‌قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماينده حقوقی در مراجع قضائی

0

‌پاراف ‌قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماينده حقوقی در مراجع قضائی : ‌قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماينده حقوقی در مراجع قضائی و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامی.

ماده واحده – به موجب اين قانون بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد امام خميني(‌ره)، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان، شهرداريها و بانك‌ها و دانشگاه‌هاي غير دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از جمله شركتهاي دولتي و‌موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مي‌توانند نماينده حقوقي خود را جهت طرح دعوا يا دفاع از‌دعاوي مربوط در مراجع قضائي معرفي نمايند. ( اصلاحي 30/6/1376 )

‌قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضائي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته‌امداد امام خميني (‌ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 7/3/1374
‌ماده واحده – به موجب اين قانون بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد امام خميني(‌ره)، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان، شهرداريها و بانك‌ها و دانشگاه‌هاي غير دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از جمله شركتهاي دولتي و‌موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مي‌توانند نماينده حقوقي خود را جهت طرح دعوا يا دفاع از‌دعاوي مربوط در مراجع قضائي معرفي نمايند. ( اصلاحي 30/6/1376 )
‌تبصره 1- بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني(‌ره) از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهند نمود.
‌تبصره 2 – در خصوص دعاوي (‌اعم از كيفري و حقوقي) مربوط به مدد جويان كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي كشور و خانواده‌هاي‌تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد جانبازان و ستاد آزادگان در صورت تقاضاي نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه مي‌تواند طبق مفاد‌ماده واحده اقدام به معرفي نماينده حقوقي نمايد. ( الحاقي 13/2 1379 )
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه هفتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي‌تصويب در تاريخ 1374.3.17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي

علي‌اكبر ناطق نوري

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید