شرایط و نحوه دریافت کمک هزینه ازدواج در سازمان تامین اجتماعی

1

پاراف شرایط و نحوه دریافت کمک هزینه ازدواج در سازمان تامین اجتماعی : سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کنند و دارای شرایط قانونی لازم می باشند ، مبلغی به عنوان کمک هزینه ازدواج پرداخت می کند.

+ شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج :

* بیمه شده بایدظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل 720 روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشد

* در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد

* ازدواج اول باشد

* عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر اسناد رسمی ازدواج ثبت شده باشد

+ مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج:
اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقد نامه
اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه بیمه شده و همسروی
تعهد کتبی بیمه شده مبنی بر اینکه برای اولین بار ازدواج کرده است
دفترچه درمانی بیمه شده

+ کمک هزینه ازدواج :

میزان کمک هزینه ازدواج ، برابر با یکماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است . یعنی جمع دریافتی مشمول کسر حق بیمه در آخرین دوسال قبل ازازدواج تقسیم بر 24 . درصورتیکه عددحاصل کمتر از حداقل دستمزد کارگرعادی درتاریخ عقد باشد مبلغ مذکور تا حداقل دستمزد زمان عقد تعدیل می گردد.

نکته : اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط فوق باشند کمک هزینه یادشده به هردو نفر پرداخت میشود

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here