نحوه اداره و بهره برداری دفاتر پيشخوان خدمات دولت

0
ضوابط و آيين نامه ايجاد و بهره برداری دفاتر پيشخوان خدمات دولت
ضوابط و آيين نامه ايجاد و بهره برداری دفاتر پيشخوان خدمات دولت

پاراف نحوه اداره و بهره برداری دفاتر پيشخوان خدمات دولت : طبق ماده 19 آيين نامه ايجاد و بهره برداري دفاتر پيشخوان خدمات، صاحبان امتياز دفاتر پيشخوان خدمات دولتي و بخش عمومي غيردولتي، موظف به رعايت اين موارد هستند:

1-رعايت شئون اسلامي، اداري و مقررات طرح تکريم ارباب رجوع

2- انجام خدمات بر اساس مفاد آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي دستگاه خدمات دهنده

3- نگهداري يک نسخه کامل از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آيين نامه ها و فهرست تعرفه هاي ابلاغي از طرف وزارت، دستگاه هاي خدمات دهنده و ساير مراجع مربوط، در محل دفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم، آموزش کارکنان تحت سرپرستي و نظارت و مراقبت بر اجراي صحيح و دقيق آنها

4- نصب دستگاه POS(نقطه فروش) حداقل يکي از بانک هاي تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، براي پرداخت حق السهم دستگاه خدمات دهنده

5- نصب تابلوي خدمات قابل ارائه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل ديد مشتريان

6- حفظ و حراست از اسناد و مدارکي که به تشخيص دستگاه خدمات دهنده، نيازمند نگهداري و مراقبت ويژه مي باشد و عدم افشاي آنها نزد ديگران

7- همکاري با بازرسان و ناظران اعزامي وزارت، دستگاه خدمات دهنده (در حيطه خدمات مربوط) و ساير مراجع قانوني و نظارتي پس از هماهنگي با کارگروه استاني با ارائه کارت شناسايي و معرفي نامه رسمي

8- ارائه خدمات در ساعات کاري اعلام شده توسط کارگروه استاني

9- قراردادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونيکي ابلاغي کارگروه استاني براي دريافت شکايت ها و پيشنهادها، در معرض رؤيت مراجعان و مشتريان

10- رعايت قوانين و مقررات جاري از قبيل قانون کار، تأمين اجتماعي و بيمه، حفاظت و ايمني و بهداشت محيط کار، در خصوص کارکنان خود

11- تأمين نيروي آموزش ديده جايگزين در صورت غيبت هر يک از کارکنان دفتر

12- ايجاد شبکه هاي بر خط(Online) با دستگاه خدمات دهنده در صورت نياز.» همچنين، بر اساس بند 2 پيوست شماره يک «شرايط و امکانات دفاتر پيشخوان خدمات»، «در طراحي نماي بيروني و چيدمان تجهيزات اداري و فني دفتر، موارد ذيل بايد رعايت شود:1- تهيه و نصب تابلو با رنگ، آرم و نوشته معين، مطابق نمونه اي که توسط کميته راهبري دفاتر پيشخوان ارائه مي شود؛ 2- فضاي کافي به متقاضيان اختصاص يابد؛ 3- امکانات لازم جهت ارائه خدمات به جانبازان، معلولين و سالمندان فراهم شود؛ 4- تأمين تأسيسات بهداشتي (آبدارخانه و سرويس بهداشتي) براي کارکنان دفتر (اين تکليف در مجتمع هاي تجاري و اداري که داراي سرويس بهداشتي متمرکز هستند مصداق ندارد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید