نظریه مشورتی در مورد رعایت نظامات ایمنی

0

پاراف نظریه مشورتی در مورد رعایت نظامات ایمنی : شماره پرونده ۱۴۴۲ ـ ۲۵ ـ ۹۳
سؤال
کارفرمایی به اتهام تسبيب در ایراد صدمات بدنی غيرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیين نامه های حفاظتی و ایمنی حين کار ضمن محکوميت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشين آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه میباشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟
۴/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۱۰۵/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
نظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیين نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ میباشد که براساس ماده ۱۷۱ قانون کار، مرتکب علاوه بر محکوميت به پرداخت دیه، مطابق ماده ۱۷۶ این قانون به پرداخت جزای نقدی و درصورت تکرار به حبس و نيز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعيين مینماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصيصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعيين مهلت یادشده نميتواند جزئی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت وبقاء یا وقوع مجّدد آن تخلّفات، ارتکاب مجّدد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقيب قرارخواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظيفه نظارت و مراقبـت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقـص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید