مرور برچسب

شعر و آهنگ

اشعار و جملات طنز کارمندی و شغلی

تفاوتهای من و رییسم !!! وقتی من یک کاری را دیر تمام میکنم، من کند هستم. وقتی رییسم کار را طول دهد ، او دقیق و کامل است. وقتی کاری رابدون اینکه از من خواسته شود انجام دهم،من قصد دارم خودم را زرنگ جلوه دهم. وقتی رییسم این کار را…