شرایط و مستندات عمومی برقراری حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق بازنشستگی کارمندان معلول

0

پاراف شرایط و مستندات عمومی برقراری حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق بازنشستگی کارمندان معلول :

بندالف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
– داشتن حداقل ۳۰سال سابقه خدمت (مشاغل غیرتخصصی )
– داشتن ۳۵سال سابقه خدمت (مشاغل تخصصی بامدرک فوق لیسانس)بادرخواست کارمندبرای سنوات بالاتراز۳۰سال
بند ب ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
– داشتن حداقل ۶۰سال سن و۲۵سال سابقه خدمت
– تبصره ۱ماده ۱۰۳ درخصوص متصدیان مشاغل سخت وزیان آوروجانبازان ومعلولان سابقه خدمتی موضوع بندالف وشرط سنی بندب ماده ۱۰۳ بمدت ۵سال کمترمحاسبه شده وشرط سنی برای زنان منظورنمیگردد.
– تبصره ۲ماده ۱۰۳ بازنشستگی اجباری با۶۰سال سن و۳۰سال سابقه (۶۵سال سن و۳۵سال سابقه دارندگان مشاغل تخصصی )
– تبصره۳ ماده ۱۰۳ بازنشستگی اجباری با۶۵سال سن وحداقل ۲۵سال سابقه (۷۰سال دارندگان مشاغل تخصصی )

حقوق وظیفه ازکارافتادگی :

مستخدم رسمی که بعلت بیماری / حادثه منجربه نقص عضویامعلولیت قادربه ادامه خدمت نباشد
مراتب ازکارافتادگی میبایست به تاییدشورای توسعه مدیریت برسد.
۱-ازکارافتادگی عادی / غیرناشی ازکار (ماده ۷۹و۸۴ق .ا.ک) با۳سال ارفاق بدون پرداخت کسور
* حقوق ازکارافتادگی : میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در۲سال اشتغال آخرخدمت×سنوات قابل قبول÷۳۰ (بااعمال ضریب سال)
۲-ازکارافتادگی ناشی ازکار(ماده ۸۰و۸۴ق .ا.ک ) محاسبه حقوق با۲گروه بالاتر
حقوق ازکارافتادگی ناشی ازکار=تمامی آخرین حقوق ومزایای مشمول برداشت کسور(باضریب سال)مستخدم بااحتساب ۲گروه بالاتر

حقوق بازنشستگی کارمندان معلول:

قوانین ومقررات : بند۱ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان ….ومعلولین عادی مصوب۱/۹/۱۳۶۷
معلولین عادی باحداقل ۲ وحداکثر۶سال ارفاق به تناسب معلولیت ؛ معلولین ناشی ازکار باحداقل ۲وحداکثر۸سال ارفاق به تناسب معلولیت
تبصره ۱ماده ۱۰۳ق م خ ک (سابقه بند الف وموضوع سن بند ب این ماده تا۵سال کمتر محاسبه میشود)
مدارک موردنیاز: تاییدیه شورای توسعه مدیریت..ریاست جمهوری- ابلاغ بازنشستگی- فرم شماره۱و۲برقراری حقوق بازنشستگی -تصویراحکام کارگزینی۲سال آخرخدمت – اعلامیه بانکی واریزبدهی ارفاقی به حساب صندوق- سایرمدارک طبق دستورالعمل
*نحوه محاسبه بدهی کسورارفاقی ◄۵/۲۲% حقوق ومزایای مشمول کسورطبق آخرین حکم کارگزینی × ماههای مدت موردنظر برعهده دستگاه
* حقوق بازنشستگی : میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در۲سال اشتغال آخرخدمت×سنوات خدمت قابل قبول÷۳۰ (بااعمال ضریب سال)

شرایط و مستندات عمومی برقراری حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق بازنشستگی کارمندان معلول

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید