مرور رده

آراء دیوان عدالت اداری

رای دیوان عدالت اداری در مورد برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه نخبگی

رای دیوان عدالت اداری در مورد برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه نخبگی : برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه نخبگی نخبگانی که با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱/۱/۱۳۸۸ و اجرای مواد ۱۲۷ و ۷۸ قانون مذکور فوق‌العاده نخبگی آنها قطع شده است.…
وب سایت هم رده به فروش میرسد. برای خرید به تلگرام پیام دهید.ورود به تلگرام