دادنامه ۵۱ هیات تخصصی دیوان درباره ابطال شرط گواهی انجام یا معافیت از خدمت نظام وظیفه در آگهی استخدامی

هیات تخصصی اداری و استخدامی با موضوع ابطال آگهی دعوت به شرکت در آزمون ( شرط گواهی انجام یا معافیت از خدمت نظام وظیفه ) رای جدیدی صادر نموده است که جزئیات آن به شرح دادنامه زیر است.

 • کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۶/ ۳۴۹
 • مرجع صدور رای: هیات تخصصی اداری و استخدامی
 • شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۶/ ۳۴۹
 • دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۵۱
 • تاریخ : ۲۹/۱/۹۷
 • طرف شکایت : مرکز تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
 • موضوع شکایت و خواسته : ابطال آگهی دعوت به شرکت در آزمون ( شرط گواهی انجام یا معافیت از خدمت نظام وظیفه )

گردش کار: متن مقرره مورد شکایت :
۱- ب ) مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و شرکت در آزمون:
۱- فایل zip تصویر تمام صفحات شناسنامه با حداکثر حجم MB5
۲- فایل zip تصویر پشت و روی کارت ملی با حداکثر حجم MB5
۳- تصـویر عکس ۴× ۳ متـقاضی با فرمـت Jpg با حـداکثر حـجم KB 150 و اندازه عـکس اسـکن شـده حداکثر
۴۰۰ × ۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل باشد.
۴- تصویر مدارک تحصیلی مرتبط در مقاطع کارشناسی و بالاتر به تایید مراجع رسمی کشور و یا مدرک عضویت در مجامع حرفه ای بین المللی
۵- فایل zip ریز نمرات تائید شده درخصوص رشته های مشابه با حداکثر حجم MB5
۶- فایل zip تصویر گواهی سابقه کارحسابرسی تمام وقت با ذکر نداشتن سوابق سوء حرفه ای ، مالی و اداری با حداکثر حجم MB5
۷- فایل zip سابقه پرداخت حق بیمه از سامانه تامین اجتماعی و یا پرداخت مالیات بر حقوق با حدکثر حجم MB5
۸- فایل zip تصویر پشت و روی گواهی انجام و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی در مورد آقایان با حداکثر حجم MB5
۹- پرداخت اینترنتی وجه آزمون به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مغایرت شرط مذکور با متن ماده ۳ آیین نامه صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان متن ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده ادعای مخالفت با موازین شرع نشده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

بازگشت به نامه شماره ۷۷۳۹۰/۹۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ موضوع اظهار نظر در خصوص دادخواست آقای ابوالقاسم حامدی به اطلاع می رساند :

 • ۱- باستناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ ، اجازه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به دولت داده شد.
 • ۲- تبصره ۱ ماده واحده قانون فوق الذکر : شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
 • ۳- بـاستناد مـاده یک آیین نـامه تـعیین صلاحیت حسابـداران رسـمی و چگونگی انتخاب آنان مـوضوع تصویب نامـه شمـاره ۹۰۴۵/ت۱۳۸۷۵/هـ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۷۴ ، هیاتی به نام هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی تشکیل گردید.
 • ۴- باستناد بند الف ماده ۲ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان یکی از وظایف هیات مذکور، برگزاری آزمون های موضوع بند « ز » ماده (۳) این آیین نامه می باشد.
 • ۵- تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی : آیین نامه داخلی هیات و همچنین نحوه انجام وظایف موضوع این ماده و چگونگی اداره دبیرخانه هیات – که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود – به وسیله هیات تنظیم و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است.
 • ۶- باستناد بند ۱۰ آیین نامه نحوه انجام وظایف هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، یکی از وظایف هیات تنظیم دستورالعمل های لازم در ارتباط با چگونگی اجرای وظایف مندرج در این آیین نامه می باشد.
 • ۷- باستناد بند ۱۲ آیین نامه نحوه انجام وظایف هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، به منظور اجرای برخی از وظایف هیات ، کارگروههای تخصصی از جمله کار گروه آزمون تشکیل گردید.
 • ۸- بـاستناد تبـصره ۲ مـاده ۱۲ آیین نامه نـحوه انـجام وظایف هیات تشـخیص صلاحیت حسـابداران رسـمی نتـایج تصمیمات کارگروههای پس از تصویب هیات ، لازم الاجرا خواهد بود.
 • ۹- باستناد ماده ۷ آیین نامه داخلی هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، مصوبات هیات حسب مورد با امضاء رئیس یا دبیر هیات به مراجع ذیربط ابلاغ می گردد.
 • ۱۰- باستناد مواد ۵۵ و ۵۶ از فصل نهم اساسنامه جـامعه حسابداران رسـمی ایران مـصوب ۲۸/ ۰۶/۱۳۷۸ هـیات محترم وزیران و اصلاحیه های بعـدی آن ، هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسـمی بعد از تایید صلاحیت قبـول شدگان در آزمـون مربوطـه می بایست فهرست آنان را برای صدور کارت شناسایی و پروانه کار به دبیرکل جامعه مذکور معرفی نماید.

لذا هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی با توجه به مستندات صدرالاشاره (ضمائم پیوست می باشد) شرایط شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی را مصوب و از طریق اعلان عمومی به اطلاع متقاضیان احراز عنوان حسابدار رسمی می رساند.

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری:

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ۸ از قسمت « ب » آگهی دعوت به شرکت در آزمون برای انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۳۹۵ با موضوع ارائه گواهی انجام و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی در مورد داوطلبین مرد ، به جهت مغایرت با قانون و آئین نامه اجرایی ؛ اعضاء هیأت تخصصی به اتفاق آراء با این استدلال که ؛ هرچند در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران … شرایط حسابداران رسمی قید شده است و در متن آن داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قید نگردیده است ؛ لیکن با عنایت به حکم مقرر در بند الف ماده ۲ آیین نامه مذکور که برگزاری آزمون مهارت و سایر آزمونهای لازم را بنا بر تشخیص هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، شرط لازم جهت صدور اجازه اشتغال دانسته است و در تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه مذکور نیز تنظیم آیین نامه نحوه برگزاری آزمون و شرایط آن را وظیفه هیأت دانسته است و این هیأت نیز در اجرای وظیفه مذکور با لحاظ قوانین حاکم بر امر، خاصه حکم مقرر در بند هـ از ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه که داشتن کارت پایان خدمت را در موارد مشابه صدور جواز اشتغال شرط لازم دانسته است و مبادرت به درج شرط ارائه گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم در زمره شرایط داوطلبین آزمون نموده است. لذا به جهت عدم احراز اقدام غیر قانونی از درج این شرط ؛ رأی به رد شکایت صادر میگردد. رأی صادره به استناد صدر بند « ب » از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

Rate this post
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.