رای شماره ۴۷۶ هیات عمومی دیوان درباره ابطال کسر نمره ارزشیابی...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کسر نمره ارزشیابی پایان نامه به علت تاخیر در دفاع رای جدیدی به شرح زیر صادر نموده...

رای شماره ۴۸۲ هیات عمومی دیوان درباره وضعیت اشتغال زنان شاغل...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وضعیت اشتغال زنان شاغل در حین و پس از دوران شیردهی رای جدیدی به شرح زیر صادر نموده...

رای شماره ۵۰۸ هیات عمومی دیوان درباره الزام دستگاهها به تبدیل...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره الزام دستگاهها به تبدیل وضعیت و استخدام رسمی فرزندان ایثارگران رای جدیدی صادر نموده که به شرح زیر...

رای شماره ۶۰۱-۶۰۰-۵۹۹-۵۹۸ هیات عمومی دیوان درباره ضوابط و شرایط تنظیم...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضوابط و شرایط تنظیم قرارداد انجام کار معین رای جدیدی صادر نموده است که به شرح زیر...

رای شماره ۵۴۶ هیات عمومی دیوان درباره مبنای پرداخت حقوق و...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲و۳و۵ دستور العمل شماره ۱۴۳/۶۰۰/۱۰۰- ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ مصوب وزیر آموزش و پرورش که تاریخ ۱/۹/۱۳۶۹ را...

رای شماره ۵۶۵ هیات عمومی دیوان درباره ابطال پرداخت کمک هزینه...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زنان شاغل مجرد رای صادر نموده است. مرجع رسیدگی: هیات عمومی...

رای شماره ۵۳۹ هیات عمومی دیوان درباره ابطال پرداخت پاداش پایان...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر ۳۰ سال خدمت رای جدیدی صادر نموده است. شاکی: دیوان محاسبات...

دادنامه ۵۳۸ هیات عمومی دیوان درباره ابطال اولویت دادن رزمندگان بر...

هیات عمومی دیوان درباره ابطال اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین در آزمون های استخدامی با موضوع ابطال آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی...

دادنامه ۵۳۷ هیات عمومی دیوان درباره میزان و مبنای حق جلسه...

هیات عمومی دیوان درباره میزان و مبنای حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۰۲۷۸- ۱۱/۷/۱۳۹۴ سازمان شهرداریها و دهیاری...

دادنامه شماره ۲۰۸ هیات تخصصی دیوان درباره عدم پرداخت پاداش به...

هیات تخصصی دیوان درباره عدم پرداخت پاداش به ماموران متخلف مالیاتی با موضوع ابطال نامه شماره ۳۲۹۷۰ / ۲۴۰ / د مورخ ۹/۹/۹۴ و...

پر بازدیدترین مطالب

پربیننده ترین مطالب اداری شغلی

پربیننده ترین مطالب علم و دانش

پربیننده ترین مطالب فرهنگ و جامعه