حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی موثر درتعیین حقوق بازنشستگی

0

پاراف حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی موثر درتعیین حقوق بازنشستگی :

حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی

۱- حقوق مبناء

۲-افزایش سنواتی

۳-فوق العاده شغل

۴-فوق العاده سرپرستی ومدیریت

۵-فوق العاده مشاغل تخصصی وتحقیقی

۶-فوق العاده برجستگی

۷-سختی کار

۸-نوبت کاری

۹-تفاوت حداقل حقوق

۱۰-تفاوت تطبیق حقوق وفوق العاده شغل

۱۱-فوق العاده کاربااشعه

۱۲-فوق العاده ویژه

۱۳-فوق العاده همترازی

۱۴-فوق العاده روستائی وعشایری

۱۵-فوق العاده جذب نیروی انسانی به مناطق محروم

۱۶-فوق العاده جذب مدیران /کارشناسان وسایرمشاغل/ قضات / اعضای هیئت علمی

۱۷-فوق العاده خاص مشاغل تخصصی سازمان هواپیمائی / روسامعاونین و…آموزش فنی وحرفه ای ومراکزکارآموزی خاص معلولین وجانبازان

۱۸-فوق العاده خاص پرداختی به قضات

۱۹-فوق العاده حق استثنائی (ازتاریخ ۲۴/۲/۸۱)

۲۰-فوق العاده تعدیل

۲۱-فوق العاده تلاش شهرداران (ازسال ۱۳۸۱)

فوق العاده روستائی وعشایری ۱۵-فوق العاده جذب نیروی انسانی به مناطق محروم ۱۶-فوق العاده جذب مدیران /کارشناسان وسایرمشاغل/ قضات / اعضای هیئت علمی ۱۷-فوق العاده خاص مشاغل تخصصی سازمان هواپیمائی / روسامعاونین و…آموزش فنی وحرفه ای ومراکزکارآموزی خاص معلولین وجانبازان ۱۸-فوق العاده خاص پرداختی به قضات

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here