پاسخ به سئوالاتی درباره تعیین کارشناس برای فروش اموال دولتی و تغییر کاربری اراضی دولتی

0
پاسخ به سئوالاتی درباره تعیین کارشناس برای فروش اموال دولتی و تغییر کاربری اراضی دولتی
پاسخ به سئوالاتی درباره تعیین کارشناس برای فروش اموال دولتی و تغییر کاربری اراضی دولتی

پاراف پاسخ به سئوالاتی درباره تعیین کارشناس برای فروش اموال دولتی و تغییر کاربری اراضی دولتی : در زیر به دو پرسش و پاسخ در خصوص اموال و اراضی دولتی پاسخ داده شده است:

۱- برابر قوانین و مقررات در فروش و واگذاری اموال دولتی علاوه بر رعایت مفاد آیین نامه اموال دولتی واگذاری بر اساس نظر و قیمت تعیین شده توسط کارشناس منتخب دادگستری نیز مطرح است.با توجه به اینکه در بیشتر موارد قیمت تعیین شده از سوی کارشناس مورد نظر به مراتب کمتر از قیمت رایج در بازار به نظر می رسد مبنای قیمت چگونه تعیین می شود ؟

پاسخ: مطابق تبصره ۲ ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومی کشور «مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذیربط انتخاب می شود خواهد بود » معهذا چنانچه در فروش اموال دولتی ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردد به استناد تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی تا شش ماه جهت انجام معاملات مربوط معتبر بوده و اعتراض یا شکایت به نظریه کارشناس رسمی نیز مطابق ساز و کار قانونی مربوط می باشد .

۲- چنانچه دستگاه اجرایی زمین خریداری شده را از مسکن و شهرسازی جهت احداث ساختمان اداری خریداری و سپس به هنگام اخذ پروانه شهرداری مطالبه عوارض تغییر کاربری نماید مسئولیت پرداخت آن با کیست ؟ (با سازمان مسکن و شهرسازی یا دستگاه خریداری کننده زمین )

پاسخ: مطابق آیین نامه قانون زمین شهری کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با زمین های شهری نقل و انتقال انجام می دهند موظفند قبل از هر اقدامی بدوآ نظر وزارت مسکن و شهر سازی را درباره نوع زمین استعلام نموده و برای خرید زمین در شهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است کاربری زمین مورد نیاز باید منطبق با طرح باشد. بدیهی است مسئولیت این امر با دستگاه خریدار بوده و لذا مسئولین دستگاه در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به دلیل ایجاد تعهد ناشی از عدم رعایت مقررات مسئولند .پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید