مرور برچسب

مفاهیم و اصطلاحات

تعاریف و مفاهیم مهم و کاربردی حقوق کار

طی سال ۱۳۹۲ اداره کل روابط کار و جبران خدمت جهت استانداردسازی تعاریف و مفاهیم انتخاب و ۴۳ کلیدواژه آن اداره کل مورد بررسی و در سطح سازمانی استاندارد گردید.مفهوم کارگاه مفهوم کارگر کارگرمشمول قانون کار کارگر نوجوان…