متن آیین نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

0
پاراف قوانین،مقررات،تصویب نامه، بخش نامه و ابلاغیه ها
پاراف قوانین،مقررات،تصویب نامه، بخش نامه و ابلاغیه ها

پاراف متن آیین نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهداموضوع تصویب نامه های شماره ۱۶۶۵۴۰/ت ۴۸۵۲۳ک ۲۴/۸/۱۳۹۱  و همچنین شماره131956/ت47098ک ۱۳۹۰/۷/۳:

آیین نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

شماره ۱۶۶۵۴۰/ت ۴۸۵۲۳ک ۲۴/۸/۱۳۹۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت راه و شهرسازی
وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ آیین نامه «تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

ماده۱ـ افراد زیر مشمول این آیین نامه می باشند:
الف ـ جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
ب ـ آزادگان
ج ـ خانواده شهدا (همسر، فرزندان، والدین)
د ـ خانواده جانبازان و آزادگان متوفی موضوع قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی ـ مصوب ۱۳۸۰ـ
هـ ـ فرزندان جانبازان هفتاد درصد
ماده۲ـ وزارت راه و شهرسازی در اجرای بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران (که از این پس بنیاد نامیده می شود) نسبت به تأمین مسکن کلیه مشمولین ماده (۱) تا پایان برنامه پنجم توسعه در قالب تحویل زمین (با رعایت الگوی مصوب مسکن) تا سقف یکصد مترمربع براساس قیمت منطقه ای به منظور ساخت مسکن و یا واگذاری واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک اقدام نماید.
تبصره۱ـ مشمولین این ماده از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف می باشند و هزینه های مربوط از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سنواتی یا سایر منابع مصوب مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین خواهد شد.
تبصره۲ـ قدرالسهم عرصه از واگذاریهای قبلی دولتی به همسر و فرزندان شهدا در کلان شهرها کمتر از (۵۰) متر و در سایر شهرها کمتر از (۷۰) مترمربع مانع واگذاری مجدد زمین (در قالب مسکن مهر گروهی ۳ تا ۵ نفره) و یا مسکن به نامبردگان نمی شود.
تبصره۳ـ استفاده از تسهیلات بانکی در سنوات گذشته مشروط به فاقد مسکن بودن ایثارگران از ابتدای قانون برنامه چهارم (ابتدای سال ۱۳۸۴) با تأیید بنیاد مانع بهره مندی از تسهیلات مسکن مهر نمی گردد.
تبصره۴ـ وزارت راه و شهرسازی می تواند در صورتی که مشمولین این آیین نامه و جانبازان کمتر از بیست و پنج درصد، تا کنون زمین یا مسکن دولتی دریافت نکرده باشند، در صورت رضایت آنها نسبت به تأمین مسکن افراد یادشده از محل واحدهای ساخته شده مسکن مهر استانها با انتقال مالکیت اعیانی و با تسهیلات چهار درصد و بازپرداخت بیست ساله اقدام نماید.
تبصره۵ ـ در صورت واگذاری واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک به ایثارگران، بهای قدرالسهم عرصه این واحدها براساس قیمت منطقه ای سال واگذاری و بهای اعیانی به قیمت تمام شده یا کارشناسی (هرکدام که پایین تر باشد) محاسبه و وصول می گردد. واحدهای اجاره به شرط تملیک واگذار شده قبلی که تاکنون اسناد آنها به ایثارگران منتقل نشده است نیز مشمول این تبصره می گردند.
تبصره۶ ـ در صورت واگذاری خانه های سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به مشمولین این آیین نامه، قیمت گذاری براساس ارزش کارشناسی روز محاسبه و با تقسیط شصت ماهه بدون احتساب سود و کارمزد وصول می شود.
ماده۳ـ مشمولین این آیین نامه از پرداخت کلیه هزینه های انشعاب آب، برق، گاز، فاضلاب و عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت تا یکصد مترمربع بنای مفید و در مجتمع های مسکونی تا سقف یادشده در سهم هر فرد معاف می باشند. در صورتی که متراژ هر واحد با سهم هر واجد شرایط بیش از یکصد مترمربع باشد صرفاً مازاد بر یکصد مترمربع مشمول پرداخت هزینه ها و عوارض یادشده می باشد.
ماده۴ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است در مناطقی که امکان واگذاری زمین مناسب وجود ندارد به جای زمین به ازای هر فرد واجد شرایط معرفی شده از سوی بنیاد مبلغ یکصد میلیون ریال (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) در کلانشهرها و مبلغ هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای سایر شهرستان ها از محل اعتبارات مصوب مربوط به حساب ایثارگر واریز و به هزینه منظور نماید.
ماده۵ ـ در مواردی که آماده سازی زمین های مورد واگذاری به هر دلیل توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) میسر نباشد، حداکثر تا سقف مبلغ سرانه هزینه های آماده سازی برای هر نفر که حداکثر ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود از محل منابع مصوب مربوط به صورت نقد در وجه بنیاد قابل پرداخت می باشد. چنانچه در مناطقی زمین های واگذار شده نیاز به هزینه آماده سازی بیش از مبلغ مندرج در این ماده باشد با اعلام سازمان مسکن و شهرسازی استان و یا شرکت عمران شهرهای جدید قابل تأمین و پرداخت می باشد.
ماده۶ ـ وزارت راه و شهرسازی در اجرای بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأمین مسکن ایثارگران نسبت به ساخت واحدهای مسکونی زمین های تجمیع شده در اختیار بنیاد در قالب مسکن مهر با تسهیلات مندرج در بند (۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور اقدام و پس از تکمیل به افراد معرفی شده از سوی بنیاد واگذار نماید.
ماده۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برابر بند (۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور از طریق بانکهای عامل با معرفی بنیاد و تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) به یکصد هزار نفر از مشمولین ماده (۱) این آیین نامه تسهیلات خرید یا احداث مسکن پرداخت نماید.
ماده۸ ـ میزان تسهیلات پرداختی برای خرید یا ساخت مسکن به مشمولین برابر مفاد بند (۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در شهرستانهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در مراکز استانها سیصد و پنجاه میلیـون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایـر شهـرها دویست و پنجاه میلیـون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با نرخ چهار درصد با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می شود.
تبصره۱ـ زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای شهریورماه سال ۱۳۹۱ لغایت پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ می باشد. (ملاک، تاریخ صدور معرفی نامه توسط بنیاد است).
تبصره۲ـ بانکهای عامل به استناد مفاد بند (۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام نمایند.
تبصره۳ـ افراد مشمول می توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.
تبصره۴ـ در صورتی که مشمولان این ماده از طریق خرید واحدهای احداثی سازمان ملی زمین و مسکن و یا انبوه سازان طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای درحال ساخت شخصی نسبت به تأمین مسکن خود اقدام کنند، می توانند با تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی از ضوابط مندرج در این آیین نامه استفاده نمایند.
تبصره۵ ـ میزان تسهیلات پرداختی برای خرید یا ساخت مسکن در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان تعیین می گردد.
تبصره ۶ ـ دریافت هرگونه تسهیلات بانکی مسکن از جمله وامهای حمایتی، بدون سپرده گذاری، کارمندی و شرکتی مشروط به اینکه بنا به تشخیص بنیاد منجر به مسکن مناسب برای ایثارگر نشده باشد، مانع ارایه تسهیلات این آیین نامه و بالعکس به واجدین شرایط نمی شود.
تبصره۷ـ در مواردی که واگذاری زمین و یا واحدهای مسکونی از طریق سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها انجام شود، اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری ملاک ارایه تسهیلات توسط بانک می باشد.
تبصره ۸ ـ مشمولین این آیین نامه در صورت تأمین مسکن از طریق تعاونی های معتبر مانند تعاونی های نیروی مسلح و همچنین ساکنین روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارایه سند ملکی رسمی یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت نمایند.
تبصره۹ـ دریافت تسهیلات بانکی مشروط به تأیید فاقد مسکن بودن توسط بنیاد و سازمان ملی زمین و مسکن، مانع واگذاری زمین، واحد مسکونی و یا وجه زمین توسط وزارت راه و شهرسازی و یا بالعکس نمی شود.
تبصره۱۰ـ بنیاد می تواند برای ایثارگران غیرایرانی که فاقد شناسنامه ایرانی می باشند تعداد (۵۰۰۰) فقره از تسهیلات موضوع این آیین نامه را بنام خود دریافت و بازپرداخت آن را تضمین نماید تا پس از طی مراحل اداری و صدور شناسنامه ایرانی به نام آنها انتقال یابد.
ماده۹ـ در اجرای مفاد تبصره بند (۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ایثارگرانی که دارای مسکن ناتمام و یا نامناسب هستند و قبلاً از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۰ استفاده نموده اند می توانند برای ساخت مسکن، ما به التفاوت وام دریافتی قبلی و یا با فک رهن و تسویه آن از یک فقره وام ساخت بهره مند شوند.
تبصره ـ بنیاد می تواند تعداد دو هزار نفر از ایثارگران مشمول ماده (۱) این آیین نامه را که در پروژه های واگذار شده ساکن و قبلاً از تسهیلات متعلقه استفاده نموده اند و هم اکنون دارای مسکن نامناسب هستند، مجدداً برای دریافت تسهیلات پس از تسویه اصل و یارانه آن معرفی نماید.
ماده۱۰ـ بانک های عامل مجازند برای احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد، تسهیلات مقرر در این آیین نامه را پرداخت نمایند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط که توسط بنیاد معرفی می شوند فروش اقساطی نمایند.
ماده۱۱ـ پرداخت تسهیلات به افراد مشمول این آیین نامه که در سالهای قبل از تسهیلات تا سقف پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال استفاده و تا پایان سال ۱۳۹۰ اقدام به فک رهن و تسویه اصل تسهیلات نموده اند مشروط به تسویه یارانه وام قبلی در زمان دریافت وام جدید و تأیید فاقد مسکن بودن توسط بنیاد، مجاز می باشد.
ماده۱۲ـ پرداخت تسهیلات به خانواده شهدا (والدین، همسران و فرزندان)، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگانی که در سنوات گذشته از تسهیلات استفاده و حداکثر طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال ۱۳۹۰ نسبت به تسویه و فک رهن آن اقدام نموده اند مشروط به تسویه یارانه پرداخت وام قبلی در زمان دریافت وام جدید با معرفی بنیاد و تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز می باشد.
ماده۱۳ـ مشمولین این آیین نامه که در سالهای قبل از تسهیلات تا سقف بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال استفاده نموده اند به تشخیص و معرفی بنیاد می توانند برای تبدیل به احسن نمودن مسکن خود پس از تسویه وام قبلی از یک فقره تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه بهره مند شوند.
تبصره ـ جانبازان هفتاد درصد که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می باشند و در سالهای قبل از تسهیلات مورد نظر استفاده نموده اند بدون در نظر گرفتن سقف وام قبلی به تشخیص و معرفی بنیاد می توانند برای تبدیل به احسن نمودن منزل خود پس از تسویه وام قبلی از یک فقره تسهیلات بانکی بهره مند شوند.
ماده۱۴ـ همسر و فرزندان شهدایی که به صورت جمعی به بانک معرفی و یک فقره وام بانکی دریافت کرده اند پس از انتقال به یکی از وراث با توافق سایر اعضای خانواده شهید می توانند به صورت مجزا از تسهیلات بانکی مندرج در این آیین نامه بهره مند شوند. واگذاری زمین یا مسکن به والدین مانع واگذاری زمین یا تسهیلات به همسر و فرزندان شهید نمی شود.
ماده۱۵ـ بانکهای عامل موظفند موارد فسخ قراردادهای اقساطی را بلافاصله برای قطع یارانه به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اعلام نمایند.
ماده۱۶ـ بنیاد موظف است به منظور کمک به تأمین مسکن واجدین شرایط علاوه بر منابع و امکانات پیش بینی شده در این آیین نامه نسبت به واگذاری زمین های ملکی خود و تأمین و پرداخت تسهیلات مالی از محل منابع داخلی به روش قرض الحسنه یا بلاعوض اقدام نماید.
ماده۱۷ـ تصمیمات مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاون رییس جمهور و رییس بنیاد و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که منجر به تسهیل تأمین مسکن و اخذ تسهیلات خرید و یا ساخت مسکن ایثارگران و رفع ابهامات و موانع این آیین نامه شود، معتبر بوده و لازم الاجرا می باشد.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

آیین نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

شماره131956/ت47098ک ۱۳۹۰/۷/۳

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ 27/4/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 152753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 «آیین‌نامه تامین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

ماده1ـ افراد ذیل مشمول این تصویب‌نامه می‌باشند:
الف ـ جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر
ب ـ آزادگان
ج ـ خانواده شهدا (همسر و فرزندان و والدین)
د ـ خانواده جانبازان و آزادگان متوفی موضوع قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وارث جانبازان و آزادگان متوفی ـ مصوب 1380ـ
تبصره ـ تسهیلات مندرج در این تصویب‌نامه به جانبازان زیر (25%) صرفا برای تامین مسکن در قالب مسکن مهر و تسهیلات بانکی موضوع این آیین‌نامه به خانواده شهدا به صورت جداگانه (همسر، فرزندان و والدین) ارایه می‌شود.
ماده2ـ در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (126)قانون بودجه سال 1390 کل کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تامین مسکن کلیه مشمولان ماده (1) تا پایان برنامه پنجم توسعه در قالب تحویل زمین (با رعایت الگوی مصوب مسکن) تا سقف یکصد مترمربع براساس قیمت منطقه‌ای به منظور ساخت مسکن و یا واگذاری واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک یا واحدهای در اختیار با مالکیت عرصه و اعیان اقدام نماید.
تبصره1ـ قدرالسهم عرصه واگذاری‌های قبلی دولتی به همسر و فرزندان شهدا در کلان‌شهرها به میزان کمتر از (50) مترمربع و در سایر شهرها به میزان کمتر از (70) مترمربع، مانع واگذاری مجدد زمین یا مسکن به افراد یادشده نمی‌شود.
تبصره2ـ در صورت واگذاری واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک به ایثارگران، بهای قدرالسهم عرصه این واحدها براساس قیمت منطقه‌ای سال واگذاری و بهای اعیانی به قیمت تمام‌شده یا کارشناسی (هرکدام که پایین‌تر باشد) محاسبه و وصول می‌گردد. واحدهای اجاره به شرط تملیک واگذار شده که تا کنون اسناد آنها به ایثارگران منتقل نشده است نیز مشمول این تبصره می‌گردند.
تبصره3ـ در اجرای ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در صورت واجد شرایط بودن و واگذاری این واحدها به جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا، نحوه قیمت‌گذاری به صورت کارشناسی روز با تقسیط (60) ماهه بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و وصول می‌گردد.
تبصره4ـ وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در صورتی که مشمولین تبصره ماده (1)، تاکنون زمین یا مسکن دولتی دریافت نکرده باشند، در صورت رضایت آنها نسبت به تامین مسکن افراد یادشده از محل واحدهای ساخته‌شده مسکن مهر در استانها با انتقال مالکیت اعیانی به آنها اقدام نماید.
ماده3ـ مشمولین این آیین‌نامه از پرداخت هزینه‌های انشعاب آب، برق، گاز و عوارض شهرداری و هزینه‌های صدور پروانه ساخت تا یکصد مترمربع بنای مفید و در مجتمع‌های مسکونی تا سقف یادشده در سهم هر فرد معاف می‌باشند. در صورتی که متراژ هر واحد یا سهم هر واجد شرایط بیش از یکصد مترمربع باشد، صرفا مازاد بر یکصد مترمربع مشمول پرداخت هزینه‌ها و عوارض یادشده می‌باشد.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران با هماهنگی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، نفت، کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و با تایید وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.
ماده4ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است به جای زمین یا واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک به ازای هر فرد واجد شرایط معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال در کلانشهرها و مبلغ هفتاد میلیون (70.000.000) ریال برای سایر شهرها از محل اعتبارات مصوب مربوط، به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران واریز و به هزینه منظور و نسبت به تکمیل فرم اطلاعاتی افراد معرفی‌شده مبنی بر استفاده از امکانات زمین یا مسکن اقدام نماید.
ماده5 ـ در مواردی که آماده‌سازی زمینهای مورد واگذاری به هر دلیل توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) میسر نباشد، حداکثر تا سقف مبلغ سرانه هزینه‌های آماده‌سازی برای هر نفر (حداکثر ده میلیون (10.000.000) ریال) از محل منابع مذکور در این ماده به صورت نقدی در وجه بنیاد شهید و امور ایثارگران قابل پرداخت می‌باشد. هزینه آماده‌سازی بیش از مبلغ یادشده در برخی مناطق با اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان قابل تأمین و پرداخت می‌باشد.
ماده6 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تایید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) به یکصد هزار نفر از مشمولین ماده (1) تسهیلات خرید و یا احداث مسکن پرداخت نماید.
تبصره1ـ افراد مشمول می‌توانند مشترکا از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.
تبصره2ـ در صورتی که مشمولان این ماده از طریق خرید واحدهای احداثی سازمان ملی زمین و مسکن و یا انبوه‌سازان طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای در حال ساخت شخصی نسبت به تأمین مسکن خود اقدام کنند، می‌توانند با تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی، از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند.
ماده7ـ میزان تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن به نسبت هر کدام (50%) درصد، برای هر یک از مشمولین این آیین‌نامه در شهرستانهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر چهارصد میلیون (400.000.000) ریال، در مراکز استانها سیصد میلیون (300.000.000) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال و برای روستاها یکصد و بیست میلیون (120.000.000) ریال با نرخ چهاردرصد (4%) و با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.
تبصره1ـ میزان تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن در شهرهای جدید، معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان تعیین می‌گردد.
تبصره2ـ دریافت تسهیلات بانکی حمایتی از قبیل وامهای کارمندی، شرکتی و مانند آن مانع ارایه تسهیلات این آیین‌نامه و بالعکس به واجدین شرایط نمی‌شود.
تبصره3ـ در مواردی که واگذاری زمین و یا واحدهای مسکونی از طریق اداره کل راه و شهرسازی استانها انجام شود، اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری، ملاک ارایه تسهیلات از سوی بانک می‌باشد.
تبصره4ـ جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدای عضو تعاونیهای نیروهای مسلح و همچنین ساکنان روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارایه سند ملکی رسمی یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت نمایند.
تبصره5 ـ دریافت تسهیلات بانکی مشروط به عدم برخورداری از مسکن با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران مانع واگذاری زمین، واحد مسکونی و یا وجه زمین توسط وزارت راه و شهرسازی نمی‌شود.
ماده8 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تعیین بانک‌های عامل پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن اقدام نماید.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایجاد وحدت رویه بین بانکهای عامل و در راستای اخذ ضمانت لازم از ایثارگران، شیوه‌نامه‌ای را تهیه و برای اجرا به بانکهای عامل ابلاغ نماید.
ماده9ـ بانکهای عامل مجازند برای احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، تسهیلات مقرر در این آیین‌نامه را پرداخت نمایند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط که توسط بنیاد معرفی می‌شوند فروش اقساطی نمایند.
ماده10ـ در صورتی که مشمولین این آیین‌نامه در گذشته از تسهیلات یارانه‌ای بخش مسکن استفاده کرده باشند و در طی دوره وصول اقساط ثابت شود دوباره نسبت به دریافت تسهیلات یارانه‌ای اقدام کرده‌اند، با اعلام وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) بانک عامل مکلف است نسبت به اخذ مبالغ یارانه اضافی پرداخت شده به افراد یاد شده اقدام و وجوه دریافت شده را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
ماده11ـ پرداخت تسهیلات به افراد مشمول این آیین‌نامه که در سالهای گذشته تسهیلات تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال دریافت نموده‌اند مشروط به فک رهن و تسویه اصل و یارانه پرداختی آن تا پایان سال 1389 و مشروط به عدم برخورداری از مسکن با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز می‌باشد.
تبصره ـ واگذاری زمین به ایثارگران در سنوات گذشته مانع دریافت تسهیلات بانکی و یا بالعکس نخواهدشد.
ماده12ـ خانواده شهداء (والدین، همسران و فرزندان)، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگانی که در سالهای گذشته از تسهیلات بانکی موضوع تبصره‌های قوانین بودجه سالانه استفاده نموده‌اند و حداکثر طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال 1389 نسبت به تسویه و فک رهن اقدام نموده‌اند می‌توانند از یک فقره وام یارانه‌ای مسکن مشروط به بازپرداخت یارانه‌های دریافتی با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) بهره‌مند شوند.
ماده13ـ جانبازان هفتاد درصد (70%) که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند و افراد مشمول این آیین‌نامه که در سالهای قبل از تسهیلات تا سقف بیست میلیون (20.000.000) ریال استفاده نموده‌اند به تشخیص و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند برای تبدیل به احسن نمودن منزل خود پس از تسویه وام قبلی از یک فقره تسهیلات بانکی موضوع این آیین‌نامه بهره‌مند شوند.
ماده14ـ همسر و فرزندان شهدایی که به صورت جمعی به بانک معرفی و یک فقره وام بانکی دریافت کرده‌اند پس از انتقال به یکی از وراث با توافق سایر اعضای خانواده شهید می‌توانند به صورت مجزا از تسهیلات بانکی مندرج در این آیین‌نامه بهره‌مند شوند. واگذاری زمین یا مسکن به همسر و فرزندان شهید مانع واگذاری زمین یا تسهیلات به والدین و یا بالعکس نمی‌شود.
ماده15ـ پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین‌نامه توسط دولت تضمین می‌شود.
ماده16ـ بانکهای عامل موظفند موارد فسخ قراردادهای فروش اقساطی را بلافاصله برای قطع یارانه به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اعلام نمایند.
ماده17ـ زمان استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه برای پذیرش تقاضا توسط بانکهای عامل از ابتدای شهریور ماه سال 1390 لغایت پایان تیرماه سال 1391 می‌باشد.
ماده18ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به منظور کمک به تأمین مسکن واجدین شرایط، علاوه بر منابع و امکانات پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه، نسبت به واگذاری زمینهای ملکی خود و تأمین و پرداخت تسهیلات مالی از محل منابع داخلی به روش قرض‌الحسنه یا بلاعوض به مشمولین مذکور اقدام نماید.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 27/6/1390 به تأییـد مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور

محمدرضا رحیمی

آیین نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید