معلولان، حداقل حقوق دریافت خواهند کرد

0

پاراف معلولان، حداقل حقوق دریافت خواهند کرد : انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: بر اساس برنامه جامع حمایت از حقوق معلولان، دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مکلف کرده است تا پرداخت حداقل حقوق و دستمزد به معلولان فاقد شغل و ناتوان از انجام کار را به عنوان مستمری در بودجه سنواتی بهزیستی لحاظ کند.

با بیان اینکه ماه گذشته برنامه جامع حمایت از معلولان در هیئت وزیران مصوب شد و در بسیاری موارد حقوق همه جانبه معلولان مورد توجه قرار گرفت، اظهار کرد: بستر سازی مناسب برای اشتغال، حمایت های حقوقی و قضایی، حمایت های بیمه ای و توانبخشی و تشکیل شورای عالی هماهنگی معلولان از جمله بندهای این برنامه است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه پرداخت مستمری به معلولان فاقد شغل و ناتوان از انجام کار در این برنامه مصوب دیده شده است گفت: سازمان مدیریت مکلف شده است که اعتبار لازم را که معادل حداقل حقوق و دستمزد برای هر فرد می شود را در بودجه سنواتی ببیند. بر این اساس حدود 10 درصد معلولان مشمول این قانون می شوند.

محسنی بندپی همچنین درباره سازوکار بیمه ای حمایت از معلولان گفت: وزارت رفاه مکلف است نسبت به بیمه معلولان اقدام کند. این بیمه باید هم شامل بیمه پایه درمان و بیمه تکمیلی برای پوشش امور توانبخشی باشد.*ایسنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here