تعیین مجازات‌های کارکنان متخلف مدارس غیر دولتی و شرایط مدیریت مدارس غیر دولتی

0

پاراف تعیین مجازات‌های کارکنان متخلف مدارس غیر دولتی و شرایط مدیریت مدارس غیر دولتی : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی «لایحه دائمی شدن قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۸۷»، با اصلاح ماده ۳۳ این قانون، مجازات های اداری قابل اعمال برای کارکنان متخلف این مدارس را تعیین کردند.

تعیین مجازات‌های کارکنان متخلف مدارس غیر دولتی

بر این اساس کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی اعم از بازنشسته، حق التدریس، قراردادی پاره وقت و تمام وقت در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن هستند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات این دسته از کارکنان، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ادارات آموزش و پرورش است.

مجازات های اداری قابل اعمال در مورد کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی که جانشین مجازات های اداری مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می شود، عبارت است از:

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده. ب- توبیخ همراه با درج در پرونده. ج- تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پست های حساس و مدیریتی در سطح مدرسه یا مرکز. د- محرومیت از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی یک منطقه، شهرستان یا استان. ه- محرومیت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی تا سه سال. و- محرومیت دائم از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی.

براساس تبصره یک این ماده، کارکنان رسمی غیر موظف و بازنشسته شاغل در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی، مشمول این ماده هستند.

تبصره دو این ماده نیز تصریح می کند که آرای هیات های بدوی در موارد حکم مجازات مذکور در بندهای (ه) یا (و) قابل تجدید نظر خواهی در هیات های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه و با اصلاح ماده ۳۴ این قانون مجازات های قابل اعمال در مورد مدارس و مراکز غیر دولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون و سایر مقررات ابلاغ شده از طرف آموزش و پرورش را نیز تعیین کردند که عبارت است از:

الف- اخطار کتبی به مدیر یا موسس. ب- توبیخ مدیر یا موسس همراه با درج در پرونده. ج- عزل مدیر و محرومیت از مدیریت در مدارس و مراکز غیر دولتی از یک تا سه سال. د- محرومیت دائم مدیر از مدیریت مدارس و مراکز غیر دولتی. ه- تعطیلی موقت مدرسه یا مرکز از یک تا سه سال. و- لغو مجوز تاسیس و تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز. ز- محرومیت موقت موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی تا ۵ سال. ح- محرومیت دائم موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی.

بر اساس یکی از تبصره های این ماده در صورت تایید رای شورای نظارت استان مبنی بر تعطیلی مدرسه غیر دولتی، اداره آن تا پایان سال تحصیلی و برای مراکز آموزش و پرورش تا پایان ترم برعهده آموزش و پرورش است.

اعلام شرایط مدیریت مدارس غیر دولتی و تعیین ضوابط بیمه کارکنان

نمایندگان بند ۱۷ این لایحه را که به اصلاح ماده ۱۹ قانون تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی اشاره دارد، برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع دادند؛ این ماده درباره معافیت یا عدم معافیت مدارس و مراکز غیر دولتی از پرداخت مالیات و عوارض شهری است.

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۲۰ این قانون به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند سالانه معادل ۵ درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی غیر دولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی واریز کند. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی قرار می گیرد تا به منظور نظارت بر اینگونه مراکز و نیز کیفیت بخشی به آموزش و پرورش غیر دولتی هزینه شود.

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۲۱ قانون تاسیس در اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی، شرایط مدیر مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی را تعیین کردند؛ بر این اساس مدیر مدرسه باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:

الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ب) اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام. ج) التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه. د) عدم وابستگی به رژیم گذشته یا گروه های منحرف و غیر قانونی. ه) نداشتن سوء پیشینه کیفری. و) سلامت روانی و نداشتن نقص عضوی که مانع انجام وظیفه باشد. ز) تاهل برای مردان.

براساس تبصره یک این ماده حداقل میزان تحصیلات، سوابق تجربی و سایر شرایط لازم برای مدیر مدرسه غیر دولتی همانند مدیر مدرسه دولتی است؛ تبصره دو این ماده نیز مدیر مرکز پرورشی را ملزم می کند تا حداقل ۵ سال سابقه آموزشی یا پرورشی داشته باشد.

تعیین تکلیف بیمه تامین اجتماعی کارکنان تمام وقت مدارس غیر دولتی

نمایندگان مجلس در ادامه با اصلاح ماده ۲۲ قانون تاسیس و اداره مدارس، مارکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی مقرر کردند مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی براساس پیشنهاد موسس و تایید و صدور ابلاغ توسط آموزش و پرورش منطقه یا شهرستان تعیین می شود و تمدید آن با درخواست موسس بلامانع است؛ نمایندگان همچنین تبصره یک این ماده را اصلاح و مقرر کردند، در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ پیشنهاد حکم مدیر صادر نشود، با درخواست موسس، آموزش و پرورش استان ظرف مدت ۱۵ روز در مورد افراد پیشنهاد شده تصمیم می گیرد.

تبصره دو این ماده نیز اعلام می کند، چنانچه مدیر پیشنهادی مستخدم رسمی آموزش و پرورش نباشد، تایید صلاحیت او توسط گزینش آموزش و پرورش الزامی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت با اصلاح تبصره یک ماده ۲۵ قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی موافقت کردند. براساس ماده ۲۵ کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه ای در مدارس و مراکز غیر دولتی از مزایای قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن برخوردار می شوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت های مقرر در این ماده هستند.*مهر.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید