آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ( ماموران ثابت )

0
آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ( ماموران ثابت )
آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ( ماموران ثابت )

پاراف آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ( ماموران ثابت ) : شماره 29920 / ت 461 ه – 9 / 10 / 1371
وزارت امور خارجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 22 / 9 / 1371 بنا به پیشنهاد شماره 862 / د مورخ 23/ 2/ 1371 سازمان امور ا داری و استخدامی کشور و در اجرای ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت آیین نامه (( فوق ا لعاده اشتغال خارج از کشور ، مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران ( ماموران ثابت ) )) را به شرح زیر تصویب نمود :

فوق ا لعاده اشتغال خارج از کشور ، مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران ( ماموران ثابت )

ماده 1- کشورهای جهان از نظر تعیین میزان فوق ا لعاده اشتغال خارج از کشور طبق جدول شماره یک پیوست به ده گروه تقسیم می شوند.
ماده 2- میزان ریالی فوق ا لعاده اشتغال خارج ا ز کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران ( ماموران ثابت) ، طبق جدولهای شماره دو و سه پیوست تعیین می شود و به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر و پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- فوق العاده اشتغال خارج ا ز کشور ماموران ثابت مجرد یا ماموران ثابتی که از خانه های سازمانی استفاده می نمایند ،به میزان ( 75 % ) ارقام جدولهای شماره دو و سه پیوست تعیین می شود.
تبصره 2- به ما موران ثابت که محل خدمت آنان در یکی از کشورهای گروههای (( الف )) ، (( ب )) ، ((ج )) ، (( د )) و (( ه )) مندرج در جدول شماره چهار پیوست باشد ، بنا بر شرایط خاص در کشورهای یاد شده به ترتیب معادل ( 10 % ) ، ( 20 % ) ، ( 30 % ) ، (40 % ) و (50 % ) علاوه بر فوق العاده ا ی که به آنها تعلق می گیرد ، پرداخت خواهد شد.
تبصره 3- میزان حقوق فوق العاده مندرج در جدول شماره سه پیوست در مورد مدیران ومعاونان واحدهای آموزشی حداکثر تا ( 10 % ) قابل افزایش است .
تبصره 4- فوق العاده کسانی که دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی حداقل هستند و مدارک آنان در دوره مربوط دارای مطلوبیت لازم باشد ، به ازای هر مدرک تحصیلی بالاتر ( 5 % ) و حداکثر تا ( 15 % ) ارقام جدول شماره سه پیوست قابل افزایش است .
تبصره 5 – فوق ا لعاده اشتغال خارج از کشور متصدیان مشاغل رسته خدمات در وزارت آموزش و پرورش حداقل ( 60000 ) ریال و حداکثر ( 90000 ) ریال تعیین می گردد که به تشخیص وزارتخانه یاد شده قابل پرداخت است .
تبصره 6 – به مستخدمان وزارت امور خارجه که بر اساس تبصره ( 40 ) قانون بودجه سال 1371 کل کشور و سا یر مجوزهای قانونی ، طبق آیین نامه مربوط به ترتیب اعزام مستخدمان رسمی ، برای ا شتغال در پستهای سازمانی به خارج از کشور اعزام می شوند می توان در صورت داشتن پنج سال سابقه خدمت ( 80 % ) و با داشتن ده سال سابقه خدمت ( 100 % )ارقام فوق ا لعاده اشتغال خارج از کشور کارمندان دفتری را پرداخت نمود . این گونه کارمندان در صورت داشتن بیست سال سابقه خدمت ، می توانند از ارقام مربوط به دفترداران در جدول شماره دو پیوست استفاده نمایند.
ماده 3- ماخذ محاسبه ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور ، نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ 28/12/ 1370 می باشد.
در صورتی که در برابری ارزهای مذکور با ریال کاهش یا افزایش حاصل شود ، مابه التفاوت در هر سه ماه یک بار ، به عنوان تفاوت تسعیر حسب مورد کسر یا از ا عتبار مربوط پرداخت خواهد شد ، به گونه ای که میزان ارز دریافتی مستخدمان در خارج از کشور ( ماموران ثابت ) بر اساس نرخ تعیین شده در تاریخ یاد شده برای هر یک از کشورها همواره ثابت خواهد بود.
ماده 4 – در صورتی که نرخ روز تبدیل ارز خارجی به پول محل ماموریت یا نرخ رسمی تبدیل ارزهای خارجی بانک مرکزی کشور محل ماموریت در تاریخ 28 /12/ 1370 متفاوت باشد ب، مابه التفاوت حاصل به استناد گواهی تسعیر بانکی ا رائه شده توسط مامور از محل اعتبار مربوط در دستگاه ذی ربط منظور و جهت پرداخت به مامور ذی نفع حواله خواهد شد.
ماده 5-میزان (30 % ) از فوق العاده اشتغال خارج از کشورماموران ثابت که از خانه های سازمانی استفاده نمی نمایند جهت پرداخت اجاره بهای مسکن منظور گردیده است . در صورتی که اجازه بهای منزل مسکونی ماموری ، کمتر از میزان مذکور باشد مابه التفاوت آن از فوق العاده متعلق کسر میشود.
تبصره 1- به آن دسته از ماموران ثابت که ا جاره بهای منازل مسکونی ( غیر مبله ) آنان طبق قرارداد رسمی اجاره ، از ( 30 % ) فو ق العاده اشتغال خارج از کشور آنان بیشتر باشد ، مابه التفاوت اجاره مسکن تا سقف ( 45 % ) فوق العاده اشتغال خارج از کشور صادر و به شرط تایید رئیس نمایندگی و در صورت وجود اعتبار توسط دستگاه متبوع مستخدم قابل پرداخت است .
تبصره 2- از تاریخ تصویب این آیین نامه ، ماده ( 2 ) آیین نامه اجرایی تبصره یک قا نون پرداخت کمک هزینه مسکن ما موران ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در خار ج از کشور لغو و مقررات این آیین نامه جایگزین آن می شود.
ماده 6- تطبیق وضع مستخدمان وزارتخانه ها و سا زمانهای دولتی که جهت اشتغال به خارج از کشور اعزام شده یا می شوند ( ماموران ثابت ) با عناوین مندرج در جدول شماره دو پیوست ، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه مربوط تعیین ، و فوق العاده آنان طبق جدول یادشده و مقررات این آیین نامه قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 7- فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمانی که به منظور اجرای برنامه های وزارت آموزش و پرورش ، در مدارس ایران در خارج از کشور برای تصدی پستهای ثابت سازمانی دیگری ، که درجدول شماره سه پیوست منظور نشده است ، اعزام می شوند بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به وسیله کمیسیون موضوع ماده ( 6 ) این آیین نامه با توجه به جدول یاد شده تعیین می شود.
ماده 8- گروه کشورهایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در آن مبادرت به تاسیس نمایندگی خواهد کرد ، براساس جدول شماره یک تعیین می شود و گروه کشورهایی که نام آنها در جدول یاد شده قید نشده است ، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور خارجه ، به تاسیس نمایندگی خواهد کرد ، براساس جدول شماره یک تعیین می شود و گروه کشورهایی که نام آنها در جدول یاد شده قید نشده است ، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور خارجه ،به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید .
ماده 9- دستگاههای مشمول این آیین نامه ، بابت اجرای آن در سال جاری حق درخواست هیچگونه اعتبار اضافی را ندارند و از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به آن عده از مستخدمان شاغل در خارج از کشور که در میزان فوق العاده آنان طبق جدولهای پیوست این آیین نامه تغییر حاصل می شود ، پرداخت مابه التفاوت موکول به تامین اعتبار در بودجه وزارتخانه یا موسسه مربوط و تا زمانی که اعتبار کافی برای این منظور تامین نشده ، مستخدمان مزبور فوق العاده خود را به ماخذ دریافتی فعلی دریافت خواهند کرد.
ماده 10- از تاریخ ابلاغی این آیین نامه کلیه مصوبات مغایر با مفاد آن ملغی است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
جدول شماره یک گروه بندی کشورهای جهان
گروه یک :
جامائیکا – سوازیلند – کاستاریکا – هندوراس .
گروه دو :
اکوادور – برونثی – دارالسلام- پاراگوئه – موریس .
گروه سه :
زامبیا – زیمبابوه – نیکاراگوئه – هند ( حیدر آباد ) .
گروه چهار :
آذربایجان – آفریقای جنوبی ـ آلبانی ـ اتیوپی ـاردن هاشمی ـ ارمنستان ، ازبکستان ـ استونی ـ افغانستان ـ الجزایر ـ اوکرائین ـ بلغارستان ـ بنگلادش ـ بوتسواناـ پاکستان ـ پاناما ـ تاجیکستان ـ تانزانیا ـ تایوان ـ ترکمنستان ـ ترکیه ـ تونس ـ چکسلواکی – روسیه ـ روسیه سفید ـ سریلانکا ـ سودان ـ سوریه – شیلی – غنا – فیجی – قرقیزستان – کامبوج – جمهوری خلق کره – کلمبیا – کنیا – گامبیا – گرجستان – گواتمالا – گویان – لائوس – لتونی – لهستان – لیبی – لیتوانی – مالت – مالدیو- مالزی – مجارستان – مراکش – مغولستان – مکزیک – موزامبیک – مولداوی – نامیبیا – نپال – هند ( دهلی نو – بمبئی ) .
گروه پنج :
اروگوئه – استرالیا – ال سالوادر – اندونزی – برزیل – بلیز – بنین – بوتان – بورکینافسو – بوروندی – تایلند – ترینیداد وتوباگو – چاد – چین – جمهوری دومنیکن – رواندا – رومانی – زئیر – زلاندنو – سنت لوچیا – سنگاپور – سیرالئون –سی شل – جمهوری عربی صحرا – عراق – عربستان سعودی – فلسطین اشغالی – فیلیپین – قبرس – قطر – کوبا – کومور – کیپ ورد – گینه بیسائو – لسوتو – ماداگاسکار – مالاوی – مصر – نیجر – نیجریه – ونزوئلا – ویتنام – هائیتی – یمن – یونان – توگو .
گروه شش :
آرژانتین – آنگولا ـ امارات عربی متحده ـ اوگاندا ـ ایالات متحده آمریکا ـ باربادوس – بحرین – بلژیک – پرتغال – پرو – سائوتومه و پرنیپ – سنگال – سومالی – عمان – کانادا – کنگو – کویت – گرانادا – گینه کونا کری – لبنان – مالی – موریتالی – میانمار – یوگسلاوی – گینه استوایی .
گروه هفت :
آلمان – ا طریش – انگلستان – ایتالیا – ایرلند – ایسلند – دانمارک – ساحل عاج – سنت ویسئت – فرانسه – کامرون – جمهوری کره – لیبریا – واتیکان – هلند .
گروه هشت :
جمهوری آفریقای مرکزی ـ اسپانیا – باهاموس – جیبوتی – سن مارینو – سورینام – فنلاند – گابن – گینه پاپو آ – لوکزامبورگ – لیختن اشتاین – موناکو – نروژ.
گروه نه :
سوئد – سوئیس .
گروه ده :
ژاپن – هنگ کنگ .
جدول شماره دو
جدول فوق العاده اشتغال مامورین وزارت امور خارجه در خارج ا ز کشور
ده نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک گروه کشورها

جدول شماره سه
جدول فوق ا لعاده اشتغال مشاغلآموزشی وزارت آموزش و پرورش خارج از کشور

گروه الف :
آرژانتین –آفریقای جنوبی ـآلمان ـاردن هاشمی –اسپانیا-اتریش –الجزایر –امارات عربی متحده ـانگلستان –ایتالیا ایرلند –بحرین –بلژیک –پاکستان –پرتغال –ترکیه (آنکارا) –تونس –زلاندنو –زیمبابوه –سنگاپور –سن مارینو –سوئیس –عربستان سعودی –فرانسه –فلسطین اشغالی –فنلاند –فیلیپین –قبرس –قطر-کانادا –جمهوری کره –کویت –لبنان –لوکزامبورگ –لیختن اشتاین –مراکش –مصر-موناکو-نروژ-واتیکان –ونزوئلا –هلند –هنگ کنگ –یونان .
گروه ب :
آذربایجان –ارمنستان –اروگوئه –ازبکستان –استونی –افغانستان – اندونزی –اوکراین –برزیل –برونئی –دارالسلام –بلغارستان –بنگلادش –بوتساوانا –پاراگوئه –تاجیکستان –تایلند –تایوان –ترکمنستان –ترکیه (ارض روم –طرابوزان )-چکسلواکی –چین –دانمارک –روسیه –روسیه سفید –رومانی –ژاپن –سریلانکا- سوئد –شیلی –عمان –قرقیزستان –قزاقستان –کلمبیا –گرجستان –لتونی –لهستان –لیبی –لیتوانی –مالت –مالزی –مجارستان –مکزیک –مولداوی –نامیبیا –هند –یمن – یوگسلاوی .
گروه ج :
آلبانی –اتیوپی –اکوادور –السالوادور –ایسلند- باربادوس –باهاماس – بلیز-بوتان –بولیوی –پاناما- پرو- تانزانیا-ترینیدادوتوباگو-جامائیکا-جیبوتی –جمهوری دومینیکن –سائوتومه ورنیپ –ساحل عاج –سنت لوچیا –سنت وینسنت –سنگال –سوزایلند- سودان –سورینام –سیشل –فیجی –کاستاریکا-کومور-گابن –گرانادا-گواتمالا-گویان –لسوتو-لیبریا –ماداگاسکار –مالدیو-مغولستان –موریس –نیجریه –نیکاراگوئه –هائیتی-هندوراس .
گروه د:
اوگاندا-بنین –بورندی –توگو- چاد- رواندا-زئیر-زامبیا-سومالی –سیرالئون –کامبوج –کامرون –جمهوری خلق کره –کنگو-کوبا –کیپ ورد –گینه پاپوآ-گینه کوناکری –لائوس –مالاوی –میانمار –نپال –نیجر –ویتنام – گینه بیسائو .
گروه ه:
جمهوری آفریقای مرکزی –آنگولا-بورکینافاسو –جمهوری عربی صحرا –غنا –گامبیا –گینه استوایی –مالی –موریتانی –موزامبیک .

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here