مصوبه شورای عالی اداری در ارتباط با تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی

0
شورای راهبری توسعه مدیریت
شورای راهبری توسعه مدیریت

پاراف مصوبه شورای عالی اداری در ارتباط با تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی :

تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به منظور طراحی سازوکارهای مناسب برای اجرایی‌نمودن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری، موضوع ابلاغیه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ رئیس‌جمهور و همچنین فراهم نمودن اجرای تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری، تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» را تصویب نمود که به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجراء ابلاغ می‌شود.

ضروری است، وزراء و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و استانداران محترم نسبت به اجرای مصوبه اهتمام نموده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بر اجرای این مصوبه نظارت لازم را معمول و گزارش عملکرد آنرا به شورای عالی اداری ارایه نماید.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری

حسن روحانی

دانلود مصوبه شورای عالی اداری در ارتباط با تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی

شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی

ماده۱ـ در تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، شورایی به عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت، به ریاست وزیر یا بالاترین مقام دستگاه، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

 • ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ـ رئیس
 • ـ معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه ـ دبیر
 • ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
 • ـ حداقل ۲ نفر از معاونان دستگاه به انتخاب رئیس شورا
 • ـ حداقل یکی از رؤسای دستگاه‌های وابسته به انتخاب رئیس شورا
 • ـ رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه یا عناوین مشابه
 • ـ یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رئیس شورا
 • ـ مدیرکل مدیریت عملکرد دستگاه یا عناوین مشابه
 • ـ مسئول واحد فناوری اطلاعات دستگاه
 • ـ دو نفر صاحب‌نظر در مسایل مدیریتی به انتخاب و حکم رئیس شورا
 • ـ سایر معاونین و رؤسای دستگاه‌های وابسته حسب مورد

تبصره ـ وزراء و رؤسـای سازمان‌ها موظـفند، با توجه به اهمیت موضوع نسبت به برنامه‌ریزی و برگزاری منظم جلسات اقدام نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که دبیرخانه شورا ضمن ارسال صورتجلسات از طریق شبکه دولت به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، تصمیمات را برای اطلاع عموم در سایت دستگاه بارگذاری نماید.

ماده۲ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در این مصوبه در سطح دستگاه‌های اجرایی استان، شورای راهبری توسعه مدیریت استان در تمام استانداری‌ها، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

 • ـ استاندار ـ رئیس
 • ـ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ـ دبیر
 • ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
 • ـ معاون برنامه‌ریزی استانداری
 • ـ ۴ نفر از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی یا رؤسای دانشگاه استان به انتخاب استاندار
 • ـ یکی از فرمانداران شهرستان‌های استان به انتخاب استاندار
 • ـ شهردار مرکز استان
 • ـ مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری
 • ـ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری
 • ـ دو نفر صاحب‌نظر در زمینه‌های مختلف مدیریتی به انتخاب استاندار
 • ـ مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان حسب مورد

تبصره۱ـ به موجب اختیارات شورای عالی اداری مندرج در بند ۷ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، با تشکیل این شورا، کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری موضوع بند «هـ» ماده ۵ تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱هـ تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران، منحل می‌شود.

تبصره۲ـ استانداران موظفند حداقل هر ۳ ماه یک بار، جلسه شورای راهبری توسعـه مدیریـت اسـتان را برگـزار نموده و صورتجـلسات آن را از طـریق شـبکه دولـت به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارسال نمایند و تصمیمات متخذه را در سایت استانداری برای اطلاع عموم بارگذاری نمایند.

ماده۳ـ واحـدهای اجرایی استان می‌تـوانند به منظور اجـرای وظایف فوق، نسبت به تشکیل کارگروه توسعه مدیریت با عضویت: رئیس واحد استانی به عنوان رئیس کارگروه ، نماینده استـاندار، معاونان واحد اسـتانی و یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد رئیس کارگروه به عنوان عضو، اقدام نمایند.

ماده۴ـ شوراهای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌ها و استان‌ها می‌توانند متناسب با مباحث تخصصی مدیریتی برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات و نقشه راه اصلاح نظام اداری نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی ذی‌ربط اقدام نموده و تمامی مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط را از طریق این کمیته‌ها انجام دهند. با تشکیل این کمیته‌ها، تمامی کمیته‌ها و کارگروه‌های موضوعی که در مقررات ذی‌ربط برای حل و فصل مسائل اداری و مدیریتی پیش‌بینی شده‌اند، منحل می‌شوند.

ماده۵ ـ این مصوبه جایگزین متن مصوبات شماره ۵۹۵۸/۱۲/۱ تاریخ ۲۳/۴/۱۳۷۷ شورای عالی اداری و ۴۳۶۳/۱۱ تاریخ ۳۰/۶/۱۳۷۷ ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور و ۲۹۰/۱۳.ط تاریخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ و ۴۴۴۳۹/۲۰۶ تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ شورای عالی اداری می‌شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here