تصویبنامه ۱۲۱۵۴ هیات وزیران درباره ضریب حقوق و مستمری و نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان

پاراف تصویب‌نامه تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی : شماره۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه‍ـ   تاریخ ۱۰/۴/۱۳۸۸

فهرست ضمیمه تصویب نامه

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷/۱۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ شهرستانها، بخش‌ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به‌مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمترتوسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می‌گردند. مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم اختصاراً در این تصویب‌نامه، « مناطق کمتر توسعه یافته» نامیده می‌شود.
الف ـ قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و شهرستانهـا و بخش‌های محروم کشور ـ مصوب ۱۳۸۶ـ
ب ـ مواد (۹۲) و (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ
پ ـ‌ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ (تنفیذ شده به موجب ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۳ـ).
ت ـ قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است ـ مصوب ۱۳۸۱ـ .
ث ـ بند «۴» اصلاحی قانون راجع ‌به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتـی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ـ .
ج ـ تبصره (۳) بند « الف» ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ .
چ ـ تبصره (۳) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ .
ح ـ تبصره (۲) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ .
خ ـ ماده (۲۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .
د ـ مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ .
تبصره ۱ـ در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب‌نامه آمده‌است، حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.
تبصره ۲ـ تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۰۰۲/ت ۳۵۲۵۳ه‍مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.
۲ـ محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش‌ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت‌های موضوع این تصویب‌نامه می‌باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت‌های یاد شده نخواهد داشت.
۳‌ـ نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده‌است، به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود.
الف ـ فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳ه‍مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره‌برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع می‌شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.
ب ـ تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به‌اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۸۷ از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.
پ ـ سهم تخصیص یافته سال ۱۳۸۷ از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (۹۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه برای شهرستانها و بخش‌ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، براساس ضوابط قبلی تا پایان سال ۱۳۸۷ قابل اعمال است.
۴ـ فهرست پیوست این تصویب‌نامه، فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت، مندرج در بند (۱) این تصویب‌نامه ملاک عمل می‌باشد.
۵ ـ مفاد این تصویب‌نامه از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می‌باشد.
تبصره ـ مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (۲) بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۲۲۹۰/ت۳۳۰۵۱ ه‍مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ در مورد قوانین و مقررات موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تنفیذ می‌شود.
۶ ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هریک از برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فهرست‌های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت‌زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم‌گیری به هیئت‌وزیران ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎ جمهور

پرویز داودی

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.