شرایط ومستند برقراری حقوق بازنشستگی کارمندان مشاغل سخت وزیان آور ، جانبازان و حقوق وظیفه وراث

8

پاراف شرایط ومستند برقراری حقوق بازنشستگی کارمندان مشاغل سخت وزیان آور ، جانبازان و حقوق وظیفه وراث : قوانین ومقررات : ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان…مشاغل سخت مصوب۱/۹/۱۳۶۷ (حداقل ۲۰سال خدمت وحداکثر۵سال ارفاق)
تبصره ۱ماده ۱۰۳ق م خ ک (سابقه بند الف وموضوع سن بند ب این ماده تا۵سال کمتر محاسبه میشود)
مدارک موردنیاز: تاییدیه مدت ارفاق توسط کمیته اجرائی ذیربط دستگاه – ابلاغ بازنشستگی-تصویراحکام کارگزینی۲سال آخرخدمت – اعلامیه بانکی واریزبدهی ارفاقی به حساب صندوق- سایرمدارک طبق دستورالعمل
*نحوه محاسبه بدهی کسورارفاقی ◄۹% حقوق ومزایای مشمول کسورطبق آخرین حکم کارگزینی × ماههای مدت ارفاق برعهده کارمند ونیز ۵/۱برابرکسورسهم مستخدم بابت سهم کارفرمائی برعهده دستگاه
* میزان حقوق بازنشستگی : میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در۲سال اشتغال آخرخدمت× سنوات خدمت قابل قبول÷۳۰ (بااعمال ضریب سال)

شرایط ومستندبرقراری حقوق بازنشستگی  چانبازان عزیزانقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی

الف :داشتن ۳۰سال سابقه (موثروارفاق) حسب تبصره ۶ قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان…. مصوب۲۱/۰۲/۱۳۸۳
نحوه محاسبه بدهی◄۱- بدهی کسوربازنشستگی سنوات ارفاقی ……..= ماههای مدت ارفاقی × ۵/۲۲% ×آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور
۲- بدهی حقوق بازنشستگی سنوات ارفاقی ……..= اولین حقوق بازنشستگی × ماههای مدت ارفاق
میزان حقوق بازنشستگی :آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور× سنوات خدمت قابل قبول÷۳۰ (بااعمال ضریب سال بازنشستگی)
* پرداخت هزینه اجرای قانون(حسب ماده ۵ آئین نامه) برعهده دستگاه اجرائی متبوع خواهدبود
*چنانچه جمع موثرسابقه خدمت انجام شده مستخدم جانباز۳۰سال کامل رسیده باشد این امرمانع اجرای ماده ۶قانون تسهیلات …نخواهدشد
مدارک موردنیاز: تاییدیه شورای توسعه مدیریت..ریاست جمهوری- ابلاغ بازنشستگی- فرم شماره۱و۲برقراری حقوق بازنشستگی -تصویراحکام کارگزینی۲سال آخرخدمت– اعلامیه بانکی واریزبدهی ارفاقی به حساب صندوق طبق توضیحات- سایرمدارک طبق دستورالعمل

ب:کمتراز ۳۰سال سابقه (موثروارفاق) بشرط داشتن حداقل ۵۰سال سن حسب ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان ….ومعلولین عادی مصوب۱/۹/۱۳۶۷
نحوه محاسبه بدهی کسورارفاقی ◄۵/۲۲% حقوق ومزایای مشمول کسورطبق آخرین حکم کارگزینی × ماههای مدت موردنظر برعهده دستگاه
حسب ماده یک آئین نامه اجرائی بند۳ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ……که درتاریخ ۱۰/۲/۱۳۸۵به تصویب رسید.
میزان حقوق بازنشستگی : میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در۲سال اشتغال آخرخدمت× سنوات خدمت قابل قبول÷۳۰ بااعمال ضریب سال
*طبعا مستخدمین جانبازمشمول قانون حالت اشتغال ….مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲نمیتوانندبراساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ….۲۱/۳/۸۳بازنشسته شوند.
مثال عینی:
آقای …ریحانی کارمندجانباز۳۵%آموزش وپرورش درتاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ دارای ۲۴سال ۱۰ماه و۲۰روزسابقه خدمت قابل قبول بود.
براساس مجوز معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی ریاست جمهوری با درخواست بازنشستگی ذینفع با ۵سال و۳ماه ارفاق موافقت گردید.حقوق وفوق العاده های مشمول کسوربازنشستگی (طبق آخرین حکم کارگزینی اشتغال)باگروه ۱۳مبلغ ۴۰۶۰۸۴۸ریال میباشد.
حقوق بازنشستگی ؛بدهی کسورارفاقی ؛بدهی حقوق بازنشستگی ارفاقی مشارالیه رامحاسبه کنید؟
حقوق بازنشستگی:
بااعمال ضریب سال بازنشستگی ۴۱۱۴۴۵۵ریال ←حقوق بازنشستگی پس ازتطبیق باجدول ماده ۱۰۹ق م خ ک ۵۲۲۵۰۰۰ریال
بدهی کسور سنوات ارفاقی:
مدت ۵سال و۱ماه و۱۰روز (جمعا ۱۸۴۰روز)تاسقف ۳۰سال پذیرفته شده ۵۶۰۳۹۷۰۲=۳۰÷۱۸۴۰×۵/۲۲%×۴۰۶۰۸۴۸
بدهی حقوق بازنشستگی مدت ارفاق:
۳۲۰۴۶۶۶۶۶=۳۰÷۱۸۴۰×۵۲۲۵۰۰۰
ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی و…مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲
مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی و…به منزله مستخدم شاغل تلقی شده ؛ ازلحاظ حقوق وفوق العاده شغل وارتقاءگروه و… تابع قانون نظام هماهنگ باتداوم ۲گروه ارفاقی بالاتر؛…. تاباسنوات مقرر(۳۰سال )بازنشسته شوند.
افزایش سنواتی آنان تاتاریخ ۱/۱/۷۰برمبنای ۳%وازاین تاریخ به بعدبرمبنای ۵%تعیین میشود.
عنوان پست سازمانی شهیدهمان عنوان پست زمان شهادت میباشدکه درچارت تشکیلاتی دستگاه باعلامت ستاره مشخص میشود
پس ازداراشدن ۳۰سال سابقه ؛فرمهای شماره ۱و۲و۳ ازسوی دستگاه اجرائی تکمیل وبه مدیریت بازنشستگی استان ارسال میشود. حکم برقراری حقوق بازنشستگی /وظیفه وهمچنین احکام افزایش های بعدی اینگونه مستخدمین توسط صندوق بازنشستگی صادر وپس ازتامین اعتبار(از۱/۱/۹۰ به بعد)به دستگاه اجرائی مربوط ارسال خواهدشد.
* اعلام نظرشماره ۵۸۳۸/۸۲۰/۳۰۰مورخ ۴/۸/۱۳۸۹ بنیادشهید استان خ ش :پس ازاحرازشهادت ؛تاریخ وقوع حادثه ملاک عمل ارائه خدمات توسط بنیادمیباشد.
* طبق تصویبنامه شماره ۲۶۸۶۴۹مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ هیئت محترم دولت پرداخت حقوق وظیفه وراث شهداء و حقوق بازنشستگی جانبازان حالت اشتغال برعهده صندوق بازنشستگی ذیربط قرارگرفت .
یادآورمیشودبراساس قانون اصلاح تبصره ۶قانون اشتغال مستخدمین شهید….مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ حقوق ومزایای حالت اشتغال بازنشستگی /وظیفه مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی ازسوی دستگاه ذیربط تعیین وتوسط بنیادشهیدوامورایثارگران پرداخت میشد.
* تاقبل ازسال ۱۳۹۰پرداخت حقوق بازنشستگی جانبازان حالت اشتغال به استنادماده ۳۹قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴برعهده دستگاه متبوع مستخدم بود(نظریه شماره ۱۷۴۴۹۰/۱۲۱۷۴مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری)

شرایط ومستندبرقراری حقوق وظیفه وراث

چنانچه مستخدم رسمی شاغل / بازنشسته /ازکارافتاده فوت نمایدحقوق وظیفه درباره وراث واجدشرایط برقرارمیشود
۱-فوت مستخدم رسمی شاغل (ماده ۸۱ق .ا.ک ) فوت غیرناشی ازکار
هرگاه مستخدم رسمی فوت شود درتاریخ فوت بازنشسته محسوب وتمام حقوق بازنشستگی اوبه وراث قانونی وی پرداخت میشود
۲- فوت بازنشسته (ماده ۸۲ق .ا.ک )
هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شودتمام حقوق بازنشستگی اوبه عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی پرداخت خواهدشد.
۳-فوت ازکارافتاده عادی (تبصره ۲ماده ۷۹) / فوت مستخدم ازکارافتاده ناشی ازکار(تبصره اصلاحی ماده ۸۰)
تمام حقوق وظیفه این مستخدم به وراث قانونی اونعلق میگیرد.
۴-فوت مستخدم رسمی شاغل ناشی ازکار(ماده ۸۳و۸۴ق .ا.ک ) محاسبه حقوق وظیفه با۲گروه بالاتر
هرگاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت نمایدتمامی آخرین حقوق ومزایای مشمول کسوربازنشستگی قبل ازفوت بااحتساب ۲گروه بالاترواعمال ضریب سال بازنشستگی به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت میشود.

*وراث قانونی بموجب ماده ۸۶ق .ا.ک عبارتنداز:
۱- همسرمستخدم (ازتاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ازدواج مجددهمسردائمی مستخدم متوفی موجب قطع حقوق وظیفه وکمک هزینه عائله مندی وی نمیشود)
۲- فرزندان ونوادگان ذکور تارسیدن به ۲۰سال تمام ودرصورت ادامه تحصیلات عالیه تا۲۵سالگی (بند۲ماده ۱۱۱ق م خ ک)
ارائه گواهی اشتغال به تحصیل عالیه (بابت هرسال/ترم تحصیلی یک گواهی )به کارگزینی دستگاه وصندوق بازنشستگی الزامی میباشد
۳- فرزندان ونوادگان اناث بشرط نداشتن شغل / همسر(بند۲ماده ۱۱۱ق م خ ک)
-دستگاههامکلفندحداقل هرسال یکباروضعیت وراث اناث وظیفه بگیرراازلحاظ استحقاق دریافت حقوق (نداشتن همسریاشغل )موردبررسی قرارداده ونسبت به استردادحقوق وظیفه ای که من غیرحق پرداخت شده اقدام نمایند(.تبصره ماده ۱۲ آئین نامه اجرائی ماده ۱۰۲ق .ا.ک)
* ازتاریخ۱/۱/۷۹حقوق وظیفه وراث اناث مشمول بندج ماده ۸۶ق ا ک بعلت ازدواج قطع نخواهدشد.
۴-فرزندان ونوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قادربه انجام کارنباشند مادام العمر
*گواهی کمسیون پزشکی مربوطه ویاپزشکی قانونی دایربرتایید ناقص العضوبودن فرزند مستخدم متوفی (بادرج میزان معلولیت /ناقص العضوبودن – تاریخ شروع نقص عضو ). بندط ماده ۱۰آئین نامه اجرائی ماده ۱۰۲ق .ا.ک
*تاریخ حدوث معلولیت /نقص عضومیبایست درزمان حیات مستخدم وزمانی که ذینفع تحت تکفل مستخدم بوده روی داده باشد.
۵- پدر مشروط برآنکه فاقدشغل و درزمان حیات مستخدم تحت تکفل* مستخدم بوده باشد.
تحت تکفل بودن پدر چگونه احرازمیشود: براساس گزارش نامحسوس وگواهی نیروی انتظامی موضوع بند ز ماده ۱۰آئین نامه اجرائی ماده ۱۰۲ق .ا.ک مصوب ۲۶/۲/۱۳۶۶ ؛دفترچه خدمات درمانی باکسرحق بیمه معادل تبعی ۱مستخدم ؛حکم دادگاه صالحه )
۶- مادر بشرط نداشتن شوهرودرزمان حیات مستخدم تحت تکفل* وی بوده باشد
تحت تکفل بودن مادرچگونه احرازمیشود: براساس گزارش نامحسوس وگواهی نیروی انتظامی موضوع بند ز ماده ۱۰آئین نامه اجرائی ماده ۱۰۲ق .ا.ک مصوب ۲۶/۲/۱۳۶۶ ؛دفترچه خدمات درمانی باکسرحق بیمه معادل تبعی ۱مستخدم ؛حکم دادگاه صالحه )
۷- شوهر درصورتیکه علیل وازکارافتاده وتحت تکفل عیال متوفی بوده باشد
*گواهی کمسیون پزشکی مربوطه ویاپزشکی قانونی دایربرتایید ناقص العضوبودن همسر مستخدم متوفی (بادرج میزان معلولیت وناقص العضوبودن – تاریخ شروع نقص عضو )بندط ماده ۱۰آئین نامه اجرائی ماده ۱۰۲ق .ا.ک
اقدامات لازم برای برقراری حقوق وظیفه وراث
۱-تکمیل فرمهای شماره ۱و۲و۳ برقراری حقوق ؛اعلامنامه ؛…….به تاییدمدیرکل اموراداری وذیحسابی دستگاه
۲- کلیه مدارک برقراری حقوق بازنشستگی (بجزدرخصوص مشمولین ماده ۸۲ق ا ک )
۳-گواهی لازم درخصوص مشمولین ماده ۸۳و۸۴ق .ا .ک توسط معاونت توسعه مدیریت و…ریاست جمهوری
۴- گواهی فوت صاده ازسوی ثبت احوال یا گواهی حصروراثت ؛ فتوکپی صفحه اول ودوم شناسنامه ؛کارت ملی وراث

8 نظرات

  1. با سلام و خسته نباشی بنده جانباز ۱۵ درصد هستم الان از طر ف ایثارگران کمک معیشت بما میدن و قرار بود از اولین اعزام ما ۳۰ سال بگذرد ما را باز نشسته کنند که مال بنده از سی سال گذشته ولی هیچ خبری نیست لطفا راهنمای کنید بعد از ۵۰سال سن با چند تن عائله ما چکار باید بکنیم با تشکر .

  2. با سلام احدی فر هستم اگه امکان داره یک شماره تلفن اعلام بفرمائید سوالات خودمان رابگوئیم تا برا جنابعالی مبهم نباشد خودم هم شماره گذاشتم تو سوال قبلی با تشکر .

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here