قانون استفاده ساکنین خانه های سازمانی که شهید ، جانباز ، اسیر و مفقودالاثر شده اند

0

پاراف قانون استفاده ساکنین خانه های سازمانی که شهید ، جانباز ، اسیر و مفقودالاثر شده اند : قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید ، جانباز ، اسیر و مفقودالاثر شده اند.

ماده واحده – استفاده کنندگان خانه های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید ، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا می شوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانه های مذکور استفاده می کرده اند و شاغل بوده و یا به هر نحوی از خدمت دستگاه اجرایی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده یا می شوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانه های مذکور می باشند . در صورتی که افراد مذکور حایز شرایط برای خرید خانه های سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365/7/1 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن خانه های مذکور به آنها فروخته خواهد شد آیین نامه اجرایی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، بنیاد شهید ، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید ، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368/3/4 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید ، جانباز و اسیر و مفقود الاثر شده اند:

1893/ت/48/ه مورخ 71/1/31

ماده 1 – به منظور اجرای قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید ، جانباز ، اسیر و مفقودالاثر شده اند مصوب 1368 و انجام وظایف مندرج در آن ، کمیسیون هایی به شرح زیر تشکیل می گردد : الف – کمیسیون در ارتباط با خانه های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که اعضای آن عبارتند از : 1 – فرمانده یگان مربوط یا نماینده تام الاختیار وی . 2 – مسوول امور پرسنلی نیرو یا سازمان مربوط یا نماینده تام الاختیار وی . 3 – نماینده عقیدتی سیاسی قسمت در ارتش یا نیروی انتظامی حسب مورد و نماینده دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . 4 – نماینده سازمان حفاظت و اطلاعات نیرو یا سازمان مربوط . 5 – متصدی تامین مسکن یا خدمات پرسنلی نیرو یا سازمان مربوط . 6 – حسب مورد نماینده بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی . 7 – نماینده وزرای مسکن و شهرسازی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رییس سازمان برنامه و بودجه در تهران و ادارات کل آنها در استان ها . ب – کمیسیون در ارتباط با خانه های سازمانی کارمندان دولت و خانه های سازمانی اختصاصی وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی در تهران و استان ها : اعضای کمیسیون در تهران عبارتند از : 1 – وزیر مسکن و شهرسازی یا نماینده تام الاختیار وی . 2 – وزیر یا بالاترین مقام دستگاه صاحبخانه یا نماینده تام الاختیار وی . 3 – حسب مورد سرپرست بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، سرپرست بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سرپرست ستاد رسیدگی به امور آزادگان یا نمایندگان تام الاختیار آنها . اعضای کمیسیون در استان ها عبارتند از : 1 – استاندار یا نماینده تام الاختیار وی . 2 – مدیرکل مسکن و شهرسازی یا نماینده تام الاختیار وی . 3 – نماینده تام الاختیار دستگاه صاحبخانه . 4 – حسب مورد سرپرست بنیاد شهید ، سرپرست بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سرپرست ستاد رسیدگی به امور آزادگان یا نماینده تام الاختیار آنها .

ماده 2 – استفاده کنندگان از خانه های سازمانی می بایست دارای شرایط زیر باشند : 1 – فاقد منزل شخصی متناسب ( به تشخیص کمیسیون ) . 2 – خانواده درجه یک ( پدر ، مادر ، همسر و فرزند ) شهید ، مفقودالاثر و اسیر . 3 – جانبازان انقلاب اسلامی – آزادگان . تبصره – در صورت تعارض حق ادامه استفاده از خانه های سازمانی بین پدر ، مادر و همسر افراد موضوع قانون حق ادامه استفاده با کسی است که نگهداری فرزندان آنها را بر عهده داشته یا این که قیم قانونی آنها باشد .

ماده 3 – میزان حق استفاده از خانه های سازمانی به شرح زیر تعیین می گردد : الف – خانواده شهید یا مفقودالاثر و اسیر پنجاه درصد ( 50٪ ) . ب – جانبازان ( 70٪ ) و بالاتر به میزان پنجاه درصد ( 50 ٪ ) . ج – جانبازان ( 40٪ ) تا ( 70٪ ) به میزان هفتاد و پنج درصد ( 75٪ ) . د – جانبازان زیر ( 40٪ ) و آزادگانی که جانباز نمی باشند به میزان صد درصد ( 100٪ ) . تبصره – حق استفاده های مندرج در بندهای فوق احتساب و بر حسب قوانین و مقررات مربوط به دستگاه ذیربط اعلام می شود تا از طریق دستگاه پرداخت کننده حقوق یا مستمری پرداخت گردد .

ماده 4 – مدت استفاده مجاز از خانه های سازمانی بر اساس ضوابط زیر تعیین می گردد . 1 – خانواده درجه یک شهدا ، مفقودالاثرها و اسرا تا زمان تهیه یا واگذاری واحد مسکونی شخصی . 2 – آزادگان تا زمان تهیه یا واگذاری واحد مسکونی شخصی . 3 – در مورد جانبازان به طریق ذیل عمل می شود : الف – جانبازان ( 70٪ ) به بالاتر و خانواده درجه یک ( 1 ) آنها مانند خانواده شهدا و مفقودالاثرهاب – جانبازان تا ( 7٪ ) حداقل پنج ( 5 ) سال . تبصره – مدت استفاده مجاز از خانه های موضوع این بند از طریق کمیسیون ماده ( 1 ) این آیین نامه قابل تمدید می باشد .

ماده 5 – افراد واجد شرایط موضوع ماده ( 2 ) این آیین نامه و تبصره آن در صورتی که برای خرید خانه های سازمانی تحت سکونتشان دارای شرایط باشند خانه مذکور بر طبق مقررات قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365 و آیین نامه اجرایی آن به آنها فروخته خواهد شد .

ماده 6 – در صورت ازدواج مجدد همسر شهید یا مفقودالاثر حق ادامه استفاده از خانه سازمانی از وی سلب و ادامه استفاده فرزندان آنها از خانه سازمانی تحت نظر قیم قانونی با کسی که نگهداری آنها را به عهده دارد مجاز است .

ماده 7 – سایر شرایط و ضوابط استفاده از خانه های سازمانی موضوع این آیین نامه ، تابع آیین نامه استفاده از خانه سازمانی دستگاه مربوط می باشد .

معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید ، جانباز ، اسیر و مفقودالاثر شده اند:

5333/ت14266ه مورخ 74/5/1

آیین نامه اجرایی قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید ، جانباز ، اسیر و مفقودالاثر شده اند – موضوع تصویب نامه شماره 1893/ت 48هـ مورخ 1371/2/15 – به شرح زیر اصلاح می شود :

1 – بندهای زیر به عنوان بندهای ( هـ ) و ( و ) به ماده ( 3 ) افزوده می شود : « هـ – جانبازان موضوع بندهای ( ب ) و ( ج ) ماده ( 108 ) قانون ارتش و بندهای ( ب ) و ( ج ) ماده ( 121 ) قانون استخدامی سپاه به میزان هفتاد و پنج درصد ( 75 درصد ) » . و – جانبازان موضوع بند ( الف ) ماده ( 108 ) قانون ارتش و بند ( الف ) ماده ( 121 ) قانون سپاه به میزان صد درصد ( 100 درصد ) .

2 – قسمت های زیر به عنوان قسمت های ( ج ) و ( د ) به بند ( 3 ) ماده ( 4 ) افزوده می شود : « ج – جانبازان موضوع بندهای ( ب ) و ( ج ) ماده ( 108 ) قانون ارتش و بندهای ( ب ) و ( ج ) ماده ( 121 ) قانون استخدامی سپاه تا زمان تهیه یا واگذاری واحد مسکونی شخصی » . « د – جانبازان موضوع بند ( الف ) ماده ( 108 ) قانون ارتش و بند ( الف ) ماده ( 121 ) قانون سپاه حداقل پنج ( 5 ) سال . »

معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here