مرور برچسب

مدارس و دانش آموزان

فساد و بی‌عدالتی نتیجه تجارت در حیاط مدرسه

 بازاری‌شدن آموزش که با سیاست جلب مشارکت مردمی آغاز و سپس با طرح واگذاری مدارس دولتی و خرید خدمت از بخش خصوصی ادامه یافت، در روزهای اخیر «تجاری‌سازی بخشی از حیاط مدارس بزرگ» را نشانه رفته است. به بهانه افزایش بهره‌وری در آموزش، یکی از…