قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۸۶ و اقدامات اولیه برقراری حقوق بازنشستگی

0

پاراف قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۸۶ و اقدامات اولیه برقراری حقوق بازنشستگی  :

ماده واحده ـ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت پنج سال تمدید می‌گردد. قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج‌سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سی‌سال پرداخت خواهدشد. حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم بیست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهدبود. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهدشد.

تبصره ۱ ـ دستگاههای اجرائی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی از اجراء این قانون در سال ۱۳۸۶ را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند. اعتبار مورد نیاز برای سالهای آتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و تأمین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره(۱) تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت خواهدشد.

تبصره ۳ ـ شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌‌توانند صرفاً با استفاده از منابع مالی خود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند.

تبصره ۴ ـ کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می‌شوند از حقوق و مزایای سایر قوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده‌است بهره‌مند خواهندبود.

تبصره ۵ ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.    غلامعلی حدادعادل/ رئیس مجلس شورای اسلامی

اقدامات لازم برای برقراری حقوق بازنشستگی:

الف:اقدامات دستگاه اجرائی ذیربط
۱- احتساب خدمت نظام وظیفه و سایرسوابق غیررسمی (خریدخدمت /پیمانی /حق التدریس و…): سوابق غیررسمی میبایست دربدواستخدام بررسی ؛احتساب وبدهی کسورمربوط به حساب صندوق بازنشستگی واریزشود.
بدین منظورلازم است :
اولا دستگاه اجرائی ازطریق مکاتبه وپیگیری نسبت به انتقال حق بیمه (به انضمام سیاهه سوابق وفیش واریزی ) ذینفع ازشعبه تامین اجتماعی به حساب صندوق بازنشستگی کشوری (حساب ۰۱۰۷۷۷۷۷۷۷۰۰۶) اقدام نماید. وسپس مدارک را جهت اخذ تاییدیه واریزی ومحاسبه مابه التفاوت حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال نماید
ثانیا مبلغ اعلام شده مابه التفاوت حق بیمه را از حقوق کارمند کسروبه حساب صندوق بازنشستگی واریز وتاییدیه را درپرونده ذینفع بایگانی نماید.
*درصورتیکه صندوق بازنشستگی ذیربط کتبا اعلام نماید بابت سوابق غیررسمی مستخدم حق بیمه واریزنشده این سابقه طبق ماده ۸۵ ق ا ک تعیین بدهی خواهدشد.
*دقت لازم در احتساب سوابق قبلی مستخدم ازبابت دولتی بودن یا غیردولتی بودن سابقه
* پرداخت هزینه سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی جانبازان مصوب ۲۱/۳/۸۳ (اعم ازبدهی کسور وحقوق بازنشستگی ارفاقی) برعهده دستگاه اجرائی متبوع خواهدبود لذا لازم است پیشاپیش تمهیدات لازم برای تامین اعتبار اندیشیده شود.
۲- صدورابلاغ بازنشستگی (باذکرمستندقانونی درشرح حکم)ازسوی دستگاه اجرائی
۳- تکمیل وتایید فرمهای شماره ۱و۲ (برقراری حقوق بازنشستگی) ؛
پانچ اطلاعات فرم شماره ۱و۲ درسایت صندوق بازنشستگی کشوری www.cspf.irواخذپرینت گواهی ثبت ازکامپیوتر
۴- ارسال درخواست برقراری حقوق بازنشستگی(همراه با سایرمدارک) :
طبق بخشنامه ۳۶۹۵مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۲شورای عالی اداری مدارک میبایست حداقل یکماه قبل ازموعدبازنشستگی به صندوق ارائه شود
– تاییدیه فرم۱و۲(دارای مهروامضاء) ؛ابلاغ بازنشستگی ؛اولین حکم استخدام رسمی واحکام کارگزینی ۲سال اشتغال آخرخدمت
– تصویرخوانا از شناسنامه ؛کارت ملی ؛دفترچه حساب سپهری ؛ گواهی پایان خدمت سربازی
-اولین وآخرین حکم قراردادی/خدمت غیررسمی ؛احکام مرخصی بدون حقوق ؛غیبت غیرموجه ؛انفصال موقت
-فیش واریزبدهی خدمت غیررسمی؛ کسور ارفاقی آموزش وپرورش استثنائی؛مدرک بیمه پردازی؛….درصورت اقدام
-تصویرمدارک ایثارگری (درصدجانبازی ؛مدت حضوردرجبهه ؛مدت اسارت و مدرک واریزکسور۲برابر ایام اسارت)
۵-پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان /موظفین
پس ازتاییدنهائی وصدور حکم بازنشستگی /وظیفه ذینفع ازسوی صندوق بازنشستگی ؛حکم صادره به اموراداری دستگاه وازآنجامیبایست به امورمالی/ذیحسابی دستگاه ارسال شود.
ذیحسابی دستگاه مشخصات ذینفع را درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وموظفین درج می نمایدتاحقوق خالص وی راپس ازکسرکسورات (بیمه تکمیلی؛بیمه درمانی؛اقساط وام)به حساب بانکی مربوطه واریزنماید.
*نکته مهم وموردتوجه ذیحسابی: درصورتیکه تاریخ صدورحکم بازنشستگی توسط صندوق قبل ازدهم ماه بوده باشد حقوق ومطالبات ذینفع درهمان ماه به حساب ذیحسابی محترم دستگاه حواله خواهدشد و درصورتیکه حکم بعدازنهم هرماه صادرشود حقوق ومطالبات ذینفع درماه بعدی حواله خواهدشد.
ب :توسط صندوق بازنشستگی کشوری
مدیریت بازنشستگی استان درصورت انطباق مستندات ؛محاسبات؛….. باقوانین ومقررات ؛حکم برقراری حقوق بازنشستگی مستخدم(حداکثرظرف یکهفته)را در۲نسخه صادروجهت اقدامات لازم به دستگاه اجرائی(ذیحسابی / کارگزینی)ارسال مینماید.
اداره کل امورمالی صندوق بازنشستگی دردهم هرماه لیست حقوق را(جهت محاسبه وتامین اعتبارلازم ازمنابع داخلی وکمکهای دولت)مندرج درسیستم احکام صندوق را گزارشگیری میکند وسپس اعتبارحقوق بازنشستگان وموظفین را (حداکثرتاپایان ماه) مستقیما به حساب ذیحسابی محترم دستگاه حواله میکند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here