احساس خوش بختی در کارمندان!

0
آرامش در محل کار
آرامش در محل کار

پاراف احساس خوش بختی در کارمندان! : يك چيزهاي در موفقيت شغلي و رضايت آدم از خودش مهم اند. چهره شدن، شاخص شدن، محبوب شدن و جهش در كار احساس خوبی به آدم می دهد. احساس آرامش و اینکه ما چقد خوشبختیم!

**مديريت توانايي ها: نقش ها و مسئوليت هاي تان را شناخته و آنها را مديريت كنيد. همچنين سعي كنيد حداقل يك گام از حداقل هاي ضروري نقش هاي كنوني تان فراتر رويد. روش هاي قابل قبول در ارتقا اين حالت را ياد بگيرد و به دنبال يادگيري آن باشيد.

**کنترل رئيس : خدايي نا كرده فكر نكنيد كه منظورمان پاچه خواري است! بلكه به اين معناست كه بدانيد او چه چيز هايي را دوست دارد و چه چيز هايي را نه و روش كاري اش چگونه است.

**مديريت زمان: كارهاي تان را اولويت بندي و زمان تان را به خوبي مديريت كنيد. بدانيد در چه زماني بايد چه كاري را انجام دهيد. كارها را به تاخير نيندازيد. به ويژه زماني كه كارها چند واحد سازماني را درگير ميكنند. تاخير شما ممكن است كار ديگران را به تاخير بياندازد. كاركنان برجسته مي دانند چگونه زمانشان و حتي زمان مديرشان را بخوبي مديريت كنند.

**افزایش سطح توقع: هدف كارها و پروژه ها را پيدا كنيد و در راستاي هدفي كار كنيد كه پروژه در نظر گرفته است. لازم است ياد بگيريد چگونه به نتيجه برسيد و از خودتان انتظار عملكرد سطح بالا داشته باشيد. به دنبال روش هايي براي پيشي گرفتن از خودتان بگرديد. بهترين فردي كه مي توانيد، باشيد. حتي اگر رسيدن به كمال ناممكن است، شما سعي خودتان را بكنيد.

**نظم و انظباط: سعي كنيد تلاش و كوشش تان منجر به بهترين نتيجه ممكن شود. اقدامات لازم را براي اطمينان يافتن از اين كه همه چيز درست پيش مي رود انجام دهيد. مطمئن شويد كه كارها بخوبي پيش مي رود.

**تفكر مثبت: حرف و فكر منفي را همه ميتوانند توليد كنند. اما شما اينگونه نباشيد. پيشگام باشيد. پيشنهاد دهيد يا حتي قهرمان ساكتي باشيد كه چالشها را بدون هيچ حرف و حديثي حل مي كنند. كاركنان برجسته و مثبت اينگونه عمل ميكنند.

**برقراری رابطه: داشتن روابط قدرتمند بين واحدها و در سطوح مختلف سازمان، يكي از ويژگي هاي كاركنان برجسته است. اما در كنار اينها فراموش نكنيد كه رضايت از شغل، در نتيجه گرفتن و موفقيت هاي شما موثر است. اگر كار را با كسالت و بي انگيزگي انجام دهيد، در درجه اول خودتان آسيب مي بينيد.

احساس خوش بختی در کارمندان!

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here