ضوابط و نحوه انتقال کارمندان دستگاه های اجرایی در کلانشهر ها

0

پاراف ضوابط و نحوه انتقال کارمندان دستگاه های اجرایی در کلانشهر ها : ابتدا برخی از اصطلاحات لازم توضیح داده میشود:

1- کلانشهر؟ در تعریف بین‌المللی کلانشهر که توسط سازمان ملل متحد آورده شده کلان‌شهر یا مادر شهر به شهرهایی گفته می‌شود که بیش از ۸ میلیون نفر جمعیت داشته باشند. اما در ادبیات رایج کشور ایران اصطلاح کلان‌شهر معادل مادرشهر (متروپلیس) است و به شهرهایی اطلاق می‌شود که حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد. تعریف کلانشهر در سال ۱۳۸۷ توسط محمد سعیدی‌کیا وزیر وقت مسکن و شهرسازی در شورای عالی معماری و شهرسازی اصلاح شد و طبق آن شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر کلان‌شهر محسوب می‌شوند.و هم اکنون 8 شهر تهران ، تبریز، شیراز ، مشهد ، اهواز ،کرج ، اصفهان و اراک کلان شهرند.

2- چر انتقال به کلانشهر ها ممنوع می باشد: در ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه قید شده است، به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت، هرگونه انتقال به کلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است.

3- چه نوع مستخدمین دولت می توانند انتقالی بگیرند؟ این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه‌ها در مورد کارکنان پیمانی و قرار‌دادی نیز قابل اجرا خواهد بود. البته موارد خاص این قانون با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

4- دستورالعمل نحوه انتقال و مأموریت به کلانشهرها چیست؟ دستورالعمل نحوه انتقال و مأموریت به کلانشهرها موضوع بخشنامه شماره 19664/92/220 مورخ 30/11/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور. در اجرای مفاد ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر ممنوعیت انتقال یا مأموریت به کلانشهرها به آگاهی می رساند: الف- لازم است موارد خاص نیاز به انتقال یا مأموریت به دستگاه های اجرایی ملی و استانی در تهران و سایر کلانشهرها پس از اخذ نظر موافق بالاترین مقام وزارتخانه یا سازمان مرکزی مربوط با مستندات لازم و با امضای معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی ذیربط جهت اخذ مجوز کارگروه موضوع بند «الف» ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه به این معاونت ارسال گردد. ب- موارد خاص نیاز به انتقال و مأموریت به استانداری های کلانشهرها و مراکز تابعه پس از اخذ نظر موافق استاندار محترم، جهت اخذ مجوز کارگروه فوق الذکر، با مستندات لازم و با امضای معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری های به این معاونت ارسال گردد. ج- به منظور برنامه ریزی برای سال 1393، لازم است لیست کلیه افرادی که طی سال 1392 به دستگاه های اجرایی کلانشهرها (ملی و استانی) انتقال یا مأموریت یافته اند، حداکثر تا 15/12/1392 به این معاونت ارسال گردد.

5 – مراحل انتقال چگونه است؟: (تقدم و تاخر نامه ها نسبتا رعایت شده ولی تا اخذ تمام موافقتنامه ها انتقال ردیف بودجه انجام نخواهد شد): 1. اخذ موافقت اولیه از دستگاه مبدا جهت انتقال به دستگاه مقصد  2. اخذ موافقت اولیه از دستگاه مقصد 3. استعلام دستگاه مقصد از وزارتخانه 4. استعلام دستگاه مقصداز دستگاه مبدا 5. استعلام وزارتخانه از دستگاه مبدا 6. پاسخ استعلام وزارتخانه توسط دستگاه مبدا 7. استعلام دستگاه مقصداز استانداری مقصد– مدیرکل اداری 8. استعلام دستگاه مقصد از استانداری مقصد – مدیرکل بودجه  9. پاسخ استعلام دستگاه مقصدتوسط دستگاه مبدا 10. پاسخ استعلام دستگاه مقصد توسط استانداری مقصد – مدیرکل اداری 11. ارسال درخواست دستگاه مبدا از استانداری مبدا – مدیرکل بودجه 12. نامه استانداری مبدا به معاونت راهبردی ریاست جمهوری – کردستانچی (جهت انتقال بودجه) 13. استعلام وزارتخانه از معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری – باتوجه به انتقال به کلانشهر 14.پاسخ استعلام وزارتخانه توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری 15. پاسخ استعلام دستگاه مقصدتوسط وزارتخانه 16. پاسخ نامه استانداری مبدا توسط معاونت راهبردی ریاست جمهوری –  17. پاسخ استعلام دستگاه مقصد توسط دستگاه مبدا و تعیین تاریخ انتقال

6- چه نکاتی حائز اهمیت می باشد: 1- متن نامه های ارسالی و پیگیری مجدانه تک تک نامه ها جهت حصول نتیجه مورد انتظار بسیار موثر خواهد بود. 2- مستندات مکفی می بایست به وزارتخانه متبوع جهت اخذ موافقت بالا ترین مقام ارائه گردد تا این مستندات همراه با نامه استعلام وزارتخانه به معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری ارسال گردد. (ماموریت در دستگاه مقصد و همچنین سکونت در محل دستگاه مقصد در روند انتقال بی تاثیر نخواهد بود.) 3- برای انتقال گرچه تمام موافقت نامه ها لازم است ولی مهترین مسئله پیش رو اخذ موافقت از کارگروه ماده 65 معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری می باشد. 4- حتی الامکان از تمام نامه ها رونوشت داشته باشید. 5- میانگین زمان لازم جهت انتقال 3 ماه می باشد. 6-تاریخ شروع بکار در نامه انتقال ردیف بودجه می بایست با تاریخ شروع بکار تعیین شده توسط وزارت متبوع یکسان باشد.

لینک های بیشتر در مورد ضوابط و نحوه انتقال کارمندان دستگاه های اجرایی در کلانشهر ها برای کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر:

نمونه نامه درخواست انتقال، وام، مرخصی، استخدام

دستورالعمل نحوه انتقال و مأموریت به کلانشهرها

ایثارگران و ممنوعیت انتقال کارمندان به شهرستانها

محرومیت و مهاجرت کارمندان از استان خوزستان

ضوابط و نحوه انتقال کارمندان دستگاه های اجرایی در کلانشهر ها

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید