قانون تفسير جزء 1 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعی

0

پاراف قانون تفسير جزء 1 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعی : شماره 43783/542   مورخ  ۱۳۹۰/۷/۱۷
قانون تفسير جزء 1 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعی اصلاحی مصوب 1379
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون تفسير جزء 1 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعی اصلاحی مصوب 1379 که با عنوان طرح یک فوریتی استفساریه جزء (1) بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مصوب 30/11/1379 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 29/6/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 141330   مورخ 23/7/1390
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
«قانون تفسير جزء 1 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعی اصلاحی مصوب 1379» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/7/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 43783/542 مورخ 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون تفسير جزء 1 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعی اصلاحی مصوب 1379
موضوع استفساریه: آیا مطابق جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 30/11/1379 سابقه پرداخت حق ‌بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه یک و نیم (5/1) سال محاسبه خواهد شد؟
نظر مجلس: بلی، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه، یک و نیم (5/1) سال محاسبه خواهد شد.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید