آیین نامه اجرایی میزان و چگونگی پرداخت هدیه ایثار یا حق ازکارافتادگی

0

پاراف آیین نامه اجرایی میزان و چگونگی پرداخت هدیه ایثار یا حق ازکارافتادگی : آیین‌نامه اجرایی میزان و چگونگی پرداخت هدیه ایثار یا حق ازکارافتادگی موضوع ماده 163 قانون مقررات استخدامی سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی 1374.02.17 – .1969ت12973ه – 1374.02.25 – 142 استخدام نیروهای مسلح – نهادهای انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.2.17 بنا به پیشنهاد شماره 162.122.06 مورخ 13728.1 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده(163) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – مصوب 1370 – آیین‌نامه اجرایی میزان و چگونگی پرداخت هدیه ایثار یا حق ازکارافتادگی‌موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی میزان و چگونگی پرداخت هدیه ایثار یا حق ازکارافتادگی موضوع ماده (163) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
‌ماده 1 – کلیه جانبازان شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – مصوب 1370 – که به صورت ثابت،‌پیمانی، خرید خدمت، بسیجی و وظیفه به خدمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرفته شده یا می‌شوند به ازای میزان جانبازی مبلغی به شرح زیر به عنوان‌هدیه ایثار دریافت می‌کنند:
– جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) جانبازی مبلغی معادل بیست و پنج (25) برابر ضریب ریالی ضربدر عدد یکصد و پنجاه (150).
– جانبازان دارای بیست و شش درصد (26%) تا چهل درصد (40%) جانبازی مبلغی معادل چهل (40) برابر ضریب ریالی ضربدر عدد یکصد و پنجاه (150).
– جانبازان دارای هفتاد درصد (70%) جانبازی به بالا مبلغی معادل یکصد (100) برابر ضریب ریالی ضربدر عدد یکصد و پنجاه (150).
‌تبصره 1 – هدیه ایثار فقط یک بار به افراد مشمول این آیین‌نامه پرداخت می‌شود و کسانی که بیش از یک بار جانباز شوند یا درصد جانبازی آنان افزایش یابد، در‌صورت استفاده از مزایای این آیین‌نامه فقط از مابه‌التفاوت مربوط برخوردار می‌شوند.
‌تبصره 2 – هدیه ایثار آن دسته از مشمولان این آیین‌نامه که در زمان تصویب قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جانباز بوده و سپس فوت‌کرده‌اند، چنانچه از هدیه ایثار استفاده نکرده باشند به ورثه آنان پرداخت می‌شود.
‌ماده 2 – مرجع تشخیص جانبازان مشمول این آیین‌نامه حسب مورد کمیسیونهای موضوع مواد (134) و (135) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی است.
‌تبصره – افرادی که قبل از تاریخ تصویب قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بنا به تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و‌جانبازان انقلاب اسلامی و سایر کمیسیونهای ذیصلاح داخلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جانباز شناخته شده‌اند، کماکان جانباز شناخته می‌شوند و در‌صورت بروز اختلاف در احکام صادر شده توسط مراجع یاد شده، نظر کمیسیون داخلی سپاه ملاک عمل است.
‌ماده 3 – درصد جانبازی مشمولان این آیین‌نامه توسط کمیسیون عالی پزشکی سپاه بر اساس درصدهای مقرر در آیین‌نامه موضوع تبصره ماده (132) قانون‌مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعیین می‌شود.
‌تبصره 1 – درصدهای جانبازی که توسط کمیسیونهای موضوع تبصره ماده (2) این آیین‌نامه تعیین شده‌اند نیز کماکان معتبر است و در صورت بروز اختلاف، نظر‌کمیسیونهای داخلی سپاه ملاک عمل است.
‌تبصره 2 – در مورد مشمولان قانون سپاه شاغل در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نظر کمیسیون ذیصلاح وزارت یاد شده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here