الحاق يک تبصره به ماده 3 آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی

0
الحاق يک تبصره به ماده 3 آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی
الحاق يک تبصره به ماده 3 آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی

پاراف الحاق يک تبصره به ماده 3 آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی : شماره۱۲۸۹۷/۹۴/دش ۱۶/۸/۱۳۹۴ الحاق يک تبصره به ماده ۳ آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۷۶۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

مصوبه «الحاق يک تبصره به ماده۳ آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري» که در جلسه۷۶۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بنا به پيشنهاد مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۴ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي شود:
«تبصره ـ به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و نظر به ساختار هيأت امنايي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، اعمال و انجام نظارت مالي در دانشگاه ها و مؤسسات مذکور به جاي ذي حساب برعهده مدير امور مالي خواهدبود».

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي

حسن روحاني

متن کامل آئين‌ نامه‌ مديريت‌ دانشگاه‌ ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی مصوب‌ دويست‌ و چهل‌ و نهمين‌ جلسه‌ مورخ‌ 11/4/70 شورايعالی انقلاب‌ فرهنگی

ماده‌ 1 : اركان‌ دانشگاه‌ عبارتند از :

1 ) هيات‌ امنا 2 ـ رئيس‌ 3 ـ شوراي‌ دانشگاه‌

ماده‌ 2 : وظايف‌ و اختيارات‌ هيات‌ امنا وظايف‌ و اختياراتي‌ است‌ كه‌ د رقانون‌ تشكيل‌ هيات‌ هاي‌ امنا دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و پژوهشي‌ توسط شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ (مصوب‌ جلسات‌ 181 و 183 مورخ‌ 9/12/67 و 23/12/67) و همچنين‌ قانون‌ نحوه‌ انجام‌ امور مالي‌ و معاملاتي‌ دانشگاه‌ ها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ (مصوب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مورخ‌ 69/10/18) تعيين‌ شده‌ است‌ .

ماده‌ 3 : رئيس‌ هر دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ را بر حسب‌ مورد از جانب‌ وزير فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ يا وزير بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ به‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ پيشنهاد خواهد شد و پس‌ از تاييد شورا با حكم‌ وزير به‌ مدت‌ چهار سال‌ به‌ اجراي‌ وظايف‌ خود خواهد پرداخت‌ . تمديد اين‌ مدت‌ بلامانع‌ است‌ .

ماده‌ 4 : معاونان‌ دانشگاه‌ را رئيس‌ دانشگاه‌ با رعايت‌ شرايط ذيل‌ انتخاب‌ خواهد كرد . عزل‌ آنان‌ نيز به‌ عهده‌ رئيس‌ دانشگاه‌ خواهد بود .

الف‌) شرايط عمومي‌ اعضاي‌ هيات‌ رئيسه‌

1 ـ عامل‌ بودن‌ به‌ واجبات‌ و پرهيز جستن‌ از محرمات‌

2 ـ معتقد به‌ ملتزم‌ بودن‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ جهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

3 – برخوردار بودن‌ از حسن‌ شهرت‌ و اخلاق‌ اسلامي‌ و آشنا بودن‌ به‌ امور دانشگاه‌

4 ـ عدم‌ شركت‌ فعالانه‌ در تحكيم‌ رژيم‌ سابق‌

5 ـ عدم‌ وابستگي‌ به‌ احزاب‌ و گروههاي‌ غير قانوني‌

ب‌ ) صلاحيت‌ علمي‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ هيات‌ رئيسه‌

داشتن‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ سابقه‌ كار آموزش‌ يا پژوهشي‌ با مرتبه‌ استادياري‌

تبصره‌ 1) در شرايط استثنائي‌ داشتن‌ مرتبه‌ مربي‌ براي‌ معاونت‌ اداري‌ و مالي‌ و نيز معاونت‌ عمراني‌ كافي‌ است‌ .

تبصره‌ 2) درمورد مراكز آموزش‌ عالي‌ كمتر از سطح‌ دانشگاه‌ و در شرايط استثنائي‌ داشتن‌ مرتبه‌ مربي‌ براي‌ معاونان‌ كافي‌ است‌ .

تبصره‌ 3) تشخيص‌ موارد استثناي‌ مذكور در تبصره‌ هاي‌ 1 و 2 حسب‌ مورد به‌ عهده‌ وزير فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ يا وزير بهداشت‌ درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ است‌ .

ماده‌ 5 : هيات‌ رئيسه‌ دانشگاه‌ مركب‌ است‌ از رئيس‌ و معاونان‌ دانشگاه‌ ، معاونان‌ دانشگاه‌ به‌ تناسب‌ حجم‌ كار و گستردگي‌ دانشگاه‌ تعيين‌ مي‌ شوند و تعداد آنها حداكثر 7 نفر خواهد بود بعضي‌ از معاونتها را مي‌ توان‌ درهم‌ ادغام‌ كرد .

معاونتها به‌ شرح‌ زير است‌ :

1 ـ معاونت‌ آموزشي‌ 2 ـ معاونت‌ پژوهشي‌ 3 ـ معاونت‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ 4 ـ معاونت‌ دانشجويي‌ 5 ـ معاونت‌ فرهنگي‌ 6 ـ معاونت‌ اداري‌ و مالي‌ 7 ـ معاونت‌ عمراني‌

تبصره‌ 1) در دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ معاونت‌ امور درمان‌ نيز مي‌ توان‌ تعيين‌ كرد .

تبصره‌ 2) در دانشگاههاي‌ غير علوم‌ پزشكي‌ مي‌ توان‌ معاونت‌ طرح‌ و برنامه‌ نيز تعيين‌ كرد .

ماده‌ 6 ـ وظايف‌ و اختيارات‌ رئيس‌ دانشگاه‌ :

الف‌) نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ امور آموزشي‌ ، پژوهشي‌ ، فرهنگي‌ ، دانشجويي‌ ، اداري‌ و مالي‌ ، عمراني‌ و امور خدمات‌ علمي‌ و كليه‌ ارتباطات‌ داخلي‌ و بين‌ المللي‌ دانشگاه‌ هماهنگي‌ واحدهاي‌ مختلف‌ و پاسخگويي‌ به‌ مراجع‌ ذيصلاحيت‌ .

ب‌ ) تعيين‌ خط مشي‌ اجرايي‌ دانشگاه‌ در قالب‌ سياستهاي‌ علمي‌ ، آموزشي‌ و پژوهشي‌

ج‌ ) هدايت‌ فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ ، آموزشي‌ ، پژوهشي‌ ، اداري‌ و مالي‌ و عمراني‌ دانشگاه‌

د ) ارائه‌ گزارش‌ سالانه‌ دانشگاه‌ به‌ هيات‌ امنا

هـ ) نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ فعاليت‌ هاي‌ جاري‌ دانشگاه‌ و پيگيري‌ اشكالات‌ و تخلفات‌ احتمالي‌ و ارجاع‌ آنها به‌ مقامات‌ ذيصلاحيت‌

و ) مسئوليت‌ امور مالي‌ و اداري‌ دانشگاه‌ و در حدود مقررات‌ مصوب‌

ز ) نصب‌ و عزل‌ اعضاي‌ هيات‌ رئيسه‌ (با رعايت‌ تبصره‌ هاي‌ 1 و 2 ماده‌ 4) و روساي‌ دانشكده‌ ها و موسسات‌ و واحدهاي‌ وابسته‌ و مديران‌ گروههاي‌ آموزشي‌

ح‌ ) اجراي‌ مصوبات‌ و آئين‌ نامه‌ ها و بخشنامه‌ هاي‌ صادر شده‌ از سوي‌ وزارت‌

ط ) تهيه‌ و پيشنهاد سياستها ، و خط مشي‌ ها براي‌ طرح‌ در هيات‌ امنا

ي‌ ) ارائه‌ پيشنهاد تاسيس‌ ، توسعه‌ ، انحلال‌ و ادغام‌ واحدها به‌ شوراي‌ دانشگاه‌

ك‌ ) ارائه‌ پيشنهاد همكاريهاي‌ علمي‌ با ساير موسسات‌ آموزشي‌ يا پژوهشي‌ داخلي‌ و خارج‌ به‌ شوراي‌ دانشگاه‌

ل‌ ) نمايندگي‌ حقوقي‌ دانشگاه‌ نزد مراجع‌ ذيصلاحيت‌

م‌ ) نظارت‌ بر امور انضباطي‌ دانشگاه‌ (هيات‌ علمي‌ ـ دانشجويان‌ ـ كارمندان‌) در چهارچوب‌ ضوابط و مقررات‌

ماده‌ 7 ـ وظايف‌ و اختيارات‌ هيات‌ رئيسه‌ دانشگاه‌ :

الف‌) فراهم‌ كردن‌ زمينه‌ هاي‌ اجرايي‌ مصوبات‌ شورايعالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ و آئين‌ نامه‌ هاو بخشنامه‌ هاي‌ صادر شده‌ از سوي‌ وزارت‌

ب‌ ) پيشنهاد نمودار تشكيلاتي‌ و اصلاحات‌ اداري‌ لازم‌ براي‌ اداره‌ امور داخلي‌ دانشگاه‌ به‌ هيات‌ امنا از طريق‌ رئيس‌ دانشگاه‌

ج‌ ) بررسي‌ و ارزيابي‌ نحوه‌ اجراي‌ تصميمات‌ هيات‌ رئيسه‌ و نظارت‌ بر عملكرد واحدهاي‌ دانشگاه‌

د ) فراهم‌ كردن‌ زمينه‌ مردمي‌ كردن‌ دانشگاه‌ و كمك‌ به‌ خودكفايي‌ دانشگاه‌ و واحدهاي‌ وابسته‌

هـ ) ايجاد هماهنگي‌ لازم‌ بين‌ حوزه‌ هاي‌ مختلف‌ معاونت‌ ها

و ) بررسي‌ آئين‌ نامه‌ هاي‌ اداري‌ و مالي‌ و معاملاتي‌ دانشگاه‌ براي‌ طرح‌ در هيات‌ امنا و تهيه‌ پيشنهادها ، طرح‌ ها و برنامه‌ هايي‌ كه‌ بايد در دستور كار هيات‌ امنا قرار گيرد .

ز ) پيشنهاد بودجه‌ سالانه‌ دانشگاه‌ به‌ هيات‌ امنا از طريق‌ رئيس‌ دنشگاه‌

ح‌ ) پيشنهاد توزيع‌ و تخصيص‌ فرصت‌ هاي‌ مطالعاتي‌ و دوره‌ هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ داخل‌ و خارج‌ كه‌ طبق‌ ضوابط به‌ اعضاي‌ آموزشي‌ ، پژوهشي‌ تعلق‌ مي‌ گيرد از طريق‌ رئيس‌ دانشگاه‌ به‌ وزارت‌ .

ماده‌ 8 ـ شرح‌ وظايف‌ معاونان‌ دانشگاه‌ :

1 ـ معاون‌ آموزشي‌

الف‌) اداره‌ كليه‌ امور آموزشي‌ دانشگاه‌

ب‌ ) مطالعه‌ و اتخاذ تصميم‌ در مورد مسائل‌ آموزشي‌ با كمك‌ مسئولان‌ ذيربط

ج‌ ) نظارت‌ بر اجراي‌ مقررات‌ و آئين‌ نامه‌ هاي‌ آموزشي‌ از طريق‌ دفتر نظارت‌ و سنجش‌ دانشگاه‌

د ) تدوين‌ و پيشنهاد اصول‌ اجرايي‌ امور آموزشي‌

هـ) نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ وظايف‌ واحدهاي‌ وابسته‌

و ) تنظيم‌ دستور جلسات‌ شوراي‌ آموزشي‌ دانشگاه‌

ز ) برنامه‌ ريزي‌ امور آموزشي‌ با همكاري‌ واحدهاي‌ ذيربط

ح‌ ) نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ برنامه‌ ها و فعاليت‌ هاي‌ آموزشي‌ هر دانشكده‌ و ارزيابي‌ آن‌ و ارائه‌ گزارش‌ لازم‌ به‌ هيات‌ رئيسه‌

ط ) ارزيابي‌ عملكرد آموزشي‌ دانشجويان‌ و اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ و مديران‌ آموزشي‌ واحدهاي‌ مختلف‌ در هر نيمسال‌ وانعكاس‌ آن‌ به‌ رياست‌ دانشگاه‌ و اعلام‌ نتيجه‌ ارزيابي‌ به‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌

ي‌ ) همكاري‌ با معاونت‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ در امور دوره‌ هاي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌

ك‌ ) اجراي‌ دوره‌ هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ آموزشي‌

2 ـ معاون‌ پژوهشي‌

الف‌) بررسيهاي‌ لازم‌ و اتخاذ تصميم‌ در مورد فعاليت‌ هاي‌ پژوهشي‌

ب‌ ) مطالعات‌ لازم‌ در زمينه‌ ارزشيابي‌ فعاليت‌ هاي‌ پژوهشي‌ وارزيابي‌ عملكرد پژوهشي‌ سالانه‌ دانشگاه‌

ج‌ ) تماس‌ با موسسات‌ داخلي‌ و خارجي‌ به‌ منظور همكاري‌ در امور پژوهشي‌ و مبادله‌ خدمات‌ علمي‌

د ) اداره‌ امور واحدهاي‌ پژوهشي‌ تابع‌ و وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ .

هـ ) همكاري‌ در ارائه‌ خدمات‌ علمي‌ ، فرهنگي‌ و اجتماعي‌ و برگزاري‌ سمينارها و كنفرانس‌ هاي‌ علمي‌ وا جراي‌ كليه‌ امور قراردادهاي‌ تحقيقاتي‌ و خدماتي‌ بين‌ دانشگاه‌ و ساير موسسات‌

و ) همكاري‌ در اجراي‌ دوره‌ هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ پژوهشي‌ براي‌ موسسات‌ غير دانشگاهي‌

ز ) نظارت‌ بر كليه‌ امور پژوهشي‌ دانشگاه‌ ، كتابخانه‌ ها و بانكهاي‌ اطلاعاتي‌

ح‌ ) برنامه‌ ريزي‌ جهت‌ استفاده‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ از فرصت‌ مطالعاتي‌ داخل‌ و خارج‌ برابر ضوابط مصوب‌ .

ط ) تهيه‌ برنامه‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ و ارائه‌ اهداف‌ و تعيين‌ ولويت‌ هاي‌ پژوهشي‌ در قالب‌ برنامه‌ هاي‌ ميان‌ مدت‌ و بلند مدت‌ براي‌ طرح‌ در شوراي‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌

ي‌ ) بررسي‌ و ارزيابي‌ فعاليت‌ هاي‌ دانشگاه‌ در چهارچوب‌ برنامه‌ هاي‌ رشد و توسعه‌ كشور در بخش‌ آموزش‌ عالي‌ براي‌ طرح‌ در هيات‌ رئيسه‌

3 ـ معاون‌ تحصيلات‌ تكميلي‌

الف‌) برنامه‌ ريزي‌ گسترش‌ دوره‌ هاي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ در دانشگاه‌

ب‌ ) اداره‌ كليه‌ امور آموزشي‌ دوره‌ هاي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشگاه‌ با هماهنگي‌ با معاونت‌ آموزشي‌

ج‌ ) نظارت‌ بر اجراي‌ مقررات‌ و آئين‌ نامه‌ هاي‌ آموزشي‌ دوره‌ هاي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌

د ) نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ برنامه‌ ها و فعاليت‌ هاي‌ آموزشي‌ دوره‌ هاي‌ تخصصي‌ و ارزيابي‌ آن‌ و ارائه‌ گزارش‌ به‌ هيات‌ رئيسه‌

هـ ) تنظيم‌ دستور جلسات‌ شوراي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشگاه‌

و ) همكاري‌ با معاونان‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ در اجراي‌ دوره‌ هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ تخصصي‌

4 ـ معاون‌ دانشجويي‌

الف‌) اداره‌ كليه‌ امور دانشجويي‌ دانشگاه‌

ب‌ ) مطالعه‌ و اتخاذ تصميم‌ درباره‌ مسائل‌ و مشكلات‌ دانشجويي‌

ج‌ ) نظارت‌ بر اجراي‌ قوانين‌ و آئين‌ نامه‌ هاي‌ دانشجويي‌

د ) تدوين‌ و پيشنهاد اصول‌ كلي‌ مشاوره‌ دانشجويي‌

هـ ) نظارت‌ بر واحدهاي‌ وابسته‌ به‌ منظور حصول‌ اطمينان‌ از حسن‌ اجراي‌ وظايف‌ آنها

و ) برنامه‌ ريزي‌ امور فوق‌ برنامه‌ دانشجويي‌

5 ـ معاون‌ فرهنگي‌

الف‌) نظارت‌ بر فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ ، سياسي‌ و اجتماعي‌ دانشگاه‌

ب‌ ) برنامه‌ ريزي‌ براي‌ گسترش‌ و تعميق‌ ارزشهاي‌ اسلامي‌ و انقلابي‌ در همه‌ سطوح‌ دانشگاهي‌

ج‌ ) ايجاد هماهنگي‌ و جلب‌ مشاركت‌ لازم‌ ميان‌ نهادهاي‌ مختلف‌ عقيدتي‌ ، فرهنگي‌ و سياسي‌ دانشجويي‌ از طريق‌ تشكيل‌ جلسات‌ مناسب‌ با دفتر نمايندگي‌ شوراي‌ مركزي‌ نمايندگان‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ ، جهاد دانشگاهي‌ وانجمن‌ اسلامي‌

د ) برنامه‌ ريزي‌ و اجراي‌ فعاليت‌ هاي‌ فوق‌ برنامه‌ با همكاري‌ معاونت‌ دانشجويي‌

هـ ) ايجاد ارتباط و همكاري‌ هر چه‌ بيشتر با مراكز ، موسسات‌ و نهادهاي‌ فكري‌ ، فرهنگي‌ و انقلابي‌ براي‌ شكوفايي‌ بيشتر فعاليتهاي‌ فكري‌ ، فرهنگي‌ و هنري‌

و ) نظارت‌ و برنامه‌ ريزي‌ براي‌ توسعه‌ آموزش‌ هاي‌ عقيدتي‌ ، سياسي‌ ، اخلاقي‌ و فرهنگي‌ از طريق‌ برگزاري‌ كلاسهاي‌ آموزشي‌ و سمينارها و مجامع‌ فرهنگي‌ ، فكري‌ ، سياسي‌ دانشگاهي‌ و نظارت‌ بر آنها و بهره‌ وري‌ هماهنگ‌ از توان‌ موجود نهادهاي‌ اسلامي‌ و انقلابي‌

ز ) ارزيابي‌ وضعيت‌ كلي‌ اعتقادي‌ ، سياسي‌ و اخلاقي‌ نيروهاي‌ دانشگاهي‌ وگزارش‌ آنها به‌ هيات‌ رئيسه‌ و شوراي‌ فرهنگي‌

ح‌ ) فراهم‌ آوردن‌ زمينه‌ و ترغيب‌ نيروهاي‌ دانشگاهي‌ به‌ حضور در صحنه‌ هاي‌ مختلف‌ علمي‌ ، سياسي‌ و فرهنگي‌ جامعه‌

ط ) تلطيف‌ سالم‌ سازي‌ روابط عمومي‌ ميان‌ استادان‌ ، دانشجويان‌ و كاركنان‌ و برنامه‌ ريزي‌ براي‌ استفاده‌ بهتر نيروهاي‌ دانشگاهي‌ از امكانات‌ فرهنگي‌ و هنري‌

ي‌ ) پيشنهاد برنامه‌ هاي‌ لازم‌ به‌ شوراي‌ فرهنگي‌ و پيگيري‌ وظايف‌ محوله‌

6 ـ معاون‌ اداري‌ و مالي‌

الف‌) همكاري‌ با رئيس‌ دانشگاه‌ در اجراي‌ هر چه‌ بهتر وظايف‌ مربوط به‌ واحدهاي‌ ستادي‌ دانشگاه‌

ب‌ ) رسيدگي‌ به‌ هدف‌ هاي‌ اجرايي‌ دانشگاه‌ و چگونگي‌ گردش‌ كارها و روش‌ هاي‌ كار در واحدهاي‌ مختلف‌

ج‌ ) ايجاد هماهنگي‌ بين‌ فعاليتهاي‌ مربوط به‌ واحدهاي‌ تحت‌ پوشش‌ و اظهار نظر در خصوص‌ رفع‌ مشكلات‌ موجود

د ) نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط به‌ امور استخدامي‌ و مالي‌ و معاملاتي‌

هـ ) ارائه‌ گزارش‌ هاي‌ توجيهي‌ لازم‌ به‌ رئيس‌ دانشگاه‌ در خصوص‌ وظايف‌ مربوطه‌ به‌ واحدهاي‌ تحت‌ نظر

و ) اتخاذ تصميم‌ در مورد برنامه‌ كار واحدهاي‌ تابعه‌

ز ) شركت‌ در شوراها ، كميسيونها ، جلسات‌ و اظهار نظر در مورد مسائل‌ مختلف‌ مالي‌ و اداري‌ در چهارچوب‌ مقررات‌ وحفظ مصالح‌ دانشگاه‌

7 ـ معاون‌ عمراني‌

الف‌) برنامه‌ ريزي‌ براي‌ تامين‌ فضاهاي‌ كالبدي‌ دانشگاه‌ با برنامه‌ توسعه‌ آموزش‌ عالي‌ اقدام‌ در مورد تامين‌ اعتبارات‌ عمراني‌ مورد نياز .

ب‌ ) برگزاري‌ مناقصه‌ و انعقاد قرارداد با شركتهاي‌ مشاور و پيمانكار براي‌ طرحهاي‌ عمراني‌

ج‌ ) نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ دانشگاه‌

د ) بررسي‌ صورت‌ وضعيت‌ ها و موارد مالي‌ طرحهاي‌ عمراني‌

هـ ) اجراي‌ طرح‌ هاي‌ اماني‌ و مورد نياز دانشگاه‌

و ) جمع‌ آوري‌ و تكميل‌ اطلاعات‌ مور نياز طرحهاي‌ عمراني‌

ز ) برنامه‌ ريزي‌ و تامين‌ لوازم‌ و مصالح‌ مورد نياز طرحهاي‌ عمراني‌

ح‌ ) مواظبت‌ در تعميرات‌ اساسي‌ و نگهداري‌ ساختمانهاي‌ دانشگاه‌

ط ) تهيه‌ طرح‌ جامع‌ دانشگاه‌ و تامين‌ زمين‌ و امكانات‌ با در نظر گرفتن‌ برنامه‌ توسعه‌ آموزش‌ عالي‌

ي‌ ) پيشنهاد بودجه‌ هاي‌ عمراني‌ دانشگاه‌ براي‌ تصويب‌ در بودجه‌ سالانه‌ كشور

ك‌ ) تهيه‌ نقشه‌ هاي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ دانشگاه‌

مديريت‌ دانشكده‌ ها و آموزشكده‌ ها

ماده‌ 9 : اداره‌ هر دانشكده‌ يا آموزشكده‌ با رئيس‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ رئيس‌ دانشگاه‌ منصوب‌ ميشود .

ماده‌ 10 : رئيس‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌ ميتواند بر حسب‌ نياز يك‌ يا چهار معاون‌ به‌ تشخيص‌ هيات‌ رئيسه‌ داشته‌ باشد .

ماده‌ 11 : شرايط انتخاب‌ رئيس‌ و معاونان‌ دانشكده‌ و آموزشكده‌ همان‌ است‌ كه‌ د رماده‌ 4 ذكر شده‌ است‌ ، داشتن‌ مرتبه‌ مربي‌ براي‌ رئيس‌ و معاونان‌ آموزشكده‌ ها كافي‌ است‌ .

ماده‌ 12 : وظايف‌ رئيس‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌ بدين‌ قرار است‌ :

الف‌) نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ مصوباتي‌ كه‌ از طريق‌ رئيس‌ دانشگاه‌ ابلاغ‌ مي‌ شود و ايجاد زمينه‌ هاي‌ مناسب‌ براي‌ رشد

استعدادهاي‌ تحصيلي‌

ب‌ ) ايجاد هماهنگي‌ در امور آموزشي‌ و پژوهشي‌ ، اداري‌ و مالي‌ و فرهنگي‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌

ج‌ ) نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ وظايف‌ آموزشي‌ ، پژوهشي‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌

د ) ارزيابي‌ و هماهنگ‌ كردن‌ كليه‌ فعاليتهاي‌ واحدهاي‌ تابع‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌

هـ ) پيشنهاد بودجه‌ سالانه‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌

و ) نظارت‌ بر كار شوراي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ و … دانشكده‌ يا آموزشكده‌

ز ) ارزيابي‌ كار سالانه‌ دانشكده‌ و گزارش‌ آن‌ به‌ رئيس‌ دانشگاه‌

ح‌ ) بررسي‌ صلاحيت‌ معاونان‌ گروهها و اظهار نظر درباره‌ آنان شوراهاي‌ دانشگاه‌

الف‌) شوراي‌ دانشگاه‌

ماده‌ 13 : شوراي‌ دانشگاه‌ از اعضاي‌ ذيل‌ تشكيل‌ مي‌ شود

الف‌) اعضاي‌ هيات‌ رئيسه‌ دانشگاه‌

ب‌ ) روساي‌ دانشكده‌ و آموزشكده‌ ها و پژوهشكد ها

ج‌ ) دو نفر از اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ هر شورا (شوراهاي‌ آموزشي‌ ، پژوهشي‌ و تحصيلات‌ تكميلي‌) به‌ انتخاب‌ شوراي مربوط كه‌ بايد واجد شرايط ماده‌ 4 باشد

د ) دو نفر از اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ كه‌ دانشيار يا استاد و واجد شرايط ماده‌ 4 باشند به‌ انتخاب‌ رئيس‌ دانشگاه‌

تبصره‌) رئيس‌ دانشگاه‌ مي‌ تواند در مورد مسائلي‌ كه‌ مربوط به‌ دروس‌ معارف‌ است‌ از رئيس‌ گروه‌ معارف‌ دعوت‌ كند تا با حق‌ راي‌ در شوراي‌ دانشگاه‌ شركت‌ كند .

ماده‌ 14 : دوره‌ شوراي‌ دانشگاه‌ 2 سال‌ است‌ .

ماده‌ 15 : رياست‌ شورا بارئيس‌ دانشگاه‌ است‌ . شورا داراي‌ نايب‌ رئيس‌ است‌ كه‌ توسط اعضاي‌ شورا از ميان‌ سه‌ نفر عضو شورا كه‌ رئيس‌ دانشگاه‌ پيشنهاد مي‌ كند با راي‌ بيشتر انتخاب‌ ميشوند . حكم‌ اعضاي‌ بندهاي‌ ((ج‌ و د)) شوراي‌ دانشگاه‌ توسط رئيس‌ دانشگاه‌ صاد رمي‌ شود و ابلاغ‌ مصوبات‌ شورا و مكاتبات‌ آن‌ از طريق‌ دفتر رئيس‌ دانشگاه‌ صورت‌ مي‌ گيرد .

ماده‌ 16 : وظايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌ دانشگاه‌ بدين‌ شرح‌ است‌ :

الف‌) بررسي‌ و تاييد دوره‌ ها ورشته‌ هاي‌ آموزشي‌ جديد و برنامه‌ آن‌ براي‌ پيشنهاد به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌

ب‌ ) بررسي‌ و تاييد برنامه‌ هاي‌ پيشنهادي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ كوتاه‌ مدت‌

ج‌ ) بررسي‌ روشهاي‌ همكاري‌ با موسسات‌ دولتي‌ و غير دولتي‌ و تدوين‌ ضوابط براي‌ آن‌

د ) بررسي‌ سالانه‌ امكانات‌ علمي‌ (نيروي‌ انساني‌ و تجهيزات‌) دانشگاه‌ و تعيين‌ كمبودها و طبقه‌ بندي‌ نيازهاي‌ علمي‌ و اقدام‌ براي‌ تامين‌ آنها .

هـ ) برنامه‌ ريزي‌ پذيرش‌ دانشجو بر اساس‌ امكانات‌ دانشگاه‌ با توجه‌ به‌ برنامه‌ توسعه‌ كشور

و ) بررسي‌ مسائلي‌ كه‌ توسط رئيس‌ دانشگاه‌ در دستور كار شورا قرار مي‌ گيرد

ز ) بررسي‌ مشكلات‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ دانشگاه‌ و ارائه‌ راه‌ حلهاي‌ لازم‌

ح‌ ) ارزيابي‌ كلي‌ عملكرد دانشگاه‌

ط ) بررسي‌ و تصويب‌ طرحها و برنامه‌ هاي‌ پيشنهادي‌ شوراهاي‌ تخصصي‌

ی ) تدوين‌ و تصويب‌ آئين‌ نامه‌ داخلي‌ شورا و تصويب‌ آئين‌ نامه‌ كميته‌ هاي‌ داخلي‌ شورا

ب‌ ) شوراهاي‌ تخصصي‌ دانشگاه‌

ماده‌ 17 : به‌ منظور ايجاد هماهنگي‌ در امور اجرايي‌ و برنامه‌ ريزي‌ همكاري‌ با شوراي‌ دانشگاه‌ و هيات‌ رئيسه‌ ، در هر يك‌ از حوزه‌ هاي‌ معاونت‌ هاي‌ فرهنگي‌ ، آموزشي‌ ، پژوهشي‌ ، دانشجويي‌ وتحصيلات‌ تكميلي‌ ، شوراهايي‌ با تركيب‌ و وظايف‌ خود و به‌ رياست‌ هر كدام‌ از معاونان‌ تشكيل‌ ميشود . اين‌ شورا ها ، شوراهاي‌ تخصصي‌ دانشگاه‌ محسوب‌ مي‌ شوند و حكم‌ اعضاي‌ آن‌ را رئيس‌ دانشگاه‌ صادر مي‌ كند . شوراي‌ دانشگاه‌ مي‌ تواند به‌ صوابديد خود مسائلي‌ را براي‌ بررسي‌ و اظهار نظر به‌ يكي‌ از شوراهاي‌ تخصصي‌ محول‌ كند .

1 ـ شوراي‌ آموزشي‌

ماده‌ 18 : به‌ منظور تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌ هاي‌ آموزشي‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ شوراي‌ دانشگاه‌ و كمك‌ به‌ امور اجرايي‌ و فراهم‌ آوردن‌ امكانات‌ در زمينه‌ فعاليتهاي‌ آموزشي‌ ، شوراي‌ آموزشي‌ تشكيل‌ مي‌ شود .

ماده‌ 19 : اعضاي‌ شوراي‌ آموزشي‌ عبارتند از :

الف‌) معاون‌ آموزشي‌ دانشگاه‌

ب‌ ) معاونت‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشگاه‌

ج‌ ) معاونان‌ آموزشي‌ دانشكده‌ ها و آموزشكده‌ ها

د ) مدير كل‌ امور خدمات‌ آموزشي‌ دانشگاه‌

هـ ) دو تن‌ از چهارتن‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ به‌ پيشنهاد معاون‌ آموزشي‌ و تصويب‌ شوراي‌ دانشگاه‌ .

ماده‌ 20 : وظايف‌ شوراي‌ آموزشي‌ دانشگاه‌ عبارت‌ است‌ از :

الف‌) همكاري‌ با معاون‌ آموزشي‌ دانشگاه‌ براي‌ ايجاد زمينه‌ اجراي‌ مصوبات‌ شوراي‌ دانشگاه‌ و تصميمات‌ هيات‌ رئيسه‌

ب‌ ) ارائه‌ پيشنهاد در اين‌ زمينه‌ ها به‌ شوراي‌ دانشگاه‌ از جمله‌ :

ـ برنامه‌ هاي‌ آموزشي‌

ـ نحوه‌ اجراي‌ برنامه‌ هاي‌ درسي‌ در چهارچوب‌ مصوبات‌

ـ طرحهاي‌ مناسب‌ آموزشي‌ غير رسمي‌ كوتاه‌ مدت‌ و ميان‌ مدت‌

ـ ظرفيت‌ پذيرش‌ دانشجوي‌ جديد

ج‌ ) بررسي‌ و اظهار نظر درباره‌ مسائلي‌ كه‌ شوراي‌ دانشگاه‌ يا معاون‌ آموزشي‌ دانشگاه‌ به‌ شورا ارجاع‌ مي‌ دهد .

د ) بررسي‌ كيفيت‌ آموزشي‌ در دانشگاه‌ و بررسي‌ كيفيت‌ آموزش‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ شوراي‌ دانشگاه‌

هـ ) بررسي‌ پيشنهاد تاسيس‌ رشته‌ ها و دوره‌ هاي‌ جديد دانشگاه‌

ز ) بررسي‌ و تاييد دعوت‌ استادان‌ خارجي‌ در رشته‌ هاي‌ مورد نياز بنا به‌ پيشنهاد گروههاي‌ آموزشي‌ و تاييد دانشكده‌ براي‌ ارائه‌ به‌ مراجع‌ قانوني‌

ح‌ ) بررسي‌ و تاييد صلاحيت‌ علمي‌ متقاضيان‌ عضويت‌ در هيات‌ علمي‌ دانشگاه‌ كه‌ بايد پس‌ از تاييد گروه‌ آموزشي‌ ذيربط از طريق‌ رئيس‌ هر دانشكده‌ به‌ شوراي‌ آموزشي‌ ارجاع‌ شود.

2 ـ شوراي‌ پژوهشي‌

ماده‌ 21 : به‌ منظور تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌ هاي‌ پژوهشي‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ شوراي‌ دانشگاه‌ و كمك‌ به‌ امور اجرايي‌ و فراهم‌ آوردن‌ امكانات‌ در زمينه‌ فعاليت‌ هاي‌ پژوهشي‌ ، شوراي‌ پژوهشي‌ تشكيل‌ مي‌ شود .

ماده‌ 22 : اعضاي‌ شورا پژوهشي‌ عبارتند از :

الف‌) معاون‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌

ب‌ ) معاون‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشگاه‌

ج‌ ) معاونان‌ پژوهشي‌ يا نمايندگان‌ دانشكده‌ و پژوهشكده‌ ها

د ) يك‌ محقق‌ از هريك‌ از واحدهاي‌ تحقيقاتي‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ با معرفي‌ رئيس‌ دانشگاه‌ (در صورتي‌ كه‌ واحد مستقل‌ باشد) و با معرفي‌ رئيس‌ دانشكده‌ و آموزشكده‌ (چنانچه‌ واحد جزو دانشكده‌ و آموزشكده‌ باشد)

هـ ) دو تن‌ از چهار تن‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ ، صاحب‌ فعاليت‌ هاي‌ پژوهشي‌ ارزنده‌ به‌ پيشنهاد معاون‌ پژوهشي‌ و تصويب‌ شوراي‌ دانشگاه‌

ماده‌ 23 : وظايف‌ شوراي‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ عبارتند از :

الف‌) همكاري‌ با معاون‌ پژوهشي‌ براي‌ ايجاد زمينه‌ اجراي‌ مصوبات‌ و تصميمات‌ هيات‌ رئيسه‌

ب‌ ) ارائه‌ پيشنهاد در زمينه‌ هاي‌ مختلف‌ پژوهشي‌ به‌ شوراي‌ دانشگاه‌ از جمله‌ :

ـ بهبود شرايط ورفع‌ موانع‌ تحقيق‌ در دانشگاه‌

ـ هماهنگ‌ ساختن‌ زمان‌ تعليم‌ و تحقيق‌ در دانشگاه‌

ـ مشاركت‌ با بخش‌ خصوصي‌ در اجراي‌ طرحهاي‌ پژوهشي‌ و تعيين‌ نحوه‌ همكاري‌ با مراكز تحقيقاتي‌ داخل‌ و خارج‌ دانشگاه‌

ـ بررسي‌ نحوه‌ ارائه‌ خدمات‌ پژوهشي‌ به‌ سازمانهاي‌ مختلف‌ براي‌ برآوردن‌ نيازهاي‌ كشور ، منطقه‌ و استان‌ و

چگونگي‌ همكاري‌ دانشگاه‌ و مراكز صنعتي‌

ج‌ ) تهيه‌ و تدوين‌ و پيشنهاد طرحهاي‌ تربيت‌ محقق‌

د ) بررسي‌ و تدوين‌ و پيشنهاد برنامه‌ هاي‌ پژوهشي‌ به‌ منظور شناخت‌ هر چه‌ بيشتر جهان‌ دانش‌

هـ ) پيشنهاد چگونگي‌ استاد از نتايج‌ تحقيقات‌ براي‌ ارتقاي‌ كيفيت‌ آموزش‌

و ) تهيه‌ و تدوين‌ آئين‌ نامه‌ هاي‌ مختلف‌ پژوهشي‌ براي‌ پيشنهاد به‌ مراجع‌ ذيربط

ز ) بررسي‌ و اظهار نظر درباره‌ مسائلي‌ كه‌ شوراي‌ دانشگاه‌ يا معاون‌ پژوهشي‌ به‌ شورا ارجاع‌ مي‌ دهد .

ح‌ ) تصويب‌ طرحهاي‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌

ط ) ترغيب‌ و تشويق‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ به‌ تاليف‌ و ترجمه‌ كتب‌ و نوشتن‌ مقالات‌ تحقيقي‌ و ايجاد امكانات‌ و تسهيلات‌ لازم‌ براي‌ تسريع‌ در چاپ‌ و نشر آثار علمي‌

ي‌ ) پيشنهاد آئين‌ نامه‌ نحوه‌ تدوين‌ كتب‌ علمي‌ و پژوهشي‌ بر مبناي‌ ضوابط مصوب‌ به‌ شوراي‌ دانشگاه‌

ك‌ ) ارزيابي‌ ميزان‌ توانمندي‌ علمي‌ و سنجش‌ قابليت‌ فارغ‌ التحصيلان‌ دانشگاه‌ براي‌ كار در جامعه‌ از طريق‌ اجراي‌ طرحهاي‌ تحقيقاتي‌ ويژه‌

ل‌ ) تعيين‌ و پيشنهاد خط مشي‌ كلي‌ كاربرد نتايج‌ تحقيقات‌ براي‌ پيشبرد جنبه‌ هاي‌ علمي‌ و فني‌ كشور .

م‌ ) برنامه‌ ريزي‌ فرصت‌ هاي‌ مطالعاتي‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌

ن‌ ) پيشنهاد اهداف‌ و خط مشي‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌

3 ـ شوراي‌ دانشجويي‌

ماده‌ 24 : به‌ منظور تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌ هاي‌ مختلف‌ در زمينه‌ امور دانشجويي‌ و فراهم‌ نمودن‌ امكانات‌ لازم‌ براي‌ رشد فكري‌ و روحي‌ و تامين‌ نيازهاي‌ رفاهي‌ دانشجويان‌ و همكاري‌ با معاون‌ دانشجويي‌ در امور اجرايي‌ ، شوراي‌ دانشجويي‌ دانشگاه‌ تشكيل‌ مي‌ شود .

ماده‌ 25 : اعضاي‌ شوراي‌ دانشجويي‌ دانشگاه‌ عبارتند از :

الف‌) معاون‌ دانشجويي‌

ب‌ ) يك‌ نماينده‌ از هر يك‌ از شوراهاي‌ آموزشي‌ ، پژوهشي‌ و فرهنگي‌ دانشگاه‌

ج‌ ) دو دانشجو به‌ انتخاب‌ رئيس‌ دانشگاه‌ از ميان‌ دانشجوياني‌ كه‌ از هر دانشكده‌ يك‌ نفر به‌ وسيله‌ رئيس‌ آن‌ دانشكده‌ با مشورت‌ دانشجويان‌ به‌ رئيس‌ دانشگاه‌ معرفي‌ مي‌ شوند .

د ) سه‌ نفر مسئول‌ امور خوابگاهها ، تربيت‌ بدني‌ و غذاخوري‌ دانشگاه‌

هـ ) مدير كل‌ امور دانشجويي‌

و ) يكي‌ از اعضاي‌ جهاد دانشگاهي‌ ( در صورت‌ موافقت‌ رئيس‌ دانشگاه‌)

تبصره‌) شرط عضويت‌ دانشجو در شوراي‌ دانشجويي‌ :

1 ) بيش‌ از نيمي‌ از واحدها را گذرانده‌ باشد

2 ) معدل‌ كل‌ 1 و 3 (4) و يا بالاتر باشد .

3 ) شرايط عمومي‌ بند ((الف‌)) ماده‌ 4 آئين‌ نامه‌ را دارا باشد .

ماده‌ 26 : وظايف‌ شوراي‌ دانشجويي‌ دانشگاه‌ عبارتند از :

الف‌) همكاري‌ با معاون‌ دانشجويي‌ دانشگاه‌ براي‌ ايجاد زمينه‌ هاي‌ اجرايي‌ مصوبات‌ شوراي‌ دانشگاه‌ و تصميمات‌ هيات‌ رئيسه‌

ب‌ ) تدوين‌ برنامه‌ هاي‌ مختلف‌ در زمينه‌ هاي‌ امور دانشجويي‌ و پيشنهاد آنها به‌ شوراي‌ دانشگاه‌ از جمله‌ :

ـ آئين‌ نامه‌ هاي‌ فعاليت‌ هاي‌ ورزشي‌ و فوق‌ برنامه‌

ـ اداره‌ خوابگاههاي‌ دانشجويي‌ و مسائل‌ انضباطي‌

ـ اداره‌ امور غذاخوري‌ هاي‌ دانشجويي‌

ج‌ ) بررسي‌ مسائلي‌ كه‌ توسط شوراي‌ دانشگاه‌ يا معاون‌ دانشجويي‌ دانشگاه‌ به‌ شوراي‌ دانشجويي‌ ارجاع‌ مي‌ شود و اظهارنظر درباره‌ آنها

د ) همكاري‌ در برنامه‌ ريزي‌ فعاليت‌ هاي‌ رفاهي‌ (قرض‌ الحسنه‌ ـ وام‌ و كاردانشجويي‌ ، تعاوني‌ مصرف‌ و نقليه‌ و …)

4 ـ شوراي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌

ماده‌ 27 : به‌ منظور تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌ هاي‌ آموزشي‌ دروه‌ هاي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ شوراي‌ دانشگاه‌ و كمك‌ به‌ امور اجرايي‌ و فراهم‌ آوردن‌ امكانات‌ در زمينه‌ گسترش‌ دوره‌ هاي‌ تخصصي‌ ، شوراي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشگاه‌ و شوراي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشكده‌ ها بشرح‌ زير تشكيل‌ ميشود .

ماده‌ 28 :

الف‌) تركيب‌ اعضاي‌ شوراي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشگاه‌

1 ) معاون‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشگاه‌ (رئيس‌ شورا)

2 ) معاونان‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ دانشگاه‌

3 ) مسئولان‌ (مديران‌) تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشكده‌ ها يا نمايندگان‌ شوراهاي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشكده‌ ها

4 ) مسئول‌ خدمات‌ آموزشي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشگاه‌

ب‌ ) وظايف‌ شوراي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشگاه‌ عبارتند از :

الف‌) همكاري‌ با معاون‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشگاه‌ جهت‌ ايجاد زمينه‌ هاي‌ اجرايي‌ مصوبات‌ شوراي‌ دانشگاه‌ ، تصميمات‌ هيات‌ رئيسه‌ و آيين‌ نامه‌ ها و برنامه‌ هاي‌ مصوب‌

ب‌ ) تدوين‌ و پيشنهاد برنامه‌ هاي‌ مختلف‌ آموزشي‌ به‌ شوراي‌ دانشگاه‌ از جمله‌ :

ـ برنامه‌ هاي‌ آموزشي‌ دوره‌ هاي‌ كارشناسي‌ ارشد و دكتري‌

ـ پيشنهاد تغييرات‌ لازم‌ در نحوه‌ اجراي‌ برنامه‌ هاي‌ درسي‌ در چهارچوب‌ ضوابط مصوب‌

ـ بررسي‌ آئين‌ نامه‌ هاي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ و اظهار نظر درباره‌ آنها

ـ پيشنهاد طرحهاي‌ مناسب‌ آموزشي‌ غير رسمي‌ كوتاه‌ مدت‌ و ميان‌ مدت‌ به‌ شوراي‌ دانشگاه‌

ـ برآورد ظرفيت‌ پذيرش‌ دانشجوي‌ جديد در دروه‌ هاي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ شوراي‌ دانشگاه‌

ج‌ ) بررسي‌ و اظهار نظر درباره‌ مسائلي‌ كه‌ توسط شوراي‌ دانشگاه‌ يا معاون‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشگاه‌ به‌ شورا ارجاع‌ ميشود .

د ) بررسي‌ كيفيت‌ آموزشي‌ دوره‌ هاي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ در دانشگاه‌ و بررسي‌ كيفيت‌ آموزشي‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ فعال‌ در اين‌ دروه‌ ها و ارائه‌ گزارش‌ آن‌ به‌ شوراي‌ دانشگاه‌

هـ ) بررسي‌ پيشنهاد تاسيس‌ رشته‌ ها و دوره‌ هاي‌ تكميلي‌ جديد دانشگاه‌

و ) تصويب‌ عناوين‌ رساله‌ (پايان‌ نامه‌ هاي‌ تحقيقاتي‌ دوره‌ هاي‌ كارشناسي‌ ارشد و بالاتر) .

ماده‌ 29 :

1 ـ شوراي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشكده‌ در دانشگاههاي‌ تخصصي‌

الف‌) تركيب‌ اعضا :

1 ) رئيس‌ دانشكده‌ (رئيس‌ شورا)

2 ) معاون‌ آموزشي‌ دانشكده‌ (نايب‌ رئيس‌)

3 ) نمايندگان‌ شاخه‌ هائي‌ كه‌ مجري‌ دوره‌ هاي‌ تخصصي‌ هستند با در جه‌ استادياري‌ يا بالاتر و حداقل‌ سه‌ سال‌ سابقه‌ تدريس‌ يا تحقيق‌

4 ) در صورت‌ لزوم‌ يك‌ يا دو تن‌ از اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ ساير دانشگاهها با درجه‌ استادياري‌ يا بالاتر وحداقل‌ سه‌ سال‌

سابقه‌ كار آموزشي‌ يا پژوهشي‌

ب‌ ) وظايف‌ :

1 ) كليه‌ وظايف‌ گروههاي‌ آموزشي‌ مندرج‌ در آئين‌ نامه‌ هاي‌ دوره‌ هاي‌ كارشناسي‌ ارشد و دكتري‌ (Ph.D ) در دانشكده‌ هاي‌ تخصصي‌ به‌ عهده‌ شوراي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشكده‌ واگذار مي‌ شود

2 ـ شوراي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشكده‌ در دانشگاههاي‌ جامع‌

الف‌) تركيب‌ اعضا:

1 ) رئيس‌ دانشكده‌ (رئيس‌ شورا)

2 ) معاون‌ آموزشي‌ شورا (نايب‌ رئيس‌)

3 ) معاون‌ پژوهشي‌ دانشكده‌

4 ) نمايندگان‌ گروههاي‌ آموزشي‌ كه‌ مجري‌ دوره‌ هاي‌ تخصصي‌ هستند با درجه‌ استادياري‌ يا بالاتر و حداقل‌ سه‌ سال‌ سابقه‌ آموزشي‌ يا پژوهشي‌

5 ) 1 تا 2 نفر از اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ ساير دانشگاهها با درجه‌ استادياري‌ يا بالاتر و حداقل‌ سه‌ سال‌ سابقه‌ كار آموزشي‌ يا پژوهشي‌

ب‌ ) وظايف‌ :

شوراي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ هر دانشكده‌ جانشين‌ شوراي‌ آموزشي‌ ، پژوهشي‌ آن‌ دانشكده‌ در دروه‌ هاي‌ كارشناسي‌ ارشد و دكتري‌ خواهد بود

5 ) شوراي‌ فرهنگي‌

ماده‌ 30 : به‌ منظور هماهنگ‌ نمودن‌ برنامه‌ هاي‌ فرهنگي‌ دانشگاه‌ در چهارچوب‌ سياستها و ضوابط مصوب‌ با توجه‌ به‌ حدود اختيارات‌ و وظايف‌ مراجع‌ و نهادهاي‌ ذيربط و همكاري‌ با رئيس‌ دانشگاه‌ در تحقق‌ ارزشهاي‌ اخلاقي‌ و فرهنگي‌ اسلام‌ در شئون‌ مختلف‌ شواري‌ فرهنگي‌ دانشگاه‌ تشكيل‌ مي‌ شود .

ماده‌ 31 : اعضاي‌ شوراي‌ فرهنگي‌ عبارتند از :

1 ) رئيس‌ دانشگاه‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ شورا

2 ) معاون‌ فرهنگي‌

3 ) معاون‌ دانشجويي‌

4 ) يكنفر عضو هيات‌ علمي‌ با رعايت‌ شرايط موضوع‌ بند ((الف‌)) ماده‌ 4 به‌ انتخاب‌ رئيس‌ دانشگاه‌

5 ) مسئول‌ دفتر شوراي‌ مركزي‌ نمايندگان‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در دانشگاه‌

6 ) نماينده‌ اي‌ از جهاد دانشگاهي‌ كه‌ به‌ درخواست‌ رئيس‌ دانشگاه‌ از طرف‌ جهاد دانشگاهي‌ معرفي‌ خواهد شد

7 ) يك‌ دانشجو به‌ پيشنهاد انجمن‌ اسلامي‌ دانشجويان‌ و تاييد رئيس‌ دانشگاه‌

8 ) يك‌ دانشجو از دوره‌ هاي‌ تخصصي‌ (كارشناسي‌ ارشد به‌ بالا) به‌ انتخاب‌ رئيس‌ دانشگاه‌

ماده‌ 32 : وظايف‌ شوراي‌ فرهنگي‌ عبارتند از :

الف‌) برنامه‌ ريزي‌ و ايجاد هماهنگي‌ براي‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ ، احتماعي‌ و سياسي‌ در دانشگاه‌

ب‌ ) همكاري‌ براي‌ گسترش‌ و تعميق‌ مباني‌ ارزشي‌ ، ديني‌ ، اخلاقي‌ و انقلابي‌ با برگزاري‌ برنامه‌ هاي‌ مناسب‌ فرهنگي‌ و تبليغاتي‌

ج‌ ) ايجاد هماهنگي‌ در فعاليت‌ هاي‌ دفتر نمايندگي‌ شوراي‌ مركزي‌ نمايندگان‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ ، جهاد دانشگاهي‌ و انجمن‌ هاي‌ اسلامي‌

د ) برنامه‌ ريزي‌ وتعيين‌ خط مشي‌ فعاليت‌ هاي‌ فوق‌ برنامه‌ دانشگاه‌ با همكاري‌ معاونت‌ دانشجويي‌ و طرح‌ هاي‌

تحقيقاتي‌ فرهنگي‌ و سياسي‌ با همكاري‌ معاونت‌ پژوهشي‌ و برقراري‌ پيوند سازنده‌ و سودمند ميان‌ استاد و دانشجو با همكاري‌ معاونت‌ آموزشي‌

هـ ) همكاري‌ براي‌ ايجاد پيوند فعال‌ ميان‌ هفده‌ و دانشگاه‌ با برگزاري‌ سمينارها ، جلسات‌ و برنامه‌ هاي‌ آموزشي‌ مشترك‌

و ) برنامه‌ ريزي‌ براي‌ گسترش‌ مناسبات‌ دانشگاه‌ و نهادهاي‌ فرهنگي‌ ، انقلابي‌ و مردمي‌

ز ) شناخت‌ و سازماندهي‌ نيروهاي‌ متعهد و مستعد از طريق‌ نهادهاي‌ دانشجويي‌ و فرهنگي‌ و معرفي‌ براي‌ كمك‌ به‌ جامعه‌ در مواقع‌ اضطراري‌

شوراي‌ آموزشي‌ ـ پژوهشي‌ دانشكده‌ ها و آموزشكده‌ ها

ماده‌ 33 : در هر دانشكده‌ كه‌ داراي‌ سه‌ گروه‌ آموزشي‌ يا بيشتر باشند و همچنين‌ در آموزشكده‌ ها شوراي‌ آموزشي‌ ، پژوهشي‌ دانشكده‌ و آموزشكده‌ با اين‌ تركيب‌ تشكيل‌ مي‌ شود :

الف‌) رئيس‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌

ب‌ ) معاونان‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌

ج‌ ) مديران‌ گروههاي‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌ به‌ انتخاب‌ رئيس‌ دانشكده‌ تا هفت‌ نفر

تبصره‌) هنگام‌ طرح‌ مسائل‌ و موضوعات‌ و ابسته‌ به‌ هر گروه‌ آموزشي‌ رئيس‌ آن‌ گروه‌ با حق‌ راي‌ براي‌ شركت‌ در شورا دعوت مي‌ شود .

ماده‌ 34 : وظايف‌ شوراي‌ آموزشي‌ ، پژوهشي‌ دانشكده‌ ها و آموزشكده‌ ها عبارت‌ است‌ از :

الف‌) برنامه‌ ريزي‌ جهت‌ ايجاد زمينه‌ هاي‌ اجرايي‌ مصوباتي‌ كه‌ توسط معاونان‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ دانشگاه‌ ابلاغ‌ مي‌ گردد

ب‌ ) تدوين‌ سياست‌ هاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌ با توجه‌ به‌ خط مشي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ دانشگاه‌

ج‌ ) بررسي‌ و تدوين‌ طرحهاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌ و ارجاع‌ آنها به‌ شوراهاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ و تحصيلات‌ تكميلي‌ دانشگاه‌

د ) بررسي‌ و تدوين‌ طرحهاي‌ ارزشيابي‌ فعاليت‌ هاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ شوراي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ دانشگاه‌

هـ ) هماهنگي‌ ميان‌ گروهها و بخشها در ارائه‌ دروس‌ مشترك‌

و ) اتخاذ تصميمات‌ اجرايي‌ براي‌ هماهنگي‌ و تطابق‌ زماني‌ تعليم‌ و تحقيق‌ در دانشكده‌ يا آموزشكده‌

ز ) بررسي‌ و تعيين‌ نياز دانشكده‌ به‌ عضو هيات‌ علمي‌ جديد و پيشنهاد آن‌ به‌ شوراي‌ دانشگاه‌ برا ي‌ تكميل‌ اعضاي‌

هيات‌ علمي‌ هر گروه‌

ح‌ ) پيشنهاد شرايط پذيرش‌ دانشجو و تعيين‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ معاونت‌ آموزشي‌

ط ) بررسي‌ و اظهار نظر در مواردي‌ كه‌ رئيس‌ دانشكده‌ به‌ شورا ارجاع‌ مي‌ دهد .

ي‌ ) بررسي‌ تقاضاهاي‌ مرخصي‌ مطالعاتي‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ شوراي‌ دانشگاه‌

ك‌ ) بررسي‌ طرحهاي‌ پژوهشي‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌ شوراي‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌

گروههاي‌ آموزشي‌

ماده‌ 35 : گروه‌ آموزشي‌ واحدي‌ است‌ متشكل‌ از اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ متخصص‌ در يك‌ رشته‌ از شعب‌ دانش‌ بشري‌ كه‌ دردانشكده‌ يا آموزشكده‌اي‌ داير است‌ و اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ هر گروه‌ مجموعا شوراي‌ آن‌ گروه‌ را تشكيل‌ مي‌ دهند .

ماده‌ 36 : وظيفه‌ گروه‌ عبارت‌ است‌ از :

الف‌) هماهنگ‌ ساختن‌ فعاليت‌ هاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ در رشته‌ مربوط

ب‌ ) تنظيم‌ برنامه‌ هاي‌ آموزشي‌ كه‌ براي‌ تدريس‌ در آن‌ رشته‌ لازم‌ است‌ .

ج‌ ) نظارت‌ بر نحوه‌ ارائه‌ دروس‌ وبررسي‌ و اظهار نظر درمورد متون‌ درسي‌ و محتواي‌ درس‌ بر اساس‌ برنامه‌ ها و سرفصل‌ هاي‌ مصوب‌

د ) اظهارنظر درباره‌ ساعات‌ تدريس‌ و تحقيق‌ اعضاي‌ گروه‌

هـ ) اظهارنظر در خصوص‌ پذيرش‌ دانشجويان‌ انتقالي‌ و ميهمان‌ و تعيين‌ كمبود واحدهاي‌ درسي‌ آنها

و ) بررسي‌ طرحهاي‌ تحقيقي‌ و پيشنهاد به‌ شوراي‌ آموزشي‌ ، پژوهشي‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌

ز ) اظهار نظر درباره‌ بورسها و ماموريت‌ هاي‌ اعضاي‌ گروه‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ شوراي‌ آموزشي‌ ، پژوهشي‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌

ح‌ ) پيش‌ بيني‌ نياز گروه‌ به‌ استخدام‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ متخصص‌ و اظهارنظر در مورد صلاحيت‌ علمي‌ نامزدهاي‌ استخدام‌ براي‌ طي‌ مراحل‌ قانوني‌

ط ) ارزيابي‌ سالانه‌ كار گروه‌ براي‌ طرح‌ در شوراي‌ آموزشي‌ ، پژوهشي‌

ي‌ ) برنامه‌ ريزي‌ در مورد دروس‌ طبق‌ اختياراتي‌ كه‌ شوراي‌ عالي‌ برنامه‌ ريزي‌ تفويض‌ كرده‌ است‌

ك‌ ) بررسي‌ و اعلام‌ نظر براي‌ اصلاح‌ سرفصلها و تجديد نظر در عنوان‌ درسها (از حيث‌ اصلي‌ يا اختياري‌ بودن‌) و همچنين‌ تعيين‌ محتواي‌ دروس‌ با توجه‌ به‌ آخرين‌ پيشرفتهاي‌ علمي‌ براي‌ تصويب‌ در شوراي‌ عالي‌ برنامه‌ ريزي‌

تبصره‌ 1) اظهار نظر در مورد تقاضاي‌ استخدام‌ جديد ، ارتقاي‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ ، ارزيابي‌ سالانه‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ ، بورسها و فرصت‌ هاي‌ مطالعاتي‌ در هر گروه‌ به‌ وسيله‌ كميته‌ يا كميته‌ هايي‌ مركب‌ از استادياران‌ ، دانشياران‌ و ساتادياران‌ منتخب‌ آن‌ گروه‌ كه‌ سابقه‌ خدمت‌ بيشتري‌ دارند و پس‌ از تاييد رئيس‌ دانشكده‌ به‌ عنوان‌ عضو كميته‌ هاي‌ تخصصي‌ تعيين‌ مي‌ شوند ، انجام‌ ميگيرد .

تبصره‌ 2) در دانشگاههاي‌ جديد التاسيس‌ و گروههائي‌ كه‌ تعداد اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ استاديار و بالاتر آنها از سه‌ نفر كمتر باشد ، بررسي‌ موارد مندرج‌ در تبصره‌ 1 به‌ عهده‌ شوراي‌ آموزشي‌ دانشكده‌ هاست‌ .

ماده‌ 37 : شوراي‌ هر گروه‌ دوتن‌ از اعضاي‌ آن‌ گروه‌ را كه‌ واجد شرايط بند ((الف‌)) ماده‌ 4 و حداقل‌ در مرتبه‌ استادياري‌ باشند ، براي‌ تصدي‌ مديريت‌ گروه‌ به‌ رئيس‌ دانشكده‌ معرفي‌ مي‌كند به‌ پيشنهاد رئيس‌ دانشكده‌ و يا تاييد و حكم‌ رئيس‌ دانشگاه‌ يكي‌ از آنان‌ به‌ مدت‌ دو سال‌ به‌ مديريت‌ گروه‌ منصوب‌ مي‌ شود و انتخاب‌ مجدد وي‌ بلامانع‌ است‌

تبصره‌) موارد استثنائي‌ به‌ تشخيص‌ رئيس‌ دانشگاه‌ تصميم‌ گيري‌ مي‌ شود

ماده‌ 38 : معاون‌ گروه‌ توسط مدير گروه‌ پس‌ از تاييد رئيس‌ دانشكده‌ تعيين‌ و با حكم‌ رئيس‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌ منصوب‌ مي‌ شود

ماده‌ 39 : وظيفه‌ مدير گروه‌ عبارت‌ است‌ از :

الف‌) تهيه‌ برنامه‌ اجرايي‌ وظايف‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ و خدماتي‌ ارائه‌ شده‌ از طريق‌ گروه‌ بر اساس‌ خط مشي‌ شوراي‌ دانشكده‌ با مشورت‌ اعضاي‌ گروه‌ قبل‌ از شروع‌ نيمسال‌ تحصيلي‌ و گزارش‌ آن‌ به‌ رئيس‌ دانشكده‌

ب‌ ) ابلاغ‌ برنامه‌ اي‌ اجرايي‌ وظايف‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ و خدماتي‌ هر يك‌ از اعضاي‌ گروه‌

ج‌ ) نظارت‌ بر كليه‌ فعاليت‌ هاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ و خدماتي‌ هر يك‌ از اعضاي‌ گروه‌

د ) تهيه‌ جدول‌ دروس‌ هر نيمسال‌ با همكاري‌ اعضاي‌ گروه‌ و تسليم‌ آن‌ به‌ رئيس‌ دانشكده‌

هـ ) تجديد نظر مستمر در برنامه‌ ها با توجه‌ به‌ آخرين‌ پيشرفتها وتغييرات‌ و تحولات‌ و تسليم‌ اين‌ برنامه‌ ها به مراجع‌ ذيربط و ) تشكيل‌ و اداره‌ جلسات‌ شوراي‌ گروه‌ و ارسال‌ گزارش‌ كار ، مصوبات‌ ، پيشنهادها و نظريات‌ جمعي‌ گروه‌ به‌ رئيس‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌ براي‌ هماهنگي‌ اجرايي‌ يا طي‌ مراحل‌ قانوني‌ و ابلاغ‌ بخشنامه‌ ها و آئين‌ نامه‌ ها و مصوباتي‌ كه‌ رئيس‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌ ارسال‌ كرده‌ است‌

ز ) پيشنهاد نيازهاي‌ مالي‌ گروه‌ به‌ رئيس‌ دانشكده‌

ج‌ ) انجام‌ دادن‌ كليه‌ مكاتبات‌ رسمي‌ گروه‌ و پيشنهاد تهيه‌ لوازم‌ ، كتابها ، نشريات‌ مورد نياز گروه‌ به‌ رئيس‌ دانشكده‌ و يا آموزشكده‌

ط ) پيشنهاد طرحهاي‌ پژوهشي‌ كه‌ گروه‌ راسا يا با همكاري‌ گروههاي‌ ديگر آماده‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ است‌ به‌ رئيس‌ دانشكده‌ يا آموزشكده‌ براي‌ تصويب‌ در شوراي‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌

ي‌ ) ارزيابي‌ كار سالانه‌ اعضاي‌ گروه‌ و گزارش‌ آن‌ به‌ رئيس‌ دانشكده‌

ماده‌ 40 : اين‌ آئين‌ نامه‌ در 40 ماده‌ و 13 تبصره‌ در دويست‌ و چهل‌ و نهمين‌ جلسه‌ مورخ‌ 11/4/70 شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ به‌ تصويب‌ نهايي‌ رسيد .

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here