشده براي اجراي طرح توانمندسازي مهارتی روستاييان و ساکنان مناطق کمترتوسعه­يافته و اقشار محروم با رويکرد اشتغال پايدار به سازمان آموزش فني و حرفه ­اي کشور اختصاص مي­يابد.» اضافه مي­شود.

معاون اول رئيس‎جمهور

اسحاق جهانگيری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید