نحوه احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و رزمندگی بیمه شدگان در سوابق بیمه‌ای

0

پاراف نحوه احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و رزمندگی بیمه شدگان در سوابق بیمه‌ای : کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی از جمله بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه پرداخت حق بیمه می توانند نسبت به ارائه درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه خود اقدام نمایند .

پذیرش سوابق دوره های مزبور منوط به پرداخت حق بیمه متعلقه وفق ضوابط مقرر به نسبت ۳۰/۷ سهم بیمه شده و ۳۰/۲۳ سهم دولت امکانپذیر خواهد بود.

مدارک مورد نیاز

* اصل وکپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه
* اصل گواهی حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل از مراجع ذیصلاح
* درصورت جانبازی ارائه اصل گواهی از بنیاد شهید وامور ایثارگران

کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی از جمله بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه پرداخت حق بیمه می توانند نسبت به ارائه درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه خود اقدام نمایند .

کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی از جمله بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه پرداخت حق بیمه می توانند نسبت به ارائه درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه خود اقدام نمایند . پذیرش سوابق دوره های مزبور منوط به پرداخت حق بیمه متعلقه وفق ضوابط مقرر به نسبت ۳۰/۷ سهم بیمه شده و ۳۰/۲۳ سهم دولت امکانپذیر خواهد بود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here