متن آئین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی اسناد و اطلاعات

0

پاراف متن آئین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی اسناد و اطلاعات : متن آئین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نمونه نوع اسناد و اطلاعات. شماره 14-170/م – 2/10/1354

وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/10/1354 بنا به پیشنهاد شماره 4278/7 مورخ 11/6/1354 وزارت دادگستری و به استناد ماده 8 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب بیستونهم بهمن ماه 1353 آئیننامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقهبندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات را بشرح زیر تصویب نمودند:
قسمت اول ـ طبقهبندی اسناد:
ماده 1- اسناد سری و محرمانه دولتی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آنها بشود به چهارطبقه تقسیم میشوند:
طبقه اول ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری برساند.
طبقه دوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند.
طبقه سوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجرای وظائف اساسی آنها را ناممکن کند.
طبقه چهارم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد. اسناد سری در طبقات اول و دوم و اسناد محرمانه درطبقات سوم و چهارم قرار میگیرند. (اسناد طبقه اول با عنوان بکلی سری و اسناد طبقه دوم با عنوان سری و اسناد طبقه سوم با عنوان خیلی محرمانه و اسناد طبقه چهارم با عنوانمحرمانه مشخص میشود).
تبصره: کلمه سازمان دراین آئیننامه بجای وزارتخانه و مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شرکت دولتی بکار رفته است.
ماده 2- طبقه هرسند با توجه به مفاد آن تعیین میشود. هرگاه سند مضبوط در پرونده یا ضمیمه نامهای باشد پرونده یا نامه نیز در طبقه مربوط به آن سند بایگانی میشود. اگر اسناد متعدد و در طبقات متفاوت باشند پرونده یا نامهای که اسناد مذکور منضم به آنست در طبقه مهمترین آن اسناد بایگانی خواهد شد.
ماده 3- طبقه هرسند را مسئول واحدی که آن سند را تهیه کرده است تعیین میکند، درصورتی که نظر مسئول واحد برسری شناختن سند باشد باید موافقت رئیس سازمان یا مقام مادون ازطرف او را نیز جلب کند.
ماده 4- برای تغییر طبقه یک سند یا خروج آن از طبقات چهارگانه هریک از سازمانها به مقتضای وظائف و طبع کارخود دستورالعملی تهیه خواهد کرد اگر تغییر طبقه یا خروج از طبقات به سندی مربوط باشد که از سازمانی به سازمان دیگر فرستاده شده باست اتخاذ تصمیم به توافق هردو سازمان منوط خواهد بود. اعلان یا افشای مفاد اسناد سری یا محرمانه ازطرف مراجع ذیصلاحیت سند مذکور را از عداد اسناد سری و محرمانه خراج میکند. تغییرات مذکور باید در روی سند منعکس شود.
قسمت دوم ـ نحوه مشخص کردن نوع اسناد سری و محرمانه:
ماده 5- نوع و طبقه هر سند در صدر و ذیل سند و اگر سند در چند صفحه تهیه شده باشد در صدر و ذیل همه صفحات درج میشود. صفحات یک سند به ترتیب شمارهگذاری و تعداد کل صفحات نیز در روی هر صفحه منعکس میشود.
اگر سند طبقه اول و دوم در نسخ متعدد تهیه شده باشد هرکی از نسخ به ترتیب شمارهگذاری و تعداد نسخ نیز در روی هر نسخه درج میشود.
سند سری یا محرمانه نباید به بیش از نسخ مورد لزوم تهیه شود.
قسمت سوم ـ طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه:
ماده 6- منظور از نگاهداری اسناد سری و محرمانه مجموعه اعمالی است که از ابتدای انشای این اسناد تا تاریخ خروج آنها از حالت سری یا محرمانه بودن انجام میشود تا اشخاص غیرمجاز به اسناد مذکور دست نیابند یا بر مفاد آنها واقف نشوند.
تبصره: کسی که لازم نیست سند سری یا محرمانه را رؤیت کند یا از مفاد آن مطلع شود در هر مقام و موقعی که باشد شخص غیرمجاز محسوب است و حق مراجعه به سند سری یا محرمانه را ندارد.
ماده 7- شیوههای مربوط به نگاهداری اسناد سری و محرمانه را هریک از سازمانها به مقتضای وظائف و طبع کارخود و کیفیت و کمیت اسنادی که در اختیار دارند با توجه به طبقه بندی مندرج در ماده 1 این آئیننامه طی دستورالعمل موضوع ماده 4 تعیین خواهند کرد. میزان مراقبتی که دراین دستورالعملها پیشبینی میشود نباید از آنچه دراین آئیننامه مقرر است کمتر باشد.
ماده 8- اسناد طبقه اول و دوم باید در صندوقهای نسوزی که حداقل به قفل رمز سه چرخی و در موارد استثنائی شش اهرمی مجهز باشند، نگاهداری شوند.
ماده 9- اسناد طبقه سوم باید در صندوق فلزی یا قفسههای کشوئی فلزی (فایل کابینت) نگاهداری شوند، در مواردی که رعایت این ترتیب مقدور نباشد، استفاده موقت از صندوق یا گنجه چوبی که به میلههای فلزی و قفل مطمئن مجهز باشد جایز خواهد بود.
ماده 10- محل بایگانی اسناد طبقه اول و دوم و سوم باید محفوظ و در غیرمواقعی که مراجعه به این اسناد لازم است مقفل باشد. کسی که مسئولیت نگاهداری اسناد مذکور را عهدهدار است باید در پایان کار اداری با بازرسی محل از اجرای مقررات مربوط به نگاهداری اسناد مذکور و مقفل بودن محفظه آنها مطمئن شود.
ماده 11- اسناد طبقه چهارم باید در محلی که خارج از دسترس اشخاص غیرمجاز باشد نگاهداری شوند.
ماده 12- اگر سند متعلق به یک کشور خارجی یا یک سازمان بینالمللی باشد و برای نگاهداری آن مقررات آن مقررات خاصی وجود داشته باشد طبق مقررات مذکور و الا طبق مقررات این آئیننامه عمل خواهدشد.
ماده 13- اسناد طبقه اول و دوم نباید به خارج اداره مربوط منتقل شوند مگر برای استفاده از جلسات رسمی که در خارج اداره تشکیل میشوند. این اسناد نباید به اقامتگاه خصوصی اشخاص برده شوند.
ماده 14- اسناد طبقه سوم و چهارم را در مواردی که ضرورتی ایجاب کند میتوان به اقامتگاه خصوصی اشخاص برد بشرط آنکه موافقت کتبی رئیس سازمان یا مقام مادون از طرف او جلب شده باشد.
ماده 15- مطالعه اسناد سری و محرمانه در معابر و امکنه عمومی ممنوع است.
ماده 16- برای ارسال اسناد سری و محرمانه از محلی به محل دیگر باید سند را در دو پاکت قرار داد، به روی پاکت خارجی فقط عنوان سازمان یا واحدی که سند را تحویل خواهد گرفت و به روی پاکت داخلی نوع و طبقه سند و نام شخص گیرنده یا عنوان شغلی او درج میشود. درصورتی که سند بنام شخص معینی فرستاده شده باشد تلیم آن به غیر او مجاز نخواهد بود ولی تسلیم سندی که عنوان شغلی گیرنده اصلی را دارد به قائممقام او بلامانع است. اگر سند سری باشد باید برگ رسیدی نیز در درون پاکت داخلی گذاشته شود تا گیرنده سند، برگ مذکور را امضاءکند و برای فرستنده عودت دهد. پاکت داخلی مربوط به اسناد سری باید لاک و مهر شود، پاکت خارجی درهمه حال فاقد لاک و مهر خواهد بود. نوع و طبقه سند بروی پاکت خارجی درج نمیشود.
ماده 17- نقل و انتقال اسناد سری در داخل سازمان مربوط و ارسال این اسناد بخارج سازمان باید بوسیله مأمورانی که واحد حفاظت معرفی میکند انجام شود. اسناد محرمانه را میتوان با پست سفارشی بخارج سازمان مربوط ارسال داشت.
ماده 18- نحوه ارسال اسناد سری و محرمانه دولتی بخارج کشور و حداقل مراقبتی که ضمن این کار برای حفظ اسناد مذکور لازم است طی دستورالعملی به مراجع مربوط ابلاغ خواهد شد.
ماده 19- درموردی که سند سری با پرونده یا جدا ازآن به محلی فرستاده میشود باید رونوشتی ازآن در بایگانی اصلی باقی بماند.
ماده 20- رونوشت اسناد مذکور در ماده 19 پس از اعاده اصول آنها نابود میشود. اوراق باطله و پیشنویسها و کاغذهای کاربن و استنسیل و نظائر آنها که به امور سری و محرمانه مربوط میشوند نیز باید نابود شوند.
تبصره: نابودکردن اوراق باید بطور کامل انجام شود بطوری که از آنها چیزی که قابل استافده باشد باقی نماند.
ماده 21- مقررات این آئیننامه در مورد اسناد سری و محرمانه نسبت به اطلاعات سری و محرمانه نیز تا آنجا که قابل اعمال باشد جاری خواهد بود. منظور از اطلاعات معلوماتی است که در جلسات رسمی اظهرا یا شفاهأ در اختیار اشخاص مجاز گذاشته میشود. نوع و طبقه اطلاعات را اظهارکننده آن مشخص میکند. نوع و طبقه اطلاعاتی که مأخوذ از سندی است نوع و طبقه سند مأخذ است.
ماده 22- دستورالعملهائی که بر مبنای این آئیننامه تهیه میشوند برحسب مورد داخل دریکی از طبقات سوم یا چهار ماده 1 قرار میگیرند.
ماده 23- نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول مقررات این آئیننامه مستثنی بوده و تابع مقررات آئیننامههای مربوط بخود میباشند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.

وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر

هادی هدایتی

اصلاح ماده 4 آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1354.10.1 هیأت وزیران

نوع : آیین نامه شماره انتشار : 9056
تاریخ تصویب : 1354/10/01 تاریخ ابلاغ : 1354/11/13
اصلاح‌ ماده‌4 آیین‌نامه‌ طرز نگاهداری ‌اسناد سری و محرمانه‌ دولتی و طبقه‌بندی و نحوه‌ مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات‌ مصوب 1354.10.1 هیأت وزیران‌

شماره‌ : .17433ت‌28764ه¨   تاریخ‌ : 1382.04.04
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.3.28 بنا به پیشنهاد شماره 12098 مورخ 1382.3.11 معاونت‌حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد ماده (8) قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری‌دولتی – مصوب 1353- تصویب نمود:
ماده (4) آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد واطلاعات مصوب 1354.10.1 هیأت وزیران به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 4- برای تغییر طبقه یک سند یا خروج آن از طبقات چهارگانه‌، هر یک از  سازمان‌ها به مقتضای وظایف وطبع کار خود دستورالعملی تهیه خواهدکرد. اگر تغییر
طبقه یا خروج از طبقات به سندی مربوط باشد که از سازمانی‌به سازمان دیگر فرستاده شده است‌، اتخاذ تصمیم بر عهده سازمان ارسال کننده سند خواهد بود.

محمدرضا عارف

معاون اول رییس‌جمهور

اصلاح تصويبنامه اصلاحي ماده ( ۴ ) آيين نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۱ هيات وزيران

با سلام، در اجراي ماده (۴) اصلاحي آيين نامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات، موضوع تصويب نامه شماره ۱۷۴۳۳/ت۲۸۷۶۴هـ مورخ ۴/ ۴/ ۱۳۸۲ و با توجه به عدم ضرورت طبقه بندي تصميم نامه شماره ۴۵۵/ ۲۰- ر – س/ ت۳۵۷۷۹ ن مورخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۸۵، طبقه بندي تصميم نامه مذكور از “سري” به “عادي” تغيير مي يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here