آيين نامه اجرايي ماده 67 قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران

0
آيين نامه اجرايي ماده 67 قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران
آيين نامه اجرايي ماده 67 قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران

پاراف آيين نامه اجرايي ماده 67 قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران : شماره۱۱۱۳۵۷/ت۵۰۵۵۷هـ ۲۵/۸/۱۳۹۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

بنياد شهيد و امور ايثارگران

هيأت وزيران در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۶۷) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ـ مصوب۱۳۹۱ـ آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي ماده 67 قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران

ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف ـ بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران
ب ـ مشمولين: دانش آموزان و دانشجويان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان.
پ ـ مشمولين طرح شاهد: دانش آموزان، دانشجويان و طلاب شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان پنجاه درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان.
ت ـ خدمات آموزشي طرح شاهد: کليه فعاليت ها و اقداماتي که مطابق اساسنامه طرح شاهد ـ مصوب۱۳۶۹ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحات بعدي آن که در قالب برنامه هاي تربيتي، آموزشي و نظاير آن در جهت رشد و ارتقاي تحصيلي مشمولين آن صورت مي گيرد.
ث ـ کمک هزينه تحصيلي: مبلغي که به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي تحصيلي مشمولين توسط بنياد و پس از تصويب شوراي طرح و برنامه شاهد پرداخت مي گردد.
ج ـ طرح پراکنده: وضعيتي که براساس آن دانش آموزان شاهد در يک مدرسه خاص تجميع و متمرکز نشده باشند.
ماده۲ـ بنياد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه هاي آموزش عمومي براي مشمولين طرح شاهد به شرح زير اقدام نمايد:
الف ـ برگزاري کلاس هاي تکميلي، تقويتي ـ جبراني و نظارت بر برنامه هاي آموزشي دانش آموزان شاغل به تحصيل در مدارس شاهد و طرح پراکنده (اعم از مدارس عادي و يا مدارس خاص مانند غيرانتفاعي، نمونه دولتي، استعدادهاي درخشان و استثنايي و مانند آنها) و مدارس ايثارگران بزرگسالان.
ب ـ برگزاري کلاس هاي تقويتي ويژه دانش آموزان دوره متوسطه دوم.
پ ـ ارايه وسايل کمک آموزشي و آموزش باليني جانباران هفتاد درصد و فرزندان معلول مشمولين طرح شاهد که امکان حضور در کلاس درس را ندارند.
ت ـ ارايه خدمات مشاوره اي و هدايت تحصيلي در مدارس شاهد و طرح پراکنده.
ث ـ تشويق دانش آموزان کوشا و ممتاز و حائزين رتبه هاي برتر آزمون هاي سراسري دانشگاه هاي دولتي روزانه.
ج ـ حمايت از گروه هاي خاص تحصيلي از جمله دانش آموزان استعدادهاي درخشان، استثنايي و بازماندگان از تحصيل.
ماده۳ـ بنياد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه هاي آموزش عالي و نيز پرداخت کمک هزينه تحصيلي به دانشجويان براي مشمولين طرح شاهد به شرح زير اقدام نمايد:
الف ـ تشويق دانشجويان و طلاب ساعي و تلاشگر به منظور رشد و ارتقاي وضعيت تحصيلي آنها در مؤسسات آموزشي دولتي روزانه.
ب ـ مشاوره و هدايت تحصيلي دوره تحصيلات تکميلي شامل آماده سازي افراد برحسب استعداد، علايق و شرايط محيطي و براساس نياز جامعه.
پ ـ ارايه خدمات آموزشي به دانشجويان معلول به شرح زير:
گروه يک ـ جانباز ويژه شامل: دو چشم نابينا و قطع نخاع گردن
گروه دو ـ جانباز ويژه ويلچري شامل: قطع نخاع کمر و قطع دو پا از بالاي زانو
تبصره ـ فرزندان معلول شهدا، جانبازان و آزادگان تحت پوشش داراي ويژگي در گروه هاي يک و دو مشمول اين بند خواهند بود.
ت ـ پرداخت کمک هـزينه تحصـيلي به دانـشجويان شاغل به تـحصيل در دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشـي غيرشهـريه بگير در هر نيـمسال تحصيلي.
ث ـ استفاده از ظرفيت تشکل هاي ايثارگري و معتمدين معين دانشجويي به منظور ارتقاي علمي و تحصيلي دانشجويان و طلاب شاهد و ايثارگر (ازجمله تقويت بنيه علمي و استاد مشاور).
ماده۴ـ مدت ارايه خدمات و تسهيلات موضوع اين آيين نامه به شرح زير تعيين مي شود:
الف ـ در بخش آموزش عمومي مطابق مقررات و ضوابط آموزشي وزارت آموزش و پرورش در هر مقطع.
ب ـ در بخش آموزش عالي در مقاطع کارداني و کارشناسي ناپيوسته چهار نيمسال، کارشناسي پيوسته هشت نيمسال، کارشناسي ارشد پيوسته دوازده نيمسال، دکتراي حرفه اي چهارده نيمسال، دکتري پيوسته پانزده نيمسال، کارشناسي ارشد ناپيوسته چهار نيمسال، دکتري pHd و تخصص پزشکي برمبناي آيين نامه هاي آموزشي وزارتخانه هاي ذي ربط.

معاون اول رئيس‎جمهور

اسحاق جهانگيري

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید