مصوبه شورای عالی اجرای سياست های کلی اصل 44 درباره ساماندهی سهام عدالت

0
مصوبه شورای عالی اجرای سياست های کلی اصل 44 درباره ساماندهی سهام عدالت
مصوبه شورای عالی اجرای سياست های کلی اصل 44 درباره ساماندهی سهام عدالت

پاراف مصوبه شورای عالی اجرای سياست های کلی اصل 44 درباره ساماندهی سهام عدالت : شماره۱۳۸۹۳۷ ۲۵/۷/۱۳۹۴

مصوبه شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي درخصوص ساماندهی سهام عدالت از طريق اصلاح قانون و يا روش هاي اجرايی موجود با هدف کارآمد نمودن طرح توزيع سهام عدالت.

شورای عالی اجرای سياست های کلي اصل (۴۴) قانون اساسي در جلسه مورخ ۹/۶/۱۳۹۴ به استناد ماده (۴۲) قانون اجرای سياست هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي تصويب نمود:

۱ـ به منظور ساماندهي سهام عدالت از طريق اصلاح قانون و يا روش هاي اجرايي موجود با هدف کارآمدنمودن طرح توزيع سهام عدالت و تحقق مناسب اهداف، نظر اعضاي شورا درخصوص لايحه پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط دبيرخانه شورا دريافت و براي لحاظ در لايحه مورد نظر به دفتر هيأت دولت ارسال شود.

۲ـ مصوبات قبلي هيأت وزيران درخصوص واگذاري هاي مربوط به رد ديون دولت که فاقد هرگونه عمليات اجرايي بوده اند، از طريق صدور مصوبه هاي مورد نياز توسط هيأت وزيران، تعيين تکليف شوند.

۳ـ نظر به ضرورت هماهنگ سازي بيشتر سياست ها و تصميمات مرتبط با واگذاري ها و همچنين ايجاد تعامل ميان دستگا ه هاي اجرايي در جهت تسهيل فرايند واگذاري بنگاه هاي دولتي، سازمان خصوصي سازي موظف است وضعيت واگذاري ها را گزارش نمايد تا به صورت تفصيلي تر در سطح هيأت دولت مطرح و چالش هاي مورد نظر مرتفع شود.

۴ ـ سازمان خصوصي سازي نسبت به تعيين تکليف نهايي وضعيت بنگاه هاي باقي مانده، با در نظر گرفتن ضرورت هاي مرتبط با اصلاح ساختار بنگاه هاي مزبور، اقدام نمايد.

۵ ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي آن دسته از بنگاه هايي را که بنا به دلايلي از فهرست واگذاري خارج شده اند، براساس مصاديق مورد نظر در سياست هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي و قانون اجراي اين سياست ها از حيث واگذاري و يا ابقا در بخش دولتي، مورد بازنگري قرارداده و نتايج را براي تصميم گيري به هيأت وزيران ارايه نمايد.

وزير امور اقتصادي و دارايي

علي طيب نيا

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید