بخشنامه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش وپرورش استثنائی

0
بخشنامه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش وپرورش استثنائی
بخشنامه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش وپرورش استثنائی

پاراف بخشنامه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش وپرورش استثنائی :

سنوات ارفاقی کارکنان آموزش وپرورش استثنائی ازتاریخ ۸۸/۱/۱لغایت ۹۱/۱۰/۱۲محاسبه نخواهدشد.

وزارت آموزش پرورش بخشنامه شماره ۷۱۰/۵ مورخ ۹۵/۲/۲۷ را در خصوص سنوات ارفاقی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی را ابلاغ کرده که در آن سنوات ارفاقی کارکنان آموزش وپرورش استثنائی ازتاریخ ۸۸/۱/۱لغایت ۹۱/۱۰/۱۲محاسبه نخواهدشد.

دانلود بخشنامه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش وپرورش استثنائی

 

تغییرنام سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور

مجید قدمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از تصویب تغییر نام این سازمان دروزارت آموزش و پرورش خبرداد وگفت: تغییر نام سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور در مجلس و دولت پیگیری می شود.

تغییر نام سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در شورای سازمان به تصویب رسید و قرار است از طریق دولت و مجلس شورای اسلامی نیز این مسأله دنبال شود.

وی در باره تغییر نام سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور  گفت: جلسه شورای سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور که  روز سوم آبان با حضور وزیر آموزش وپرورش برگزار شد چند دستور داشت که یکی از دستورات جلسه ،تغییر نام سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور به ” سازمان  دانش آموزان با نیاز های ویژه “بود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تاکید کرد: تغییر نام سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در شورای سازمان به تصویب رسید و قرار است از طریق دولت و مجلس شورای اسلامی نیز این مسأله دنبال شود.

 

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید