رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد ابطال حذف فوق العاده حق اشعه

0
Doctor measuring blood pressure - studio shot on white background

پاراف رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد ابطال حذف فوق العاده حق اشعه : ابطال بند 4 ماده 61 آئین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 2- ابطال بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و جایگزین کردن بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه.
تاریخ تنظیم گزارش: 16 مرداد 1394
دادنامه: 183 تاریخ صدور: 11/5/94 93/اس/46
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
گردشکـار:
شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال بند 4 ماده 61 54] [ آئین نامه نهایی را خواستار شده اند. و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:
علی رغم صدور آرای هیات عمومی و وحدت رویه و همچنین مدارک بالا و جوابیه انرژی اتمی به معاونت درمان اصفهان و جوابیه سازمان انرژی اتمی به انجمن رادیولوژی لرستان و نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری همچنین بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ سال 1368 و اصلاحیه آن در سال 1386 و مجدداً در سال 1391 که همگی ضمیمه می باشند و در تمامی آنها حکم شده حق اشعه معادل 50% حقوق و مزایای مستمر و حق جذب می باشد که تا تاریخ 1/1/1388 به ما پرداخت شد. سپس از این تاریخ بند حق اشعه به دلیل اجرایی شدن ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری از احکام حذف و در دل تفاوت تطبیق با مبلغ ثابت و مطابق سال 1387 قرار گرفت و تاکنون تغییری نکرده است. و طبق بند 4 ماده 61 آیین نامه نهایی اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاهها و بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه (50% حقوق و مزایای مستمر و حق جذب ) تغییر و حداکثر به (1000 تا 3000) امتیاز تعدیل کرده که قرار است آنرا اجرایی کنند.
با توجه به اینکه اکثر پرسنل رادیولوژی به دلیل کار با اشعه x و گاما دچار عوارضی از قبیل عقیمی و فرزندان ناقص الخلقه و انواع سرطانها بخصوص سرطان خون می شوند و اکثراً از لحاظ روحی شدیداً تحت فشار مظاعف هستند اجازه ندهید حق ما پایمال شود لذا درخواست داریم از تاریخ تصویب و قبل از اجرایی شدن آن (1/1/1388) بند 4 ماده 61 آیین نامه نهایی اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاهها و بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را ابطال و دستور فرمایید بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ 1368 و اصلاحیه آن در سال 1386 و 1391 جایگزین شود و مابه التفاوت آن از تاریخ 1/1/1388 به بعد به ما پرداخت شود تا فشار روحی وارد بر ما پرسنل رادیولوژی کمی کاهش پیدا کند.

*خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به موجب لایحه 1763/2/12/ب مورخ 17/2/1394 توضیح داده است که:
در آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهها بند 4 ماده 61 که شاکی درخواست حذف آن را نموده وجود ندارد و ابطال آئین نامه باید به طرفیت مرجع تصویب کننده آن مطرح شود. حذف بندهای آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان دانشگاهها مصوب هیأت امناء در حیطه اختیارات این دانشگاه نمی باشد. بند 4 ماده 54 آئین نامه اداری و استخدامی غیر هیات علمی در خصوص فوق العاده حق اشعه می باشد ، که تاکنون دستور العمل آن ابلاغ نشده، لذا حق اشعه کارکنان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می شود و با اجرایی شدن قانون مذکور کلیه قوانین مغایر از جمله قانون حفاظت در برابر اشعه لغو شده است.
موضوع در جلسه مورخ 21 / 4 / 94 هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت گردید .

رأی هیأت تخصصی:

1- با توجه به اینکه مطابق قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال قانون در زمره صلاحیتها و اختیارات دیوان عدالت اداری نیست لذا در خصوص خواسته شکات مبنی بر ابطال بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری خواسته موجه نبوده و حکم به رد شکایت صادر می شود.
2- مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی ، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند و با توجه به اینکه آئین نامه مورد اعتراض در راستای قانون مذکور تصویب شده و در هر حال به دلالت قانون مذکور دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی اداره می شوند و مصوبات هیأت امناء مجری می باشد، بنابراین بند 3 ماده 54 آیین نامه مورد اعتراض که شکات به اشتباه به ماده 61 اشاره کرده اند و لکن یکی از شکات شماره صحیح آئین نامه مورد اعتراض را 54 قید کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست و مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سبزواری نژاد

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید