آمار دریافت کنندگان وام از بانکها، کارکنان دولت بیشترین متقاضیان دریافت وام!

0

پاراف آمار دریافت کنندگان وام از بانکها، کارکنان دولت بیشترین متقاضیان دریافت وام! به نقل از تابناک: بانک مرکزی نتایج پژوهشی را منتشر کرده که بر مبنای آن، سهم دهک‌های درآمدی از دریافت وام بانکی مشخص شده است.

جوانان در صدر، کارکنان دولت پر متقاضی!

در میان شاغلان، بیشترین اعتبارات بانکی به دهک هفتمی ها و کمترین اعتبارات بانکی به دهک هزینه اولی ها اختصاص داده شده است، همچنین مردان جوانان بین 35 تا 40 سال افراد با درآمد بالاتر تحصیل کردگان دانشگاهی، متاهلین، سرپرستان خانوار، شاغلان، اجاره داران و مستمری بگیران، کارکنان دولت بیشترین متقاضیان دریافت وام هستند.

تهران و خوزستان کمترین متقاضی وام!

امروزه اصلی ترین منابع استقراض خانوارها، بانکها بوده که آنها هم در اعطای اعتبارات بانکی دارای محدودیت هایی هستند؛ بنابراین تمامی متقاضیان از اعتبارات بانکی بهره مند نمی شوند. نتایج بررسی‌های بانک مرکزی نشانگر این است که در مناطق شهری ایران، مردان جوانان بین 35 تا 40 سال افراد با درآمد بالاتر تحصیل کردگان دانشگاهی، متاهلین، سرپرستان خانوار، شاغلان، اجاره داران و مستمری بگیران، کارکنان دولت بیشترین و زنان افراد بی سواد، مسن، مجرد، کم درآمد، محصل، خانه دار و ساکنان استانهای تهران و خوزستان، کمترین تقاضا را برای دریافت اعتبارات بانکی داشته اند.

احتمال دریافت وام در متاهلین!

به علاوه در مدت زمان مورد بررسی بانک مرکزی، احتمال دریافت اعتبارات بانکی برای جوانان، تحصیل کردگان دانشگاهی، متاهلین سرپرستان خانوار، اجاره داران و مستمری بگیران و کارکنان دولتی بیشتر از سایرین بوده است.

نتایج تحقیقات بانک مرکزی نشانگر این است که حدود 39.9 درصد از افراد بزرگسال، 6.5 درصد از شاغلان، 76.9 درصد از حقوق بگیران دولتی، 46.8 درصد از تحصیل کردگان دانشگاهی، 65 درصد از سرپرستان خانوار، 42.9 درصد از صاحبان منزل مسکونی، 49.1 درصد از متاهلین، 53.3 درصد از مردان، 26.5 درصد از زنان، 38.4 درصد از ساکنان مناطق شهری تهران متقاضی دریافت اعتبارات بانکی هستند.

زنان کمتر از مردان وام گرفته اند!

در میان گروه‌های حقوق بگیران دولتی، بیشترین و در میان طبقه بندی جنسیتی، زنان کمترین میزان تقاضا را به خود اختصاص داده اند، به علاوه به جز زنان و خانوارهای ساکن در مناطق شهری تهران، سایر گروه‌ها بیشتر از متوسط نمونه برای دریافت اعتبارات بانکی تقاضا داده اند.

خانواده های 4 نفره پیشتاز دریافت وام!

بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد تقریبا 28 درصد از خانوارهای شهری ایرانی دارای 4 عضو هستند. افرادی که در خانوارهای 3 تا 4 نفره عضویت دارند، بیشترین تقاضا را برای دریافت اعتبارات بانکی داده اند؛ حال آنکه در سال 86 بیشترین اعتبارات بانکی به ترتیب به خانوارهای 4 و 5 6 نفره داده شده است که خانوارهای مذکور بیشتر از متوسط سطح بهره مندی از این تسهیلات منتفع شده‌اند، اما در مورد شاغلان خانوارهای 2 و 3 نفره بیشترین تقاضا را برای دریافت اعتبارات بانکی داشته اند، خانوارها 4 و 5 و دو نفره بیشترین اعتبارات بانکی را دریافت کرده اند.

دهک چهارمی ها کمترین و نهمی ها بیشترین متقاضی وام!

به ترتیب افراد حاضر در دهک های هزینه ای یکم تا نهم کمترین و بیشترین تقاضا برای اعتبارات بانکی را داشته اند. کمترین اعتبارات بانکی به افرادی که در در دهک چهارم هزینه قرار دارند و بیشترین اعتبارات بانکی به افرادی که در دهک نهم حضور دارند، داده شده اس.ت در میان شاغلان، بیشترین اعتبارات بانکی به دهک هفتمی ها و کمترین اعتبارات بانکی به دهک هزینه اولی ها اختصاص داده شده است.

وام ازدواج در صدر!

از میان انواع اعتبارات بانکی، تسهیلات بابت ازدواج و اعطای وام به کارکنان دولت به ترتیب 4.3 و 4.4 درصد کمترین میانگین نرخ بهره و اعتبارات بانکی جعاله تعمیر مسکن بیشترین میانگین نرخ بهره را دارند. بیشترین زمان انقضا در اعتبارات بانکی خرید یا ساخت مسکن و کمترین زمان انقضا در اعتبارات بانکی های قرض الحسنه جوانان و خرید کالا و جهیزیه مشاهده می شود.

3.1 درصد اعتبارات بانکی پرداخت شده به اشخاص حقیقی، بابت فعالیت‌های کشاورزی بوده که میانگین نرخ بهره آن با حدود 12.1 درصد بالاتر از میانگین نرخ بهره کل اعتبارات بانکی است، به علاوه متوسط زمان بازپرداخت این نوع اعتبارات بانکی 33.7 درصد است که از میانگین بازپرداخت کل اعتبارات بانکی حدود 18 ماه کمتر است.

در آمار های ذکر شده به میزان وام دریافت شده اشاره ای نشده است. همچنین مشخص نشده است این آمار ها بر مبنای تعداد وامهای دریافتی بوده است یا حجم ریالی آنها. وام یک میلیاردی یک بدهکار بزرگ بانکی برابری می کند با یکصد وام ده میلیون تومانی، یکصد نفر کارمند! و دویست وام 5 میلیون تومانی ازدواج 200 زوج جوان!

برخی با خواندن این آمارها تصور می کنند که هر چه منابع در بانکها است به اعطای وام به کارمندان و جوانان اختصاص یافته است!؟ کمی واقع نگر باشیم.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here