مصوبه تشکيل شورای راهبری توسعه مديريت دستگاه‌های اجرايی و استانی

0

پاراف مصوبه تشکيل شورای راهبری توسعه مديريت دستگاه‌های اجرايی و استانی : شماره۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ ۵/۹/۱۳۹۳

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تشکيل شورای راهبری توسعه مديريت دستگاه‌های اجرايی و استانی

تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداري‌ها

شوراي عالي اداري در يکصد و شصت و پنجمين جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، به منظور طراحي سازوکارهاي مناسب براي اجرايي‌نمودن سياست‌هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و نقشه راه اصلاح نظام اداري، موضوع ابلاغيه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ رئيس‌جمهور و همچنين فراهم نمودن اجراي تکاليف و وظايف مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساماندهي کميته‌هاي تخصصي مرتبط با مسايل مديريتي و اداري، تشکيل «شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجرايي و استاني» را تصويب نمود که به شرح سند پيوست (ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي اداري) براي اجراء ابلاغ مي‌گردد.
ضروري است، وزراء و رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و استانداران محترم نسبت به اجراي مصوبه اهتمام نموده و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور بر اجراي اين مصوبه نظارت لازم را معمول و گزارش عملکرد آنرا به شوراي عالي اداري ارايه نمايد.
رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي اداري ـ حسن روحاني
«شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجرايي و استاني»
ماده۱ـ در تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل، شورايي به عنوان شوراي راهبري توسعه مديريت، به رياست وزير يا بالاترين مقام دستگاه، با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
ـ وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ـ رئيس
ـ معاون توسعه مديريت دستگاه يا عناوين مشابه ـ دبير
ـ نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور
ـ حداقل ۲ نفر از معاونان دستگاه به انتخاب رئيس شورا
ـ حداقل يکي از رؤساي دستگاه‌هاي وابسته به انتخاب رئيس شورا
ـ رئيس مرکز نوسازي و تحول اداري دستگاه يا عناوين مشابه
ـ يکي از مديران کل واحدهاي استاني به انتخاب رئيس شورا
ـ مديرکل مديريت عملکرد دستگاه يا عناوين مشابه
ـ مسئول واحد فناوري اطلاعات دستگاه
ـ دو نفر صاحب‌نظر در مسايل مديريتي به انتخاب و حکم رئيس شورا
ـ ساير معاونين و رؤساي دستگاه‌هاي وابسته حسب مورد
تبصره ـ وزراء و رؤسـاي سازمان‌ها موظـفند، با توجه به اهميت موضوع نسبت به برنامه‌ريزي و برگزاري منظم جلسات اقدام نموده و ترتيبي اتخاذ نمايند که دبيرخانه شورا ضمن ارسال صورتجلسات از طريق شبکه دولت به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، تصميمات را براي اطلاع عموم در سايت دستگاه بارگذاري نمايد.
ماده۲ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اين مصوبه در سطح دستگاه‌هاي اجرايي استان، شوراي راهبري توسعه مديريت استان در تمام استانداري‌ها، با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
ـ استاندار ـ رئيس
ـ معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري ـ دبير
ـ نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور
ـ معاون برنامه‌ريزي استانداري
ـ ۴ نفر از مديران کل دستگاه‌هاي اجرايي يا رؤساي دانشگاه استان به انتخاب استاندار
ـ يکي از فرمانداران شهرستان‌هاي استان به انتخاب استاندار
ـ شهردار مرکز استان
ـ مديرکل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري
ـ مديرکل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري
ـ دو نفر صاحب‌نظر در زمينه‌هاي مختلف مديريتي به انتخاب استاندار
ـ مديران کل دستگاه‌هاي اجرايي استان حسب مورد
تبصره۱ـ به موجب اختيارات شوراي عالي اداري مندرج در بند ۷ ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات کشوري، با تشکيل اين شورا، کارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري موضوع بند «هـ» ماده ۵ تصويب‌نامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱هـ تاريخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ هيأت محترم وزيران، منحل مي‌شود.
تبصره۲ـ استانداران موظفند حداقل هر ۳ ماه يک بار، جلسه شوراي راهبري توسعـه مديريـت اسـتان را برگـزار نموده و صورتجـلسات آن را از طـريق شـبکه دولـت به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ارسال نمايند و تصميمات متخذه را در سايت استانداري براي اطلاع عموم بارگذاري نمايند.
ماده۳ـ واحـدهاي اجرايي استان مي‌تـوانند به منظور اجـراي وظايف فوق، نسبت به تشکيل کارگروه توسعه مديريت با عضويت: رئيس واحد استاني به عنوان رئيس کارگروه ، نماينده استـاندار، معاونان واحد اسـتاني و يک نفر صاحب‌نظر به پيشنهاد رئيس کارگروه به عنوان عضو، اقدام نمايند.
ماده۴ـ شوراهاي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌ها و استان‌ها مي‌توانند متناسب با مباحث تخصصي مديريتي براي بررسي و تصميم‌گيري در خصوص موضوعات و نقشه راه اصلاح نظام اداري نسبت به تشکيل کميته‌هاي تخصصي ذي‌ربط اقدام نموده و تمامي مسائل مطالعاتي و اجرايي مربوط را از طريق اين کميته‌ها انجام دهند. با تشکيل اين کميته‌ها، تمامي کميته‌ها و کارگروه‌هاي موضوعي که در مقررات ذي‌ربط براي حل و فصل مسائل اداري و مديريتي پيش‌بيني شده‌اند، منحل مي‌گردند.
ماده۵ ـ اين مصوبه جايگزين متن مصوبات شماره ۵۹۵۸/۱۲/۱ تاريخ ۲۳/۴/۱۳۷۷ شوراي عالي اداري و ۴۳۶۳/۱۱ تاريخ ۳۰/۶/۱۳۷۷ ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري کشور و ۲۹۰/۱۳.ط تاريخ ۳۰/۷/۱۳۷۹ و ۴۴۴۳۹/۲۰۶ تاريخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ شوراي عالي اداري مي‌شود.

تشکيل شورای راهبری توسعه مديريت دستگاه‌های اجرايی و استانی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید