اصلاح ‌آیین‌نامه فوق‌العاده‌ اشتغال‌ خارج ‌از کشور مستخدمان ‌دولت

1

پاراف اصلاح ‌آیین‌نامه فوق‌العاده‌ اشتغال‌ خارج ‌از کشور مستخدمان ‌دولت : اصلاح ‌آیین‌نامه فوق‌العاده‌ اشتغال‌ خارج ‌از کشور مستخدمان ‌دولت ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران‌

شماره‌ : .23781ت‌31427هـ   تاریخ : 1384.04.21
وزارت امورخارجه ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.4.12 بنا به پیشنهاد شماره 1.15420 مورخ  1383.6.17وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـمصوب‌1370 ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت‌)،موضوع تصویبنامه شماره .29920ت461هـ مورخ 1371.10.9 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 ـ در تبصره (2) ماده (2) کلمه‌ “حداکثر” قبل از عبارت “معادل (10%)” اضافه می‌شود.
2 ـ تبصره (3) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“تبصره 3 ـ میزان فوق العاده مندرج در جدولهای شماره (2) و (3) پیوست در مورد کارکنان‌نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که یکی از پستهای ریاست یا معاونت نمایندگی رااشغال نمایند و مدیران و معاونان واحدهای آموزشی حداکثر تا (10%) قابل افزایش است‌.” 3 ـ تبصره (4)ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“تبصره 4 ـ حداقل مدرک تحصیلی برای مشاغل مندرج در جدول شماره (2) و مشاغلی که براساسضوابط مربوط به همترازی فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت با مشاغل مندرج در جدولیادشده همتراز می‌شود کارشناسی می‌باشد.فوق‌العاده کسانی که دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک‌تحصیلی حداقل هستند و مدارک آنان در دوره مربوط دارای مطلوبیت لازم می‌باشد به ازای هر مدرک‌تحصیلی بالاتر پنج درصد (5%) و حداکثر تا پانزده درصد (15%) ارقام مندرج در جدولهای شماره (2) و(3) قابل افزایش است‌.”
4 ـ متن زیر به عنوان تبصره‌های (7)، (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (2) اضافه می‌شود:
“تبصره 7 ـ به آن دسته از ماموران خارج از کشور شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلا می ایران درکشورهای دارای شرایط ویژه‌، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده خاص حداکثر تا شصت‌درصد (60%)ارقام مندرج در جدولهای شماره (2) و (3) پرداخت می‌شود.
فهرست کشورهای دارای شرایط ویژه و زمان بهره مندی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 8 – در صورتی‌که هر یک از ماموران دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بنا به‌دلایلی از کشور محل ماموریت اخراج شوند با تشخیص کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌کشور، وزارت امورخارجه و دستگاه ذی ربط‌، برحسب میزان خسارت حداکثر معادل شش ماه فوق العاده‌اشتغال در کشور محل ماموریت به وی پرداخت خواهد شد.
تبصره 9 – ارقام مندرج در جدولهای (2) و (3) پیوست این آیین‌نامه همه ساله متناسب با نرخ تورم‌کشورهای مربوط براساس ضرایبی که بنا به پیشنهاد وزارت امورخارجه و تایید سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد افزایش می یابد.
تبصره 10 – دستگاههای اجرایی مجازند درصورت وجود اعتبار برای ماموریتهای بیش از دو سال‌حداکثر تا سقف نود درصد (90%) بهای بلیط درجه یک رفت و برگشت برای سفرا و درجه دو برای سایرماموران و خانواده ایشان را جهت استفاده از مرخصی برای عزیمت به جمهوری اسلامی ایران و برای یک‌باردر حین ماموریت در ارزانترین و کوتاهترین مسیر ممکن در قبال اسناد مثبته پرداخت نمایند.
افرادی که از سایر مزایای مشابه استفاده می نمایند مشمول این تبصره نمی باشند.
تبصره 11ـ دستگاههای اجرایی مجازند برای تأمین هزینه استقرار اولیه کارکنان خویش معادل شش ماه‌فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را در ابتدای ماموریت به کارکنان پرداخت نمایند.
” 5 ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (3) اضافه می‌شود:
“تبصره ـ برای ارزهایی که پس از تاریخ یادشده به وجود آمده اند، ملاک محاسبه‌، نسبت آن با یکی ازارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌باشد.
تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویبنامه خواهد بود.”
6 ـ در تبصره (1) ماده (5) عبارت‌ “(45%)” به‌ “پنجاه درصد (50%)” اصلاح و واژه “غیرمبله‌” حذف‌می‌شود.

محمدرضا عارف

معاون اول رییس‌جمهور

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید