آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

1

پاراف آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن :24182/ت42428ک

ماده1ـ در اجرای ماده ( 8 ) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ، به منظور تبدیل وضعیت و افزایش بهره وری عرضه خانه های سازمانی و تأمین مسکن منطبق بر الگوی مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته ، کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح ( به اذن مقام معظم رهبری ) موظفند نسبت به فروش خانه های سازمانی در مالکیت خود بر اساس قیمت پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین می گردد ، از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصله را در حسابی که با درخواست خزانه داری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد ، واریز نمایند تا معادل صد در صد ( 100% ) آن در بودجـه سنواتی منظور و با رعایت قـوانین و مقـررات مربوط و مفاد این آیین نامه به مصرف برسد . تبصره ـ چنانچه خانه های سازمانی در اراضی موقوفه احداث شده باشند ، پس از کسب موافقت متولی موقوفه ، اعیانی احداثی به قیمت کارشناسی روز به فروش خواهد رسید .

ماده2ـ دستگاههای مشمول این آیین نامه موظفند فهرست کامل کلیه خانه های سازمانی خود را با درج مشخصات ثبتی ( مساحت عرصه و اعیان ) اعلام مدت پایان قرارداد استفاده کننده فعلی به انضمام تصویر سند مالکیت و یا هرگونه مدرک مالکیت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال دارند تا اطلاعات مذکور در برنامه فروش ثبت گردد . تبصره1ـ مواردی که تحت عناوین دیگر از قبیل مهمانسرا توسط دستگاههای مشمول این آیین نامه به عنوان خانه سازمانی برای کارکنان استفاده می گردد ، مشمول مقررات این آیین نامه می باشد . تبصره2ـ چنانچه اطلاعات ظرف مهلت مقرر ارسال نگردد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای ذی ربط نسبت به استخراج اطلاعات مورد نیاز و وصول اسناد و مدارک اقدام و مبادرت به فروش خانه های سازمانی نماید .

ماده3ـ دستگاههای ذی ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون به فروش رسانند .

ماده4ـ از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، تمدید و مبادله قرارداد اجاره و همچنین واگذاری زمین به منظور احداث خانه های سازمانی ممنوع می باشد .

ماده5 ـ آن قسمت از خانه های سازمانی متعلق و در اختیار دستگاههای مذکور در ماده ( 8 ) قانون که از طرف آنها برای استفاده و سکونت کارکنان متصدی مشاغل معین گذارده شده ، شامل خانه های سازمانی واقع در ایستگاههای راه آهن دولتی ، محوطه ادارات بنادر و کشتیرانی ، گمرکات در مرزها ، محوطه دستگاههای مخابراتی ، محوطه سدها و نیروگاهها و خانه های سازمانی مورد استفاده سرایدار ، نگهبان کشیک شبانه و مشاغلی که به لحاظ نوع شغل ناگزیر به حضور تمام وقت در ساختمان دولتی در محل کار هستند و یا سایر مشاغلی که به تصویب هیئت وزیران می رسد ، مشمول مقررات این آیین نامه نمی باشد . تبصره ـ خانه های سازمانی مورد استفاده خانواده شهدا ، جانبازان و ایثارگران مشمول قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید ، جانباز ، اسیر و مفقودالاثر شده اند ـ مصـوب 1368ـ ، در چارچوب مفاد این آیین نامه به ساکنین آنها فروخته می شود .

ماده6 ـ کارکنان شاغل و بازنشسته کلیه دستگاهها و سازمانهای مشمول این آیین نامه ، موضوع ماده ( 1 ) می توانند در مزایده شرکت نمایند .

ماده7ـ خانه های سازمانی فرسوده که قبلاً بر اساس تبصره ( 2 ) ماده ( 6 ) آیین نامه اجرایی قانون فروش خانه های سازمانی ، اقدامات مربوط به مراحل برنامه تخریب و نوسازی انجام یا در دست اقدام می باشد ، از شمول این آیین نامه خارج می باشد ، ولی پس از احداث اینگونه واحدها ، سهم متعلق به دولت در قالب مفاد این آیین نامه و با رعایت قانون به فروش خواهد رسید .

ماده8 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ درخواست مالک خانه سازمانی ( دستگاه بهره بردار ) حسب مورد نسبت به تجمیع ، تفکیک و صدور سند مالکیت خانه های سازمانی اقدام نماید .

ماده9ـ کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند به عهده خریدار می باشد .

ماده10ـ در مواردی که فروش خانه های سازمانی متعلق به شرکتهای دولتی موجب کاهش سرمایه شرکت گردد ، شرکت دولتی ذی ربط موظف است پس از فروش خانه های سازمانی در پایان هر سال مالی نسبت به کاهش سرمایه خود مطابق مرجع تعیین شده در اساسنامه شرکت اقدام نماید .

ماده11ـ خزانه داری کل مکلف است معادل صد در صد ( 100% ) وجوه حاصل از فروش خانه های سازمانی را که در بودجه سنواتی منظور می شود ، به عنوان وجوه اداره شده در اختیار دستگاههای زیر قرار دهد تا به شرح زیر استفاده و هزینه نمایند . الف ـ بیست درصد ( 20% ) وجوه حاصله در اختیار دستگاه مالک خانه سازمانی قرار می گیرد تا برای پرداخت ودیعه اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مالک به مصرف رسانده و هزینه نماید . ب ـ هشتاد درصد ( 80% ) وجوه وصولی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی برای خرید و تملک زمین برای تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط و اجرای سایر برنامه های تأمین مسکن موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ، طبق برنامه ای که به تصویب کارگـروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 39238/ت40001هـ مورخ 1387/3/19 می رسد ، قرار می گیرد ، هزینه های موضوع این بند هزینه قطعی محسوب می گردد . این تـصویب نامه در تاریـخ 1388/2/5 به تأییـد مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است . معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

اصلاح مواد ( 1 ) و ( 10 ) آیین نامه اجرایی ماده ( 8 ) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن:

247488/ت44003ه مورخ 88/12/2

در مواد ( 1 ) و ( 10 ) تصویب نامه شماره 24182/ت42428ک مورخ 7/2/1388 پس از عبارت « شرکتهای دولتی » عبارت « که صددرصد ( 100% ) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد » اضافه می شود .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید