مرور برچسب

امور ثبتی و قانونی

چگونه برای املاک مشاعی پروانه ساختمانی و سند بگیریم؟

مِلکِ مُشاع، به معنی خاک بخش نشده دراصطلاح به معنی سرزمین بخش نشده‌ای است که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در جزء جزء مال شریک می‌باشند بدون اینکه متصرفات آنان مشخص باشد. مشاع در مقابل مفروز به معنای جداکرده شده‌است که…