بخش دوم پرسش و پاسخ های اداری استخدامی کارگزینی حقوقی

0
بخش دوم پرسش و پاسخ های اداری استخدامی کارگزینی حقوقی
بخش دوم پرسش و پاسخ های اداری استخدامی کارگزینی حقوقی

پاراف بخش دوم پرسش و پاسخ های اداری استخدامی کارگزینی حقوقی : ٨٦ – آيا فوق العاده مديريت به کارگزين مسؤول قابل پرداخت است؟

كارگزين مسئول مشمول دريافت فوق العاده مديريت نمي باشد . اضافه مي نمايد كارشناس مسئول شاغل در واحدهاي مديريت، دفتر و اداره كل در صورتي كه در تشكيلات مصوب بر كار يك يا چند كارمند ديگر نظارت داشته باشد از فوق العاده مديريت در سطح معاون اداره برخوردار مي گردد.

پرداخت فوق العاده مديريت و سرپرستي به پست هايي مانند مدير آموزشگاه بهورزي و سوپر وايزر مشروط به آنکه قبلاً با يکي از سطوح مديريت همتراز شده باشند و از فوق العاده شغل مشاغل سرپرستي برخوردار بوده اند بلامانع است.

٨٧ – آيا طرح مسير ارتقاي شغلي در سال ١٣٨٨ قابل اجرا مي باشد؟

مقررات مربوط به طرح مسير ارتقاء شغلي با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ ١/۱/۱۳۸۸ به بعد قابل اجرا نمي باشد و ارتقاء رتبه بعد از تطبيق وضع با قانون براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد رسيد

٨٨ – نحوه پرداخت فوق العاده سختي کار چگونه است؟

به استناد بند ٦ فصل يكم دستورالعمل اجرايي قانون، تا تصويب و ابلاغ آيين نامه اجرايي فوق العاده سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، مبالغ مربوط به حق اشعه صرفاً براساس مبالغ مقطوع مندرج در آخرين حكم كارگزيني سال ١٣٨٧ كارمندان مبناي پرداخت آن در سال ١٣٨٨ مي باشد.

٨٩ – نحوه تعيين حقوق و مزاياي مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان چگونه است؟

در اجراي نظريه شماره ٢٦٤٠٤/۱۰/۲۰۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۸ امور نظام هاي جبران خدمت ميزان حقوق و مزاياي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان درسال ١٣٨٨ همانند كارمندان رسمي در چارچوب رديف ٨ فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره انجام مي شود.

٩٠ – آيا قانون خدمت نيمه وقت بانوان در مورد مستخدمان پيماني قابل اجرا است؟

بانوان پيماني در صورت موافقت دستگاه مي توانند با رعايت مقررات مربوط از قانون خدمت نيمه وقت بانوان استفاده نمايند.

٩١ – نحوه تعيين حقوق و مزاياي افرادي که خدمت نيمه وقت آنان در سال ١٣٨٨ به اتمام مي رسد چگونه است؟

بانواني كه خدمت نيمه وقت آنان درسال ١٣٨٨ به اتمام مي رسد با آخرين حكم قبل از استفاده از قانون خدمت نيمه وقت بانوان با قانون مديريت خدمات كشوري تطبيق وضع داده مي شوند.

٩٢ – آيا تعيين حقوق و مزاياي افراد قرارداد کار مشخص براساس دستورالعمل اجرايي قانون مديريت خدمات کشوري مي باشد؟

برقراري حقوق و مزاياي مشمولين قرارداد كارمشخص براساس دستورالعمل اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري نمي باشد و حقوق افراد مذكور براساس قانون كار تعيين و برقرار مي شود.

٩٣ – آيا سوابق خدمت نيروهاي قرارداد کار مشخص به عنوان سابقه دولتي قابل محاسبه است؟

سوابق خدمت نيروهاي قراردادكار مشخص با توجه به اينكه سوابق آنان به صورت سالانه بازخريد مي شوند و نوعاً هزينه ” كار مشخص و معين” بر آورد و پرداخت مي شود، به عنوان سابقه خدمت دولتي محسوب نمي گردد.

٩٤ – نحوه اشتغال کارمندان قراردادي و مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان چگونه است؟

در مورد نحوه اشتغال کارمندان قراردادي و مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان طبق روال گذشته اقدام شود.

٩٥ – آيا فوق العاده اضافه کار ساعتي مشمول کسر کسور بازنشستگي مي باشد؟

مبناي محاسبه كسور بازنشستگي کارمندان رسمي و پيماني مواردي است كه در ماده ١٠٦ ق انون مديريت خدمات کشوري قيد گرديده است و فوق العاده اضافه كار در اجراي اين قانون مشمول برداشت كسور بازنشستگي نمي باشد.

٩٦ – اقلامي که مبناي کسور بازنشستگي مي باشد کدامند؟

براساس ماده ١٠٦ قانون مديريت خدمات كشوري مبناي محاسبه كسور بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده هاي بند ١٠ ماده ٦٨ اين قانون مي باشد. خاطرنشان مي سازد فوق العاده هاي بدي آب و هوا و تسهيلات زندگي و محل خدمت مستخدمين پيماني نيز مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي باشد.

٩٧ – اقلامي که در اجراي قانون استخدام کشوري مشمول کسر کسور بازنشستگي بوده اند کدامند؟

اقلامي كه به استناد ماده (٧١) و (١٠٠) قانون استخدام كشوري در شمول كسورات بازنشستگي قرار مي گيرند شامل حقوق،فوق العاده شغل،فوق العاده جذب،فوق العاده ويژه، تفاوت تطبيق، فوق العاده شغل برجستگي، تفاوت حداقل دريافتي، فوق العاده تعديل، تفاوت همترازي، حق اشعه، فوق العاده سختي كار و نوبت كاري هستند.

٩٨ – مبناي پرداخت کمک هزينه ازدواج و فوت چيست؟

كمك هزينه ازدواج و فوت به استناد ماده ٣ قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كارمندان دولت در حال حاضر معادل بيست برابر حداقل حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت با ضريب سال ١٣٨٧ پرداخت مي شود.

پرداخت كمك هزينه فوت و ازدواج در سال ١٣٨٨ كماكان براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت مي باشد. (٢٠ برابر حقوق مبناء گروه يك جدول ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت)

٩٩ – حداکثر زمان براي پرداخت کمک هزينه اولاد چه مدتي است؟

با توجه به اينکه ماده ٩ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با قانون مديريت خدمات کشوري مغاير نمي باشد لذا كمك هزينه اولاد موضوع بند ٤ ماده ٦٨ قانون مديريت خدمات كشوري در صورت عدم اشتغال به تحصيل و شاغل نبودن فرزندان ذكور تا ٢٠ سالگي و فرزندان اناث تا زمان ازدواج قابل پرداخت است.

١٠٠ – کمک هزينه اولاد حداکثر تا چند فرزند قابل پرداخت است؟

در هر حال كمك هزينه اولاد موضوع بند ٤ ماده ٦٨ قانون مديريت خدمات کشوري حداكثر تا سه فرزند قابل پرداخت مي باشد.

١٠١ – آيا کمک هزينه عايله مندي به کارمندان مردي که همسر خود را از دست داده يا طلاق داده باشند پرداخت مي شود؟

كمك هزينه عائله مندي به کارمندان مردي كه همسر خود را از دست داده يا طلاق داده باشند و داراي فرزند تحت سرپرستي باشند تعلق نمي گيرد.

١٠٢- در حال حاضر اتخاذ تصميم در مورد انتصاب ها و… با کدام کميته ها مي باشد؟

در حال حاضر اتخاذ تصميم در مورد انتصاب ها، تغيير عنوان ها، احتساب مدرك تحصيلي بالاتر و احتساب سوابق خدمت دولتي در كميته هاي اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل انجام مي گيرد.

١٠٣- آيا گروه هاي گردان عاشورا، تشويقي مديران و… در قانون مديريت خدمات کشوري پيش بيني شده است؟

امتيازي براي سنوات بسيجي، گروه هاي ارزشيابي و گردان هاي عاشورا، گروه هاي تشويقي مديران براي كارمنداني كه از ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد استخدام مي شوند در قانون مديريت خدمات كشوري پيش بيني نشده است.

١٠٤ – آيا در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري اعطاي گروه پيش بيني شده است؟

با توجه به اينکه در قانون مديريت خدمات كشوري اعطاي گروه پيش بيني نشده است لذا اعطاي گروه از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۸ موضوعيت ندارد.

١٠٥ – آيا اعطاي گروه تشويقي بر اساس نتايج ارزشيابي سالانه با اجراي قانون مديريت خدمات کشوري امکان پذير است؟

اعطاي گروه تشويقي براساس نتايج ارزشيابي سالانه با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري موضوعيت ندارد.

١٠٦ – نحوه انتصاب افرادي که داراي گواهينامه نوع دوم مي باشند به پست هاي سازماني چگونه است؟

انتصاب دارندگان گواهينامه نوع دوم در كليه عناوين پست هاي سازماني رشته شغلي كه كارمند گواهي نامه را درآن رشته شغلي اخذ نموده است بلامانع مي باشد.

١٠٧ – حق الزحمه افرادي که در اجراي ماده ٩٥ قانون مديريت خدمات کشوري به کار گيري مي شوند چگونه است؟

حق الزحمه بازنشستگاني كه براساس ماده ٩٥ قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري مي شوند متناسب با ساعات كارهفتگي آنان و معادل حقوق و مزاياي ثابت كارمندان شاغل مشابه که در حکم کارگزيني آنان درج شده است قابل پرداخت مي باشد.

١٠٨ – نحوه تعيين حقوق و مزاياي افرادي که در ماموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق بوده اند و در سال ١٣٨٨ اعاده به كار شده اند، چگونه است؟

کارمنداني كه در سال ١٣٨٨ مأموريت آموزشي آنان يا مرخصي بدون حقوق آنان خاتمه يافته و اشتغال به كار مي يابند طبقه شغلي آنان با آخرين گروه مندرج در حكم كارگزيني قبل ازمأموريت آموزشي و رتبه شغلي آنان بر اساس رديف ٤ فصل دوم بخشنامه تعيين مي شود. خاطرنشان مي سازد حق شاغل اين قبيل كارمندان با توجه به مقطع تحصيلي آنان مندرج در اخرين حكم كارگزيني تعيين خواهد شد.

١٠٩ – نحوه محاسبه امتياز تحصيلات براي دارندگان درجه هاي هنري و تحصيلات حوزوي چگونه است؟

امتياز تحصيلات براي دارندگان درجه هاي هنري وتحصيلات حوزوي براساس همترازي هاي صورت گرفته براي آنان قابل محاسبه مي باشد.

١١٠ – نحوه تقسيم بندي سطوح مديريت و سرپرستي چگونه است؟

دستگاه هاي اجرايي موظفند براساس ضوابطي كه از سوي بالاترين مقام دستگاه اجرايي ابلاغ مي شود عناوين مديريت و سرپرستي خود را با توجه به عوامل مندرج در بند (٢) به گونه اي مشخص نمايند كه حداقل (٥٠٪) مشاغل مذكور در سطح يك و حداكثر (٢٠ %) آنان در سطح سه تخصيص يابند.

١١١ – آيا افرادي که قبلاً سوابق مديريت و سرپرستي داشته اند نيز از امتياز فوق العاده مديريت و سرپرستي برخوردار مي باشند؟

در صورتي كه كاركناني از قبل سوابق مديريت و سرپرستي داشته باشند نيز از امتياز موضوع تبصره (١) بند (۶) دستورالعمل برخوردار مي گردند.

١١٢ – آيا کسر سال ملاک محاسبه براي برخورداري از امتياز فوق العاده مديريت و سرپرستي مي باشد؟

كسر سال (با داشتن سابقه كمتر از يك سال) براي برخورداري از امتياز تبصره (١) بند ( ٦) فصل دوم دستورالعمل ملاك محاسبه مي باشد.

١١٣ – آيا افرادي که در طول سال جاري از پستهاي مديريت و سرپرستي برکنار مي شوند از فوق العاده مديريت و سرپرستي کماکان برخوردار مي شوند؟

افرادي كه در طول سال جاري از يكي از فوق العاده هاي مديريت بهره مند باشند در صورتي كه در سال جاري فاقد شرايط قانوني برخوردار از فوق العاده مذكور گردند به همان نسبت از حكم كارگزيني آنها كسر مي گردد.

١١٤ – آيا امتياز مقرر در تبصره ١ بند ٦ دستورالعمل اجرايي علاوه بر سقف مقرر در مورد حق شاغل (٧٥ %) قابل پرداخت مي باشد؟

امتياز مقرر در تبصره (١) بند (٦) دستورالعمل علاوه بر سقف مقرر براي برقراري امتياز حق شاغل (٧٥ %) حق شغل قابل پرداخت نمي باشد.

١١٥ – نحوه انتصاب کارمندان دولت به مشاغل سرپرستي و مديريت چگونه است؟

انتصاب کارمندان دولت به مشاغل سرپرستي و مديريت در حال حاضر با رعايت طرح هاي طبقه بندي مشاغل قبلي و ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران موضوع بخشنامه شماره  ١١٣٥١٧/۱۸۰۴ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۲ و ساير مقررات مربوط از جمله انتصاب به مشاغل سرپرستي موضوع تبصره ٢ ماده ١٥ آيين نامه انجام مي پذيرد.

١١٦ – آيا به کارشناسان مسؤول امتياز فوق العاده مديريت و سرپرستي تعلق خواهد گرفت؟

خاطرنشان مي سازد كارشناس مسؤول واحدهايي كه داراي معاون اداره نبوده ودر گذشته در شمول برخورداري از فوق العاده شغل مشاغل سرپرستي موضوع ماده ٤ قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده اند در شمول برخورداري از فوق العاده مديريت موضوع دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري همتراز با معاون اداره قرار مي گيرند.

١١٧ – نحوه برخورداري پست هاي سازماني از فوق العاده مديريت و سرپرستي چگونه است؟

آن دسته از عناوين مديريتي كه قبلاً با عناوين مذكور در جدول شماره ( ٦) همتراز شده اند كماكان ملاك عمل براي تعيين امتياز فوق العاده مديريت مي باشند و ساير موارد همترازي با پيشنهاد دستگاه مربوط مي بايست به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسد.

١١٨ – آيا کارمندان پيماني از مرخصي بدون حقوق بهره مند مي باشند؟

براساس ماده ١٣ اصلاحي آيين نامه استخدام پيمان ي موضوع رديف ١ تصويب نامه شماره  ٢٨٥٧٦ /ت ٣١٦٥٧ ه مورخ ١٠/۵/۱۳۸۴ هيأت وزيران، مستخدم پيماني مي تواند در صورت نياز با موافقت دستگاه استخدام كننده از مرخصي بدون حقوق و حداكثر به ميزان مدت قرارداد استفاده نمايند.

١١٩ – آيا اعطاي مرخصي تشويقي در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري امکان پذير است؟

اعطاي مرخصي تشويقي به لحاظ عدم پيش بيني در قانون مديريت خدمات كشوري مجوزي ندارد.

١٢٠ – نحوه تعيين حقوق کارمنداني که به بيماريهاي صعب العلاج مبتلا مي باشند چگونه است؟

بديهي است براساس تبصره ٣ ماده ٨٤ قانون مشمولين قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان مقررات مي باشند.

١٢١ – نحوه تعيين حقوق و مزاياي افرادي که به بيماري صعب العلاج مبتلا بوده اند و در سال ١٣٨٨ اعاده کار شده اند چگونه است؟

تا صدور آيين نامه مربوطه در صورت اعاده به خدمت کارمندان مزبور وضعيت آنان با توجه به آخرين حكم كارگزيني زمان اشتغال در قبل از استفاده مرخصي صعب العلاج با قانون فوق الاشاره، تطبيق داده خواهند شد.

١٢٢ – مبناي محاسبه مبلغ ريالي مرخصي هاي ذخيره شده چه اقلامي مي باشد؟

علاوه بر حقوق ثابت كليه فوق العاده هاي موضوع ماده ٦٨ قانون مديريت خدمات كشوري كه كارمند در زمان بازنشستگي بر اساس اقلام مندرج در حکم کارگزيني استحقاق دريافت آن ها را داشته است مبناي محاسبه وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده در زمان بازنشستگي مي باشد.

١٢٣ – آيا کماکان مصوبات هيات امناء با اجراي قانون مديريت خدمات کشوري قابل اجراء مي باشد؟

خير، تصويب نامه شماره ٤٩٢٣٦ /ت ٥٣٦ ه مورخ ٥/۳/۱۳۸۸ هيأت وزيران در خصوص مشمول كسور بازنشستگي بودن فوق العاده هاي هيات امناي دانشگاههاي وزارت علوم تحقيقات و فناوري صرفا ناظر بر وزارتخانه تصريح شده در مصوبه مذكور و قبل از اجراي قانون خدمات کشوري بوده وتسري آن در زمان اجراي اين قانون مجوزي ندارد.

١٢٤ – آيا استفاده از مرخصي تشويقي مناطق محروم در حال حاضر قابل پرداخت است؟

٨٨ و تعيين مرخصي در آن استفاده از مرخصي موضوع /١/ با اجراي قانون مديريت خدمات کشوري از تاريخ ١

ماده ٢ قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مجوزي ندارد.

ضمناً استفاده از مزاياي مناطق محروم در سال هاي ٨٦ و ٨٧ در چارچوب تصويب نامه شماره

١٣٨٨ هيات وزيران امکان پذير مي باشد. /٤/ ٧٦٢٢٩ /ت ٤٠٩٩٦ ه مورخ ١٠

١٢٥ – نحوه پرداخت ميزان فوق العاده جذب مناطق محروم چيست؟

ميزان پرداخت فوق العاده جذب منا طق محروم در چارچوب تصويبنامه شماره ٧٦٢٢٩ /ت ٤٠٩٩٦ ه مورخ

١٣٨٨ هيات وزيران براي سال هاي ٨٦ و ٨٧ بر اساس ارقام تعيين شده براي کارمندان مشمول در سال /٤/١٠

٨٥ مي باشد.

١٢٦ – امتياز افرادي که داراي بيش از يک نشان دولتي هستند چگونه تعيين مي شود؟

در صورتي كه كارمند داراي بيش از يك نشان دولتي باشد جمع امتياز نشان هاي دولتي او با رعايت حداكثر سقف امتياز (٨٠٠ امتياز) قابل محاسبه مي باشد.

١٢٨ – آيا مدرك تحصيلي ديپلم افتخاري براي كليه ايثارگران قابل اعمال مي باشد؟

به موجب مصوبه شوراي امور اداري و استخدامي كشور (سابق) مدرك تحصيلي د يپلم افتخاري صرفاً براي جانبازان با رعايت شرايط احراز طرح هاي طبقه بندي مشاغل قابل اعمال بوده است. يادآور مي شود مجوزي براي احتساب ديپلم افتخاري ساير ايثارگران از قبيل همسر، پدر و مادر شهيد و آزادگان وجود نداشته است.

١٢٩ – آيا سوابق حضور در جبهه جانبازان و رزمندگان به عنوان سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي باشد؟

١٣٧٤/٣/ به استناد ماده ( ٦) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ٣١

مجلس شوراي اسلامي، مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانبازان، بدون پرداخت كسور بازنشستگي جزو سنوات خدمت قابل قبول صرفاً ار لحاظ بازنشستگي قابل احتساب است . اضافه مي نمايد براي احتساب سوابق حضور در جبهه رزمندگان به عنوان سابقه خدمت دولتي مستندي وجود ندارد.

١٣٠ – مناطق جنگي و جنگ زده و جبهه توسط چه مرجعي تعيين مي شود؟

مرجع تعيين و تشخيص مناطق جنگي و جنگ زده و جبهه ستاد كل نيروهاي مسلح مي باشد و ملاك بهره مندي افراد از امتيازات حضور در جبهه و مناطق جنگي و جنگ زده، خدمت در مناطقي است كه از سوي ستاد مذكور به عنوان جبهه اعلام شده باشد.

١٣١ – امتياز خدمت در مناطق جنگ زده موضوع قانون مديريت خدمات كشو ري به چه افرادي تعلق مي گيرد؟

آندسته از كارمندان و بازنشستگاني كه در مقطع زماني جنگ تحميلي در مناطق جنگ زده مندرج در

،٧١/٥/ جدول مناطق جنگي و جنگ زده موضوع تبصره ( ٣) بند ( ٨) بخشنامه شماره ٢٧٢٧ /د مورخ ٢٠

مشغول خدمت اداري بوده اند، مشمول برخورداري از امتيازات قسمت اخير بند (٢) ماده (٦٨) قانون مديريت خدمات كشوري مي باشند.

١٣٢ – در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به حضور موظف چه امتيازاتي تعلق مي گيرد؟

با توجه به صراحت بند (٢) ماده (٦٨) قانون مديريت خدمات كشوري، مجوزي براي اعطاي امتياز حضور در جبهه موضوع اين قانون به حضور در جبهه موظف وجود ندارد.

١٣٣ – پرداخت كسور بازنشستگي خدمت سربازي و خدمت غير رسمي جانبازان به عهده كدام مرجع مي باشد؟

چنانچه خدمت سربازي و خدمت غير رسمي افراد موصوف قبل از اجراي قانون برنامه سوم توسعه باشد، پرداخت كسور بازنشستگي سوابق ياد شده، با رعايت ساير مقررات مربوط، به عهده مستخدم مي باشد.

١٣٤ – آيا جانبازان از پرداخت حق بيمه خدمات درماني و مكمل معاف مي باشند؟

به موجب بند (ج) تبصره ماده ( ٣٧ ) قانون برنامه سوم توسعه جانبازان از پرداخت حق بيمه خدمات درماني و مكمل و همچنين كسور بازنشستگي، معاف مي باشد.

١٣٥- نحوه ذخيره كسر ساعات كار جانبازان موضوع آيين نامه اجرايي مواد ( ٩) و ( ١١) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان را بيان نمائيد؟

مرخصي استحقاقي كارمندان جانباز همانند ساير شاغلين، به موجب ماده ( ٨٤ ) قانون مديريت خدمات كشوري، حداكثر به ميزان پانزده روز در هر سال قابل ذخيره مي باشد. لكن با توجه به بخشنامه شماره

٨٨ هيات /٨/ ١٣٨٨ معاون اول رييس جمهور موضوع موافقت نامه مورخ ٣ /٨/ ٤٣٥٩١ مورخ ٤ /١٥٤٣٦٥

وزيران كه مقرر مي دارد:” جانبازان شاغل و همسران شاغل جانبازاني كه مسئوليت مراقبت و پرستاري از همسران خود را عهده دار هستند، همچنان از مزاياي مواد ( ٩) و ( ١١ ) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي- مصوب ١٣٧٤ – و آيين نامه اجرايي ذيربط بهره مند مي گردند .” لذا ميزان تقليل ساعت كار جانبازان در صورت عدم استفاده با رعايت ساير مقررات به حداكثر مرخصي قابل ذخيره، اضافه مي گردد.

١٣٦ – مزاياي جانبازي افرادي كه در سال هاي اخير مراتب جانبازي آنان توسط مراجع ذي صلاح تأييد شده است از چه تاريخي برقرار مي گردد؟

چنانچه جانبازان دوران پيروزي انقلاب اسلامي و يا جنگ تحميلي، قبل از تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در دستگاه اجرايي شاغل بوده ليكن مراتب جانبازي آنان اخيراً توسط مراجع ذي ربط تأييد گرديده است، مبناي برخورداري از مزاياي پيش بيني شده، تاريخ تطبيق با قانون نظام هماهنگ مي باشد. لكن در صورتي كه بعد ازتصويب قانون مذكور شاغل شده باشند، از زمان ايجاد رابطه استخدامي با دستگاه در شمول برخورداري از امتيازات مقرر خواهند بود.

١٣٧ – آيا جانبازاني كه بعد از اجراي قانون تسهيلات استخدامي جانبازان انقلاب اسلامي در دستگاه هاي دولتي شاغل گرديده و بنا به دلايلي از دستگاه خارج گرديده اند اعاده به خدمت آنان امكان پذير مي باشد؟

،(١٣٧٤/٣/ در اجراي مفا د ماده ( ٤) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان … مصوب ( ٣١

جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده اند و بنا به دلائلي غير از موارد مندرج در تبصره

ذيل ماده مذكور رابطه خدمتي آنان قطع شده است، مي توانند فقط براي يكبار اعاده به خدمت گردند.

١٣٨ – آيا به جانبازاني كه بنا به هر دليل تنزل پست مي يابند مابه التفاوت قابل پرداخت مي باشد؟

پرداخت مابه التفاوت به مستخدمين جانباز در صورت كاهش حقوق و مزاياي آنان به لحاظ تغيير پست سازماني مجوزي ندارد.

١٣٩ – پست همطراز با نام براي كدام دسته از جانبازان ايجاد مي گردد؟

ايجاد پست همطراز موضوع قانون تسهيلات استخدامي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ٣١/۳/۱۳۷۴ براي آن دسته از جانبازاني پيش بيني شده است كه بنا به تشخيص مراجع ذيصلاح توانايي انجام كار تمام وقت را نداشته و در شمول قانون حالت اشتغال قرار مي گيرند و يا در اجراي مفاد ماده ( ٤) قانون ياد شده اعاده به خدمت مي شوند.

١٤٠ – آيا جانبازان بصورت توامان مي توانند از قانون بازنشستگي پيش از موعد و قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و … استفاده نمايند؟

با توجه به ماده (١٢) آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت كه مقرر مي دارد: “در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان مقررات مربوط ملاك عمل خواهد بود.” استفاده توامان جانبازان از سنوات ارفاقي موضوع قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و … و قانون پيش از موعد بازنشستگي كاركنان دولت مقدور نمي باشد.

١٤١ – نحوه پرداخت كسور بازنشستگي جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال را بيان نماييد.

با توجه به ماده (٣٩) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي كه مقرر مي دارد حقوق و مزاياي حالت اشتغال، بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از كارافتاده كلي شناخته مي شوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي ربط تعيين و پرداخت خواهد شد، لذا تعيين و پرداخت حقوق حالت اشتغال و بازنشستگي جانب ازان موصوف با رعايت ساير مقررات مربوط به عهده دستگاه متبوع ايشان مي باشد. و اصولاً پرداخت كسور بازنشستگي مشمولين فوق الذكر به صندوق بازنشستگي كشوري موضوعيت ندارد.

١٤٢ – نحوه ذخيره مرخصي استحقاقي مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد و… را بيان نمايند.

از آنجايي كه به موجب مفاد ماده واحده قانون ياد شده، مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده كلي، جانباز آزاده از كار افتاده كلي و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ، به منزله مستخدمين شاغل تلقي گرديده و همانند مستخدمين شاغل بر اساس مقررات استخدامي ذيربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگي يا مستمري مربوط بهره مند خواهند شد، لذا مرخصي استحقاقي مستخدمين جانباز مشمول قانون حالت اشتغال نيز همانند ساير كاركنان، به موجب مفاد ماده (٨٤) قانون مديريت خدمات كشوري، حداكثر به ميزان پانزده روز در هر سال قابل ذخيره مي باشد.

١٤٣ – آيا فوق العاده مناطق محروم به مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد و… قابل پرداخت مي باشد؟

چنانچه مشمولين ياد شده قبل از صدور حكم حالت اشتغال با رعايت كليه مقررات و ضوابط از فوق العاده قانوني مذكور بهره مند مي گرديدند، اعطاي آن در حالت اشتغال نيز با رعايت ساير مقررات بلامانع مي باشد.

١٤٤ – حقوق و مزايا و هزينه هاي رفاهي، به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال، مستخدمين شهيد، … به چه نحو قابل پرداخت مي باشد؟

علاوه بر پرداختي هاي قانوني موضوع ماده ٥ آيين نامه اجرايي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، …. موضوع تصويب نامه شماره ٩٨٦٦ /ت ٢٤٥ ه مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ و اصلاحيه آن موضوع مصوبه شماره ٢٥٩٦٩ /ت ٢٢٧٣١ ه مورخ ٢٣/۸/۱۳۷۹ هيأت وزيران، صرفاً آن دسته از اقلام پرداختي كه بدون الزام حضور فيزيكي به كارمندان شاغل پرداخت مي شود به مشمولين حالت اشتغال كه وفق قانون حالت اشتغال، با آنان از هر لحاظ همانند مستخدمين شاغل رفتار مي شود، قابل پرداخت است.

١٤٥ – آيا انعقاد قرار داد با جانبازان حالت اشتغال امكانپذير است؟

از آنجايي كه مشمولين قانون حالت اشتغال به موجب كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران، از كارافتاده كلي و غيرقادر به كار شناخته مي شوند، لذا بكارگيري افراد ياد شده نيز مستلزم لغو گواهي غيرقادر به كار بودن ايشان از سوي كميسيون پزشكي ياد شده و صدور تاييديه، داير بر توانايي انجام كار مي باشد.

١٤٦- پرداخت حقوق بازنشستگي جانبازان حالت اشتغال به عهده كدام مرجع مي باشد؟

با توجه به ماده (٣٩) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي كه مقرر مي دارد «حقوق و مزاياي حالت اشتغال، بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از كارافتاده كلي شناخته مي شوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي ربط تعيين و پرداخت خواهد شد» لذا تعيين و پرداخت حقوق حالت اشتغال و بازنشستگي جانباز موصوف با رعايت ساير مقررات مربوط به عهده دستگاه متبوع ايشان مي باشد.

١٤٧ – مرخصي استحقاقي آزادگان چگونه محاسبه گرديده و وجوه مربوطه به چه نحو قابل پرداخت مي باشد؟

در اجراي بند ع تبصره ( ٢٠ ) قانون بودجه سال ١٣٨٦ كل كشور، صرفاً مرخصي آزادگاني كه از مزاياي ماده ١٣ قانون حمايت از آزادگان بهره مند مي گردند ( اعم از اين كه قبل و يا بعد از استخدام به اسارت درآمده باشند) به ميزان ٢ برابر محاسبه شده و وجوه مربوط بر اساس آخرين حقوق و مزاياي آنان، به هنگام بازنشستگي و يا زمان درخواست قابل پرداخت است.

١٤٨- آيا به دوران اسارت آزادگان حقوق و مزايا و عيدي دو برابر قابل پرداخت مي باشد ؟

با توجه به رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ٧٦٠ مورخ ٢٨/۱۰/۱۳۸۸ که مقرر مي دارد: “مقررات ماده ١٣ قانون حمايت از آزادگان ناظر بر نحوه احتساب سوابق خدمتي و محاسبه آن در ارتقاء شغلي و بازنشستگي بوده و نه پرداخت حقوق و مزاياي دوران اسارت”، لذا پرداخت حقوق و مزايا و پرداخت عيدي به ميزان دو برابر مجوزي ندارد.

١٤٩ – آيا آندسته از فرزندان شاهد كه بعد از سال ١٣٨٦ شاغل گرديده اند مشمول برخورداري از گروه تشويقي موضوع بند (ع) تبصره (٢٠) قانون بودجه سال ١٣٨٦ كل كشور مي شوند؟

گروه تشويقي ياد شده، صرفاً در سال مربوطه با رعايت سقف گروه هاي تشويقي و ساير مقررات مربوطه قابليت اجرايي داشته و برخورداري افراد موصوف از گروه تشويقي فوق الذكر در سال هاي بعد، مجوزي نداشته است.

١٥٠ – آيا ايثارگران مجاز به استفاده از ماموريت آموزشي مي باشند؟

با توجه به تبصره ماده ٦١ قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر مي دارد، ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي باشند، لذا صرفاً ايثارگراني كه به موجب مقررات مورد عمل مجاز به استفاده از ماموريت آموزشي بودند، با رعايت ساير مقررات مي توانند از ماموريت آموزشي بهره مند شوند. كه شامل جانبازان، آزادگان، رزمندگان، با حداقل ٦ ماه سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه و فرزندان شاهد مي باشند.

١٥١ – نحوه بهره مندي كاركنان جانباز از ماموريت آموزشي را بيان نمايند؟

به استناد ماده (١٢) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ هیأت وزیران و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره ٢٣٥١٠ /ت١٨٠٦٠ه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ هیأت وزیران، مستخدمين جانباز با هر درصدي، مجاز به استفاده از مأموريت آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت، با رعايت ساير مقررات مربوط، مي باشند.

١٥٢ – نحوه بهره مندي رزمندگان از ماموريت آموزشي را بيان نماييد.

به استناد تبصره (٢) ماده واحده قانون ممنوعيت ادامه تحصيل گارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۲، رزمندگاني كه (٣) سال تمام متوالياً يا متناوباً سابقه حضور در جبهه داشته اند، مي توانند از ماموريت آموزشي به صورت تمام وقت و يا نيمه وقت استفاده نمايند لكن رزمندگان با دارا بودن حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، صرفا به صورت تمام وقت از ماموريت آموزشي، در چارچوب ضوابط مربوطه، برخوردار مي گردند.

١٥٣ – نحوه بهره مندي فرزندان شاهد از مأموريت آموزشي را بيان نماييد.

به استناد تبصره (٢) ماده (١٣) آيين نامه اجرايي قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد موضوع تصويب نامه شماره ٦١٩٥٦ /ت ٢٨١٠٦ ه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۲ و با توجه به مصوبه شماره ٢٠٠٧٥ /ت ٣٠٩٨٢ ه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳ هيأت وزيران موضوع اصلاح ماده (١٣) آيين نامه يادشده، و همچنين در اجراي آيين نامه ساماندهي فرزندان شاهد و… موضوع تصويب نامه شماره ٢٦٢٧٥٦/٤١٤٥٩ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸، فرزندان شاهد نيز مجاز به استفاده از مأموريت آموزشي با رعايت ساير مقررات مربوط، مي باشند.

١٥٤ – نحوه بهره مندي آزادگان از ماموريت آموزشي را بيان نماييد.

آزادگان با كمتر از سه سال اسارت، صرفا به صورت تمام وقت از ماموريت آموزشي، در چا رچوب ضوابط مربوطه، برخوردار مي گردند. لكن آزادگاني كه سه سال تمام متوالياً يا متناوباً سابقه اسارت داشته اند، مي توانند از ماموريت آموزشي بصورت تمام وقت يا نيمه وقت استفاده نمايند.

١٥٥ – آيا برخورداري مستخدمين پيماني از ماموريت آموزشي امكان پذير مي باشد؟

آندسته از كارمندان ايثارگر پيماني كه مجاز به استفاده از ماموريت آموزشي مي باشند به نحوي كه مدت مأموريت آنان با مدت استخدام پيماني قيد شده در قرارداد منطبق باشد، مي توانند از ماموريت آموزشي بهره مند گردند.

١٥٦ – آيا افراد خانواده شهدا شامل پدر، مادر، همسر، برادر و خو اهر شهيد مي توانند از ماموريت آموزشي استفاده نمايند؟

در قوانين و مقررات موجود، مجوزي براي استفاده افراد خانواده شهدا شامل پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهيد، از مأموريت آموزشي وجود ندارد.

١٥٧ – آيا جانبازان دارنده مدرك تحصيلي ليسانس مجاز به ادامه خدمت تا سقف ٣٥ سال براي مشاغل تخصصي مي باشند؟

براساس مفاد بخشنامه شماره ٣١٧٩٢/۲۰۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۹ ادامه خدمت جانبازان و آزادگان دارنده مدرك تحصيلي كارشناسي نيز تا سقف سي وپنج سال براي مشاغل تخصصي موضوع بند الف ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر می باشد.

١٥٨ – آيا آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه موضوع تصويب نامه شماره ١٧٨١٤ /ت٣٠٩٨٧ه مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ هيأت وزيران قابل اجرا مي باشد؟

با توجه به اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ ١/۱/۱۳۸۸ و لغو مقررات قبلی مغایر با اين قانون به موجب مفاد ماده ١٢٧ آن، آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه نيز فاقد موضوعيت مي باشد.

١٥٩ – در قانون مديريت خدمات كشوري براي افراد نخبه چه امتيازي پيش بيني شده است؟

به موجب قسمت اخير تبصره ١ ماده ٦٥ قانون مديريت خدمات كشوري نخبگاني كه طبق ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي شوند، طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد از طي برخي از رتبه ها معاف و در يكي از رتبه هاي ديگر قرار مي گيرند.

١٦٠ – آيا فوق العاده ويژه نخبگان قابل پرداخت مي باشد؟

فوق العاده ويژه نخبگان موضوع آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه، غيرمستمر بوده و وابسته به عواملي از جمله عملكرد مستخدمين مشمول مصوبه و در صورت رضايت دستگاه از عملكرد نخبگان و تدوين دستورالعمل اجرايي از سوي دستگاه متبوع كارمند و تحقق تمامي شرايط قابل پرداخت بود. لكن با توجه به اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ ١/۱/۱۳۸۸ و لغو مقررات قبلی به موجب مفاد ماده ١٢٧ آن، اصولاً آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني فاقد موضوعيت مي باشد و پرداخت فوق العاده مزبور نيز مجوزي ندارد.

١٦١ – آيا طرح هاي مسير ارتقاي شغلي …. قابل اجرا مي باشد؟

از تاريخ اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري (١/۱/۱۳۸۸) طرح هاي مسير ارتقاي شغلي كارشناسان …، پرستاران و معلمان فاقد موضوعيت مي باشد.

١٦٢ – آيا تشكيل هيأت مميزه موضوع طرح مسير ارتقاي شغلي… براي بررسي پرونده هاي افراد به تاریخ قبل از ۱/۱/۱۳۸۸ امکان پذیر می باشد؟

از تاريخ اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري (١/۱/۱۳۸۸) هر گونه اقدام درخصوص طرح هاي مسير ارتقاي شغلي، اعم از تشكيل هيأت مميزه، بررسي پرونده ها و تنظيم صورتجلسات و ارسال آنها براي تأييد فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

١٦٣ – آيا مزاياي همترازي موضوع ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت قابل اجرا مي باشد؟

از تاريخ اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري (١/۱/۱۳۸۸)، همترازي موضوع ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت فاقد موضوعيت مي باشد.

١٦٤ – آيا دستگاه ها مجاز به ارسال درخواست مبني بر تشخيص برخي پست ها به عنوان پست هاي مشمول ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي باشند؟

از تاريخ اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري (۱/۱/۱۳۸۸) هر گونه اقدام درخصوص ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت اعم از تشخيص و تأييد پست ها، برقراري مزاياي همترازي… مجوزي ندارد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید