تصویبنامه ۱۲۱۵۴ هیات وزیران درباره ضریب حقوق و مستمری و نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان

پاراف تصویب‌نامه تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی : شماره۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه‍ـ   تاریخ ۱۰/۴/۱۳۸۸

فهرست ضمیمه تصویب نامه

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷/۱۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ شهرستانها، بخش‌ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به‌مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمترتوسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می‌گردند. مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم اختصاراً در این تصویب‌نامه، « مناطق کمتر توسعه یافته» نامیده می‌شود.
الف ـ قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و شهرستانهـا و بخش‌های محروم کشور ـ مصوب ۱۳۸۶ـ
ب ـ مواد (۹۲) و (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ
پ ـ‌ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ (تنفیذ شده به موجب ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۳ـ).
ت ـ قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است ـ مصوب ۱۳۸۱ـ .
ث ـ بند «۴» اصلاحی قانون راجع ‌به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتـی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ـ .
ج ـ تبصره (۳) بند « الف» ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ .
چ ـ تبصره (۳) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ .
ح ـ تبصره (۲) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ .
خ ـ ماده (۲۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .
د ـ مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ .
تبصره ۱ـ در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب‌نامه آمده‌است، حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.
تبصره ۲ـ تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۰۰۲/ت ۳۵۲۵۳ه‍مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.
۲ـ محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش‌ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت‌های موضوع این تصویب‌نامه می‌باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت‌های یاد شده نخواهد داشت.
۳‌ـ نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده‌است، به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود.
الف ـ فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت۲۸۸۹۳ه‍مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره‌برداری از آنها تا پایان تیر ۱۳۸۸ شروع می‌شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.
ب ـ تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به‌اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۸۷ از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.
پ ـ سهم تخصیص یافته سال ۱۳۸۷ از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (۹۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه برای شهرستانها و بخش‌ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، براساس ضوابط قبلی تا پایان سال ۱۳۸۷ قابل اعمال است.
۴ـ فهرست پیوست این تصویب‌نامه، فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت، مندرج در بند (۱) این تصویب‌نامه ملاک عمل می‌باشد.
۵ ـ مفاد این تصویب‌نامه از ابتدای سال ۱۳۸۸ ملاک عمل می‌باشد.
تبصره ـ مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (۲) بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۲۲۹۰/ت۳۳۰۵۱ ه‍مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ در مورد قوانین و مقررات موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تنفیذ می‌شود.
۶ ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هریک از برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فهرست‌های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت‌زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم‌گیری به هیئت‌وزیران ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎ جمهور

پرویز داودی

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

وب سایت هم رده به فروش میرسد. برای خرید به تلگرام پیام دهید.ورود به تلگرام