مرور برچسب

پرسش و پاسخ ها

همه چیز درباره مشاغل سخت و زیان آور + پرسش و پاسخ های مرتبط

کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کارغیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتراز ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و…

بخش دوم پرسش و پاسخ های اداری استخدامی کارگزینی حقوقی

٨۶ – آیا فوق العاده مدیریت به کارگزین مسؤول قابل پرداخت است؟ کارگزین مسئول مشمول دریافت فوق العاده مدیریت نمی باشد . اضافه می نماید کارشناس مسئول شاغل در واحدهای مدیریت، دفتر و اداره کل در صورتی که در تشکیلات مصوب بر کار یک یا چند کارمند…