متن ده برنامه تحول در نظام اداری کشور

0
متن ده برنامه تحول در نظام اداری کشور
متن ده برنامه تحول در نظام اداری کشور

پاراف ده برنامه تحول در نظام اداری کشور

الف : الزامات تحول
۱- ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران سطوح مختلف
۲- آگاهی مدیران به ظرفیت ها ، قوانین و برنامه های تحول
۳- بهره مندی مدیران از اختیارات ومنابع لازم برای اجرای برنامه .
۴- برقراری نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سیستم تشویق و ترغیب .

ب : برنامه
۱- استقرار دولت الکترونیک ( موضوع ماده ۳۸ و ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری)
۱-۱- ارائه و ایجاد پایگا ه های ارائه خدمات واطلاعات
۲-۱- ارتباط و تعامل دو سویه دولت با مردم و مردم با دولت
۳-۱- رسیدگی به شکایات مردم
۴-۱- ارزیابی عملکرد فرآیندها و سیستم های ارائه کننده خدمت
۵-۱- ایجاد پایگاه ملی اطلاعات ایرانیان
۶-۱- ایجاد پایگاه اطلاعات و آمار منابع انسانی (مدیران و کارمندان)
۷-۱- اجرای آئین نامه دورکاری
۸-۱- راه اندازی پیشخوان دولت الکترونیک در سطح بخش ، شهرستان و استان .

۲- عدالت استخدامی و نظام پرداخت
۱-۲- برگزاری آزمون در تمامی استخدام های دولتی و ایجاد فرصت های یکسان.
۲-۲- توزیع و تخصیص مجوزهای استخدامی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته .
۳-۲- استاندارد سازی شرایط جذب و تصدی مشاغل .
۴-۲- طراحی طرح طبقه بندی مشاغل .
۵-۲- بهبود نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد توانایی و مهارت .
۶-۲- اصلاح و استقرار نظام جبران خدمت کارمندان با رویکرد عادلانه شدن پرداخت ها.

۳- ساماندهی نیروی انسانی
۱-۳- واگذاری تصدی های دولت با اولویت واگذاری امور به تعاونی های متشکل از کارکنان ( موضوع ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری )
۲-۳- انتقال کارکنان به بخش غیر دولتی موضوع ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری .
۳-۳- ساماندهی نیروی انسانی از دستگاه های اجرایی پرتراکم به سایر دستگاه ها .
۴-۳- انتقال نیرو از کلان شهرها به بخش ها و مناطق محروم .
۵-۳- انتقال نیرو از ستاد دستگاه ها به رده های عملیاتی.
۶-۳- حمایت از بخش خصوصی ماده ۲۲ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری .
۷-۳- استقرار نظام دورکاری .

۴- تمرکز زدایی
۱-۴- انتقال کارمندان ، سازمانها ، شرکت ها ،موسسات آموزش و پژوهشی از تهران به شهرستان ها .
۲-۴- توجه به مناطق محروم و دور افتاده .
۳-۴- تفویض اختیار امور اداری و استخدای به استانداران سراسر کشور موضوع بخشنامه شماره ۶۵۳۶۵-۴۴۱۸۵ مورخ ۲۳-۳-۱۳۸۹ ریاست محترم جمهوری .
۴-۴- منع هر گونه استخدام و انتقال به تهران .
۵-۴- واگذاری فعالیت ها و اختیارات به رده های استانی .
۶-۴- کاهش فرآیندهای انجام کار و عدم تمرکز در تصمیم گیری .

۵-افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد (موضوع مواد ۸۱،۸۲و۸۳ قانون مدیریت خدمات کشور)
۱-۵- تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها، خدمات و محصولات (موضوع ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) و تعیین شاخص ها و استانداردهای کیفی خدمات ودادن اختیار به مدیران در ارزیابی عملکرد .
۲-۵- طراحی مدل بهره وری نظام اداری و تعیین شاخص بر اساس سیاست های ابلاغی و رصد سالیانه شاخص ها .
۳-۵- اجرای ماده ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطح تمامی دستگاه های اجرایی با رویکرد توسعه کار تیمی و ارزیابی دستاوردها به جای فرآبندها .
۴-۵- تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان.
۵-۵- برگزاری جشنواره شهید رجایی بر محور عملکرد دستگاه ها .

۶-سلامت اداری
۱-۶- تقویت قانون گرایی و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و تکریم آن ها .
۲-۶- اعمال نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمند در انجام وظایف محوله و جلوگیری از ضرر و زیان دولت و بیت المال ( موضوع ۹۰-۹۱-۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری)
۳-۶- برخورد با افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارکنان دستگاه های اجرایی و ارسال پرونده آنها به مراجع قضایی .
۴-۶- فعال کردن هیات های بدوی ، تجدی نظر و هیات عالی نظارت در رسیدگی به شکایات مردم .
۵-۶- تدوین شاخص های سلامت اداری و سنجش سالیانه آنها .
۶-۶- توسعه دولت الکترونیک و شفاف سازی فرآیندهای انجام کار .

۷-اصلاح ساختارها و فرآیندها
۱-۷- ساماندهی ، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه های اجرایی ( موضوع ماده ۳۳ قانون مدیریت خدمات کشوری).
۲-۷- کوتاه نمودن مراحل انجام کار وسلسله مراتب اداری در سطح عمومی و افقی مدیریتی.
۳-۷- اصلاح ساختار تفصیلی دستگاه های اجرایی ( موضوع ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری).
۴-۷- اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداری ( موضوع ماده ۳۶ و ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری).

۸- توانمند سازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی
۱-۸- متناسب سازی دانش ، مهارت و نگرش کارکنان دولت با شغل مورد نظر در قالب نظام آموزش جدید ( موضوع ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری)
۲-۸- ایجاد ارتباط با مابین ارتقاء کارمندان و مدیران با آموزش و بهره مندی از امتیازات آن.
۳-۸- ساماندهی بورس ها و دوره های آموزشی داخل و خارج برای کارکنان دولت .(موضوع ماده ۶۰ قانون مدیریت خدمات کشوری)
۴-۸- ارائه آموزش های فرهنگی ، فنی ، محاسباتی ، مالی و قانونی به مدیران و کارشناسان (۵۰.۰۰۰ نفر مدیر ).
۵-۸- ارائه آموزش های تخصصی و اختصاصی مربوطه به مدیران .
۶-۸- ارائه آموزش های کارگاهی و مهارتی به مدیران و کارمندان.

۹-تقویت مدیریت وتوان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خودکنترلی در کارها
۱-۹- ارائه آموزش های فرهنگی جهت افزایش ایمان و باورهای خود کنترلی .
۲-۹- اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اعمال مدیریت بر واحدهای تحت پوشش بر اساس حجم فعالیت ها ، خدمات و قیمت تمام شده آن در قالب ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری.
۳-۹-استفاده از خدمات مراکز علمی ، آموزشی ، پژوهشی موسسات دولتی و خصوصی تائید صلاحیت شده برای انجام خدمات مشاوره ای .
۴-۹- ایجاد ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و بهره مندی از فکر واندیشه و خلاقیت آنان . در تصمیم گیری ها ( موضوع ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) و معرفی ایده ها و خلاقیت ها در نظام اداری .
۵-۹- اجرای دستورالعمل نظام انتصاب مدیران حرفه ای بر مبنای تعهد ، تخصص ، تجربه ، توانمندی وارزیابی عملکرد.
۶-۹- تربیت مدیران کارآمد ، ارزش مدار و استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران ( موضوع ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری)
۷-۹- ایجاد بانک اطلاعات مدیران و حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط ( موضوع ماده ۵۵ قانون مدیریت خدمات کشوری).

۱۰-خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع
۱-۱۰- آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود به منظور استفاده مناسب از خدمات دستگاه های اجرایی.
۲-۱۰- اجرای برنامه های مختلف رسانه ای در جهت آسیب شناسی نظام اداری ،معرفی حقوق مردم وتکریم ارباب رجوع .
۳-۱۰- استانداردسازی خدمات ارائه شده به مردم (موضوع ماده ۲۶ و ۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری).
۴-۱۰- تاثیر گذاری رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران در ارتقاء و انتصاب ( موضوع ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری).
۵-۱۰- تشویق و ترغیب مدیران و کارکنان خدمتگزار به مردم .
۶-۱۰- افزایش سهم عملکرد دستگاه ها در اجرای مصوبات سفرهای استانی به عنوان معیار ارزشیابی ، ارتقاء و تثبیت مدیریت.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید