آمار کارمندان و کارکنان دولت بر حسب نوع استخدامی و منشاء استخدامی و جنس

0

پاراف آمار کارمندان و کارکنان دولت بر حسب نوع استخدامی و منشاء استخدامی و جنس: آمار کارمندان و کارکنان دولت را به تفکیک میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:

تابع قانون کار تابع قانون استخدام کشوری و سایرمقررات استخدامی (۱) جمع شرح
زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
۱۰۱۳۹ ۳۱۹۵۵۸ ۳۲۹۶۹۷ ۵۱۴۸۲۰ ۱۱۶۰۱۱۶ ۱۷۸۳۱۱۴(۲) ۲۱۱۲۸۱۱ ۱۳۷۰
۱۳۶۲۰ ۱۰۱۷۱۲ ۱۱۵۳۳۲ ۷۰۰۴۴۸ ۱۵۱۲۸۵۵ ۲۲۱۳۳۰۳ ۲۳۲۸۶۳۵ ۱۳۸۰(۳)
۱۱۲۹۶ ۱۰۲۰۶۵ ۱۱۳۳۶۱ ۷۰۳۱۵۱ ۱۴۵۳۲۲۳ ۲۱۵۶۳۷۴ ۲۲۶۹۷۳۵ ۱۳۸۳
۱۳۲۶۳ ۹۴۳۹۴ ۱۰۷۶۵۷ ۷۷۵۲۲۵ ۱۴۰۴۹۴۸ ۲۱۸۰۱۷۳ ۲۲۸۷۸۳۰ ۱۳۸۴
۱۲۸۱۸ ۹۰۶۷۹ ۱۰۳۴۹۷ ۷۴۴۶۹۸ ۱۴۰۲۴۹۷ ۲۱۴۷۱۹۵ ۲۲۵۰۶۹۲ ۱۳۸۵
۱۲۴۲۷ ۹۴۷۷۹ ۱۰۷۲۰۶ ۷۷۳۷۱۸ ۱۴۱۳۸۳۵ ۲۱۸۷۵۵۳ ۲۲۹۴۷۵۹ ۱۳۸۶
۱۱۹۶۲ ۸۷۶۳۲ ۹۹۵۹۴ ۷۵۹۸۵۳ ۱۴۰۳۹۸۵ ۲۱۶۳۸۳۸ ۲۲۶۳۴۳۲ ۱۳۸۷
۱۰۰ ۱۰۸۶ ۱۱۸۶ ۵۵۸۶ ۱۵۳۹۶ ۲۰۹۸۲ ۲۲۱۶۸ ریاست جمهوری
۲۳۷ ۲۵۲ ۴۸۹ ۵۰۵۰۷۵ ۵۴۲۱۸۳ ۱۰۴۷۲۵۸ ۱۰۴۷۷۴۷ وزارت آموزش و پرورش
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ وزارت اطلاعات
۹۹ ۸۳۱ ۹۳۰ ۲۹۶۵۸ ۱۷۱۷۷۰ ۲۰۱۴۲۸ ۲۰۲۳۵۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی
۰ ۰ ۰ ۱۳۸ ۲۸۴۴ ۲۹۸۲ ۲۹۸۲ وزارت امور خارجه
۱۱۶ ۳۱۹۳ ۳۳۰۹ ۱۲۴۵ ۸۶۹۷ ۹۹۴۲ ۱۳۲۵۱ وزارت بازرگانی
۲۸۴۹ ۵۵۳۶ ۸۳۸۵ ۱۱۶۸۰۴ ۱۲۶۲۳۹ ۲۴۳۰۴۳ ۲۵۱۴۲۸ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
۳۰ ۱۹۸ ۲۲۸ ۳۶۴ ۱۷۴۶ ۲۱۱۰ ۲۳۳۸ وزارت تعاون
۲۵۹ ۱۴۵۰۲ ۱۴۷۶۱ ۵۹۷۹ ۸۰۵۰۸ ۸۶۴۸۷ ۱۰۱۲۴۸ وزارت جهاد کشاورزی
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۱۷۰ ۱۰۰۵۶ ۱۰۲۲۶ ۳۷۲۱ ۴۰۱۹۱ ۴۳۹۱۲ ۵۴۱۳۸ وزارت راه و ترابری
۵۰۴۰ ۲۱۰۹ ۷۱۴۹ ۳۳۳۹۴ ۵۲۴۲۱ ۸۵۸۱۵ ۹۲۹۶۴ وزارت رفاه و تامین اجتماعی
۱۳۳۲ ۱۳۵۵۵ ۱۴۸۸۷ ۲۲۴۸ ۲۶۹۵۸ ۲۹۲۰۶ ۴۴۰۹۳ وزارت صنایع و معادن
۶۹۶ ۳۱۱۰ ۳۸۰۶ ۱۱۲۲۰ ۳۵۷۲۸ ۴۶۹۴۸ ۵۰۷۵۴ وزارت علوم تحقیقات و فناوری
۱۲۶ ۱۰۹۷ ۱۲۲۳ ۲۷۱۶ ۸۴۳۰ ۱۱۱۴۶ ۱۲۳۶۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۳۶ ۱۳۴۳ ۱۳۷۹ ۴۷۷۴ ۵۰۰۶۵ ۵۴۸۳۹ ۵۶۲۱۸ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۱ ۳۵۹ ۴۴۰ ۵۱۱۲ ۱۳۹۷۳ ۱۹۰۸۵ ۱۹۵۲۵ وزارت کارو امور اجتماعی
۳۶ ۸۵۴ ۸۹۰ ۳۴۵۵ ۲۰۶۱۱ ۲۴۰۶۶ ۲۴۹۵۶ وزارت کشور (۴)
۱۷ ۱۸۵ ۲۰۲ ۱۰۵۷ ۴۶۱۶ ۵۶۷۳ ۵۸۷۵ وزارت مسکن وشهرسازی
۳۷ ۷۸۶۲ ۷۸۹۹ ۲۳۸۶ ۲۰۵۵۳ ۲۲۹۳۹ ۳۰۸۳۸ وزارت نیرو
۲۲۳ ۳۷۱۴ ۳۹۳۷ ۵۵۸۵ ۷۸۷۱۶ ۸۴۳۰۱ ۸۸۲۳۸ وزارت نفت
۵۹ ۲۷۳ ۳۳۲ ۱۱۲۸۳ ۴۷۷۴۸ ۵۹۰۳۱ ۵۹۳۶۳ قوه قضاییه (۵)
۱۰ ۲۶۳ ۲۷۳ ۳۱ ۴۳۲ ۴۶۳ ۷۳۶ مجلس شورای اسلامی (۶)
۰ ۰ ۰ ۳۶۶۹ ۱۵۰۲۹ ۱۸۶۹۸ ۱۸۶۹۸ سازمان صدا و سیما
۱۶۸ ۳۲۵ ۴۹۳ ۳۹۱۸ ۳۱۷۳۱ ۳۵۶۴۹ ۳۶۱۴۲ نهادهای انقلاب اسلامی
۲۴۱ ۱۶۹۲۹ ۱۷۱۷۰ ۴۳۵ ۷۴۰۰ ۷۸۳۵ ۲۵۰۰۵ سایر

ماخذ: سالنامه آماری کشور ۱۳۸۷- مرکز آمار ایران

آمار کارمندان و کارکنان دولت

۱) سایر مقررات استخدامی شامل مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مقررات استخدامی خاص است .

۲) اختلاف سرجمع با اجزاء مربوط به تعداد کارکنان برخی از واحدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشد که به تفکیک مرد و زن در دسترس نبوده است

۳) از سال ۱۳۸۰ اطلاعات ارائه شده مربوط به ابتدای سال می باشد .

۴) کارکنان شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) وشرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه در وزارت کشور منظور شده است .

۵) کارکنان دادگستری جمهوری اسلامی ایران در قوه قضاییه منظور شده است .

۶) کارکنان دیوان محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی منظور شده است .

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here