شرایط و نحوه دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری

1

پاراف شرایط و نحوه دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری : در مواردی که بیمه شده به دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیر ناشی از کار و یا بیماریهای حرفه ای ، به طور موقت ، توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع ان از دریافت مزد و حقوق محروم شود ، سازمان تامین اجتماعی با رعایت شرایط قانونی بخشی از حقوق و دستمزد او را در این مدت جبران می کند.

+ غرامت دستمزد ایام بیماری، در صورت برقراری شرایط زیر قابل پرداخت است :
* بیمه شده ازکارافتاده کلی نباشد.
* کارفرما طبق ضوابط ومقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق بیمه شده بیمارخودنباشد .
* بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد از کارفرما دریافت ننموده باشد و برای وی مزد مطرح باشد
* استراحت پزشکی بیمه شده به تائید مراجع پزشکی ذیربط رسیده باشد
* در تاریخ اعلام بیماری، بیمه شده مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد
+ برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری ، ارایه مدارک زیر الزامی است:
دفترچه درمانی
گواهی استراحت پزشکی بیمه شده با مهر و امضاء پزشک معالج
گواهی کارفرما مبنی براین که در تاریخ اعلام بیماری ، بیمه شده مشغول به کار ( یا درمرخصی استحقاقی ) بوده ، درمدت بیماری مشغول به کار نبوده و مزد و حقوق دریافت نکرده است .
تائیدیه مراجع پزشکی سازمان
+ ویژگی های لازم برای تایید گواهی های استراحت پزشکی:
در تمام گواهی ها باید نوع بیماری ، مدت بستری در بیمارستان یا استراحت در منزل به تفکیک وبا صراحت مشخص شده باشد.
گواهی های استراحت پزشکی که در هر نوبت ، هفت روز یا کمتر باشد، ( و جمع آنها در طول سال از 15 روزبیشتر نشود ) براساس گواهی پزشک معالج قابل قبول است .
گواهی های استراحت پزشکی که در یک نوبت بیشتر از 7 روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد برسد
چنانچه جمع گواهیهای استراحت پزشکی در طول سال از 15 روز تا 60 روز باشد ، باید به تایید پزشک معتمد برسد
استراحتهای بیش از 60 روز در طول سال باید به تایید شورای پزشکی برسد
+ در موارد زیر، غرامت دستمزد ایام بیماری ، از اولین روز شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود:
* در صورتی که استراحت بیمار به دلیل هر نوع حادثه یا به دلیل بیماری حرفه ای باشد.
* در صورتی که بیمه شده بخشی از طول دوره استراحت (یا تمام آن) را در بیمارستان بستری شده باشد.
* در صورتی که استراحت بیمار در ارتباط با عواقب بیماری قبلی او باشد.
* در مواردی که کارفرما بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه حقوق و مزایای سه روز اول بیماری را پرداخت نموده باشد

* در سایر موارد، غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here