میزان عیدی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

1

پاراف خبر میزان عیدی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد به نقل از مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی : مهدی نصیری مدیرکل منابع انسانی و سیاست های رفاهی دانشگاه درباره میزان پاداش (عیدی) پایان سال اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: کارکنان تمام وقت شاغل (اعضای غیرهیأت علمی) که شامل نیروهای استخدام رسمی و قرارداد کار معین هستند، معادل دو ماه حقوق و مزایای مستمری دریافت می کنند.وی افزود: البته این میزان مشروط به این است که از سقف 12میلیون و 178200 ریال کمتر و از مبلغ 18 میلیون و 267300 ریال بیشتر نباشد.مهدی نصیری با بیان اینکه به کارکنانی که در سال جاری براساس مصوبات شورای اداری و مالی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شده اند، از تاریخ صدور مجوز مشمول دریافت پاداش می شوند، افزود: کارکنان بازنشسته و یا خرید خدمت در صورت 12 ماه خدمت معادل 6 میلیون و 35هزار ریال به آنها پاداش (عیدی) پرداخت می شود.

وی همچنین درباره کارکنانی که به صورت ساعتی در دانشگاه مشغول کار هستند، گفت: به کارکنان ساعتی تمام وقت از ابتدای سال 93 تا پایان اسفندماه سال جاری اشتغال به کار داشته و در طول سال مذکور حداقل 2080 ساعت کارکرد داشته باشند نیز مانند کارکنان تمام وقت پاداش دریافت می کنند.میزان عیدی؛ از یک میلیون و 200 هزار تومان تا یک میلیون و 800 هزار تومان.

مدیرکل منابع انسانی و سیاست های رفاهی دانشگاه افزود: به کارکنان ساعتی که کمتر از یک سال سابقه کار داشته یا مجموع ساعات کارکرد آنها کمتر از 2080 ساعت باشد، به نسبت کارکرد و حداکثر تا سقف مبلغ 12میلیون و 178200 ریال پرداخت می شود. به کارکنانی که جمع ساعات کارکرد آنها در طول سال از 344 ساعت کمتر باشد، پاداش (عیدی) تعلق نخواهد گرفت.وی با اشاره به نحوه محاسبه و پرداخت پاداش به اعضای هیأت علمی دانشگاه گفت: میزان پاداش (عیدی) به اعضای هیأت علمی تمام وقت در صورت 12 ماه خدمت در سال 93 معادل مبلغ 12میلیون ریال است. همچنین میزان پاداش (عیدی) اعضای هیأت علمی نیمه وقت در صورت 12 ماه خدمت نیمه وقت در سال 93 معادل یک دوم مبلغ فوق خواهد بود.نصیری افزود: پاداش اعضای هیأت علمی تمام وقت که از طرح خدمت مشمولان متخصص استفاده می کنند، به نسبت کارکرد آنان قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. همچنین اعضای هیأت علمی (غیر بازنشسته) که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در استخدام سایر دانشگاه ها، سازمان ها یا نهادهای دولتی هستند و از دانشگاه یا سازمان مبدأ پاداش سال 94 را دریافت می کنند، وجهی به عنوان عیدی به آنها تعلق نمی گیرد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید