مرور رده

آراء دیوان عدالت اداری

رای ۳۷۷ هیات تخصصی دیوان درباره اختیاران وزیر بهداشت در تعیین سقف کارانه پرداختی به پزشکان

به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرائی ، شورای حقوق و دستمزد ... تشکیل می شود.

رای ۳۶۹ هیات تخصصی دیوان درباره اختیارات هیات رئیسه دانشگاه در تعیین میزان پرداخت کارانه به پرسنل

کلیات پرداخت کارانه به پرسنل قراردادی به استناد بند ۱۵ مصوبه ۶/۴/۸۸ هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسیده که تعییـن درصد آن برابر مصوبه هیأت امنا به شورای نظام نوین اداره بیمارستنها منوط شده است.

رای ۳۶۷ هیات تخصصی دیوان درباره استخدام فرزند کارمند حادثه دیده و استخدام از محل درآمدهای اختصاصی

باتوجه به اینکه حسب مواد ۳۲-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که بطور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است ، بر این اساس جذب و استخدام…

رای ۳۶۶ هیات تخصصی دیوان درباره کسر هزینه شارژ منازل سازمانی

تبصره دوم ماده ۶ قانون یاد شده صراحتاً اخذ اجاره بها پس از سال پنجم به نرخ روز تا زمان تخلیه را تجویز نموده که با این وصف اخذ اجاره بها به صورت پلکانی یا به نرخ روز نه تنها مخالف قانون نبوده بلکه در راستای مقررات قانونی بوده

رای ۳۶۵ هیات تخصصی دیوان درباره پرداخت فوق العاده به کارشناسان حقوقی

بموجب بند ۳۵ نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی کل مصوبه مهر آفرین به جهت عدم تأمین اعتبار لغو گردیده بود ، شامل بند ۳۶ تصویبنامه مهرآفرین موضوع پرداخت فوق العاده به کارشناسان حقوقی نیز بوده است

رای ۳۶۳ هیات تخصصی دیوان درباره نتایج تاخیر در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

نظر به اینکه بند ۵۸ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) سازمان مورخ ۱/۹/۹۵ مبانیت و مغایرتی با مقررات و موازین قانونی ندارد و شکایت طرح شده غیر وارد تشخیص گردید

دادنامه ۳۸۰ هیات تخصصی دیوان درباره عدم شمول قانون کار بر مراکز آمـوزشی معلولین

وفق تبصره ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ، مراکز آموزشی ، تولیدی و حمایتی که مجوز از سازمان بهزیستی داشته باشند با جمع اوصاف سه گانه از شمول قانون کار مستثنی شناخته شده اند

دادنامه ۳۸۰ هیات تخصصی دیوان درباره اختلاف نظر در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان

هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، در طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند « ج » بر حسب مورد ، به روش تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ ، عمل نماید.

دادنامه ۳۸۰ هیات تخصصی دیوان درباره مصوبات مرکز امور مشاوران حقوقی جهت جذب وکیل و کارشناس

تأسیس و فعالیت مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به موجب آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه صورت پذیرفته و برای فعالیت آن مدتی نیز در آیین نامه ذکر نشده است و ادامه…

کارکنان قراردادی دستگاه‌ها از امتیاز احتساب سابقه در آزمون های استخدامی محروم شدند

به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه هستند به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا ۲۰ درصد نمره کل، در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد

دادنامه های ۱۱۲۵-۱۱۲۶ هیات عمومی دیوان درباره اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیات علمی و کارکنان…

هیات عمومی دیوان درباره اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها با موضوع ابطال دستور هجدهم مصوبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ هیات امناء دانشگاه یزد و بند ۲۴ صورتجلسه مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مبنی بر اعطاء…

رای ۱۱۴۵ هیات عمومی دیوان درباره افزایش پرداخت حق الجلسه و پاداش اعضای کمیسیونهای شهرداری

هیات عمومی دیوان درباره افزایش پرداخت حق الجلسه و پاداش اعضای کمیسیونهای شهرداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۹۱/۲۱۶-۱۳۹۱/۲/۲۶ ، ۹۲/۱۳۵۹ -۱۳۹۲/۱۱/۲۱، ۹۳/۱۲۹۶-۱۳۹۳/۹/۱۵ و ۹۲/۱۷۴۰-۱۳۹۲/۱۲/۲۵شورای اسلامی شهر ماهدشت درخصوص تجویز افزایش پرداخت حق…

رای ۱۰۵۹ هیات عمومی دیوان درباره خروج کارکنان قراردادی از شمول قانون کار

هیات عمومی دیوان درباره خروج کارکنان قراردادی از شمول قانون کار با موضوع ابطال تبصره ماده ۸ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشکاه پیام نور مبنی بر اعلام خروج کارکنان قراردادی از شمول قانون کار و صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف…

رای ۱۱۲۰ هیات عمومی دیوان درباره عدم ذخیره مرخصی اعضای هیات علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی

هیات عمومی دیوان درباره عدم ذخیره مرخصی اعضای هیات علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی با موضوع ابطال بند ۱ نامه شماره ۲۰۷۱/۲۰۹/د- ۱۸/۴/۱۳۹۳ مدیر کل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر : عدم ذخیره مرخصی اعضای هیات…

دادنامه ۱۰۶۰ الی ۱۰۸۰ هیات عمومی دیوان درباره امکان تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاهها به…

هیات عمومی دیوان درباره امکان تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاهها به استخدام پیمانی با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۴۲۶۶۶/۷۳/۶-۲/۱۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۶۶۱۸۸/۴۶/د-۴/۱۱/۱۳۹۵ دانشگاه پیام نور رای جدید به این شرح صادر نموده است.…

رای ۱۰۴۶ هیات عمومی دیوان درباره تامین و پرداخت صد در صد هزینه شهریه کلیه دانشجویان ایثارگر

هیات عمومی دیوان درباره تامین و پرداخت صد در صد هزینه شهریه کلیه دانشجویان ایثارگر با موضوع عدم ابطال ماده (۵) آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ موضوع تصویب نامه شماره ۸۲۴۶/ت۵۰۵۵۸هـ-۲۹/۱/۱۳۹۵…

دادنامه ۱۰۵۸ هیات عمومی دیوان درباره عدم ممنوعیت شرکت مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی…

هیات عمومی دیوان درباره عدم ممنوعیت شرکت مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی در آزمون های استخدامی با موضوع ابطال عبارت « داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی…

رای ۳۴۳ هیات تخصصی دیوان درباره مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات مربوط به ایثارگران

هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان درباره مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات مربوط به ایثارگران با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۹۵۲۷ مورخ ۲۲/۱۰/۹۵ رای جدیدی صادر نموده است که به شرح زیر است. مرجع صدور رای: هیأت تخصصی بیمه ،کار…

دادنامه ۱۰۲۱ هیات عمومی دیوان درباره نحوه پرداخت حق الزحمه در طرحهای آمارگیری

هیات عمومی دیوان درباره نحوه پرداخت حق الزحمه در طرحهای آمارگیری با موضوع عدم ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی شماره ۱۳۲۱۲۴/ت۴۷۱۳۹هـ- ۳/۷/۱۳۹۰ هیأت وزیران رای جدیدی صادر نموده است. شماره دادنامه: ۱۰۲۱ تاریخ دادنامه:…

تعلق مزایای یک مقطع بالاتر به کارمندان لیسانسه که ۸۰۰ ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت گذرانده‌اند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مزایای یک مقطع تحصیلی و بالاتر برای کارمندان لیسانسه ای که دوره آموزشی ضمن خدمت را پیش از سال ۹۰ گذرانده اند مجاز اعلام کرد. به گزارش هم رده به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری…

رأی ۱۰۲۰ و ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان درباره تبادل موافقتنامه جهت ارائه خدمات رفاهی به کارکنان دولت

هیأت عمومی دیوان درباره تبادل موافقتنامه جهت ارائه خدمات رفاهی به کارکنان دولت با موضوع عدم تبادل موافقت نامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه نافی حق بانوان واجد شرایط شاغل در آموزش و پرورش از هزینه مهدکودک نیست رای جدیدی صادر نموده…

رأی ۱۰۰۳ هیأت عمومی دیوان درباره پرداخت هزینه‌های نگهداری و اداره مهمانسرای دستگاههای دولتی

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت ایجاد واحدهای اقامتی توسط دستگاههای اجرایی درحالی صادر شد که ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری نیز بر آن تاکید داشت اما دستگاهها آن را اجرایی نکردند. چندین سال است که بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به خصوص…

رأی ۱۰۰۱ هیأت عمومی دیوان درباره کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره‌وری

هیأت عمومی دیوان درباره کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره‌وری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱۳۸۹/۱/۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رای جدیدی به شرح زیر صادر نموده است. تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵ شماره…

رای ۲۹۷ هیات تخصصی دیوان درباره مشمول بودن اضافه کار جزء حقوق و مزایای مستمر

هیات تخصصی دیوان درباره مشمول بودن اضافه کار جزء حقوق و مزایای مستمر با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۲۳۳/۹۰/۲۳ مورخ ۲۸/۹/۹۰ سازمان اداری و استخدامی کشور رای جدیدی صادر نموده است که به شرح زیر است: مرجع صدور رای: هیات تخصصی اداری و…

رای ۲۹۶ هیات تخصصی دیوان درباره تعهد استخدامی و شرایط انتقال کارکنان دولت

هیات تخصصی دیوان درباره تعهد استخدامی و شرایط انتقال کارکنان دولت با موضوع لغو بخشنامه شماره۶۲۳۶/۹۲/۲۰۰ مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای جدیدی صادر نموده است. مرجع صدور رای: هیات تخصصی اداری و استخدامی…

دادنامه ۲۹۵ هیات تخصصی دیوان درباره تعیین ضوابط پرداخت حقوق و مزایا توسط شورای حقوق و دستمزد

هیات تخصصی دیوان درباره تعیین ضوابط پرداخت حقوق و مزایا توسط شورای حقوق و دستمزد با موضوع اعتراض به بخشنامه شورای حقوق و دستمزد به شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۲۳/۴/۹۵ و ابطال آن از تاریخ تصویب و اعتراض به دستورالعمل تعیین حدود در ضوابط پرداخت شورای…

رای ۷۰۰ هیات عمومی دیوان درباره مشمول شدن ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان به قانون کار

هیات عمومی دیوان درباره مشمول شدن ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان به قانون کار با موضوع  وحدت رویه در خصوص گسترش کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمت توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان رای جدیدی صادر…

رای ۲۴۷ هیات تخصصی دیوان درباره اعتبار مدارک دانش آموختگان دوره های الکترونیکی ویژه شاغلین

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری درباره اعتبار مدارک دانش آموختگان دوره های الکترونیکی ویژه شاغلین با موضوع ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۰۰۳۰۲/۲/۴۲ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مبنی بر قید «ویژه شاغلین » در دانشنامه…

رای ۷۲۴ هیات عمومی دیوان درباره ابطال محدودیت در شهریه رایگان تحصیل مددجویان کمیته امداد

هیات عمومی دیوان درباره ابطال محدودیت در شهریه رایگان تحصیل مددجویان کمیته امداد با موضوع ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور رای جدیدی به شرح زیر صادر نموده است. شماره دادنامه: ۷۲۴…

رای ۷۲۶-۷۲۵ هیات عمومی دیوان درباره الزام به پرداخت حق سنوات به میزان کارگرد کارگران ترک کار کرده

هیات عمومی دیوان درباره الزام به پرداخت حق سنوات به میزان کارگرد کارگران ترک کار کرده با موضوع وحدت رویه رای جدیدی صادر نموده است. شماره دادنامه: ۷۲۶-۷۲۵ تاریخ دادنامه: ۲/۸/۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۶/۹۸۹، ۹۶/۷۳۹ مرجع رسیدگی:…