شرایط بازنشستگی روستائیان و نحوه انتقال سوابق صندوق بیمه روستایی

0
شرایط بازنشستگی روستائیان و نحوه انتقال سوابق صندوق بیمه روستایی
شرایط بازنشستگی روستائیان و نحوه انتقال سوابق صندوق بیمه روستایی

پاراف شرایط بازنشستگی روستائیان و نحوه انتقال سوابق صندوق بیمه روستایی : تعدد صندوقهای بیمه در کشور، هر ایرادی داشته باشد این حسن را دارد که تقریبا همه اشخاص جامعه می توانند با داشتن شرایطی، بازنشسته شوند. یکی از این صندوقهای بیمه ای، صندوق بیمه روستاییان و عشایر کشور است که اشخاص پس از مدتی پرداخت حق بیمه، قادر به بازنشسته شدن در آن هستند و شرایط نسبت آسان ترین نسبت به بیمه ای مانند تامین اجتماعی دارد.

در صورتی‌که بیمه شده بیش از ۶۵ سال تمام سن داشته باشد، با داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه‌پرداخت حق بیمه مشمول دریافت مستمری پیری خواهد بود.

طبق آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایرکه در تاریخ : ۱۳۸۳.۱۱.۱۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده است، اعضای این صندوق در دو حالت قادر به بازنشسته شدن هست. حالت اول از کارافتادگی کلی‌ است که تعریف آن در این قانون آمده کاهش قدرت کار بیمه شده در نتیجه بیماری و یا حادثه به نحوی که پس از انجام خدمات‌درمانی و توانبخشی طبق نظر کمیسیونهای پزشکی تواناییکار خود را بیش از ۶۶% از دست داده باشد. حالت دوم هم پیری‌ است که در این آیین نامه تعریف شده: حالت بیمه شده‌ای که بیش از ۶۵ سال تمام داشته باشد.

به گزارش پاراف ، طبق ماده ۱۴ این آیین نامه، بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده می‌شوند پس از انجام خدمات‌درمانی و خدمات توانبخشی‌، چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی توانایی کار خود را بیش از ۶۶% از دست‌بدهند، ازکارافتاده کلی شناخته می‌شوند. و طبق ماده ۱۵، نحوه تشکیل کمیسیونهای پزشکی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط صندوق تهیه و به تأییدوزارت رفاه و تأمین اجتماعی خواهد رسید.

در ماده ۱۶ هم قید شده برخورداری از مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه وازکارافتادگی کلی ناشی از بیماری یا حادثه غیرناشی از کار مستلزم داشتن حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه‌متضمن ۹۰ روز ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا شروع بیماری خواهد بود.

البته ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که چون در آیین نامه این صندوق حداکثر سن بیمه شدگان برای ورود به این بیمه، باید ۵۰ سال باشد، به نظر می رسد سوابق بیمه ای بیمه شده، می تواند بیش از ۱۰ سال باشد.

همچنین لازم به ذکر است طبق ماده ۳ همین آیین نامه در صورتی که بیمه شده، دارای سوابق پرداخت حق بیمه در سایر صندوقها مانند تامین اجتماعی باشد، می تواند سوابق بیمه ای خود را به صندوق روستاییان و عشایر منتقل کند و به ازای هر سال پرداخت حق بیمه در سایر صندوقها، از یک سابق سابقه بیمه در این صندوق برخوردار شود.پاراف.