آخرین جزئیات در مورد بازنگری و اصلاح مشاغل عمومی و اختصاصی، ضوابط ارتقاء رتبه و پیش نویش آئین نامه فوق العاده ها

0

پاراف آخرین جزئیات در مورد بازنگری و اصلاح مشاغل عمومی و اختصاصی، ضوابط ارتقاء رتبه و پیش نویش آئین نامه فوق العاده ها :

بازنگری و اصلاح مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی

در اجرای مفاد ماده (70) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره­های ذیل آن، بازنگری و اصلاح مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه­های اجرایی کشور در دستور کار امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا قرار دارد.
در اجرای مفاد ماده (70) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره­های ذیل آن مبنی بر بررسی و تصویب شرایط تصدی مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه­های اجرایی توسط این سازمان، بازنگری و اصلاح مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه­های اجرایی کشور در دستور کار امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا قرار دارد. در این راستا این امور از پیشنهادها و نظرات سازندة صاحبنظران و کارشناسان دستگاه­های اجرایی در خصوص ایجاد، حذف، ادغام و یا تغییر عناوین شغلی، بازنگری وظایف و مسئولیت­های مشاغل و شرایط احراز آنهامطابق با رویکرد قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت انجام هر چه بهتر و مؤثرتر برنامة بازنگری مشاغل،استقبال می­نماید.

بازنگری و اصلاح ضوابط ارتقاء به رتبه های پایه، ارشد، خبره و عالی

ضوابط مربوط به ارتقاء کارکنان دولت به رتبه های پایه، ارشد، خبره و عالی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.
به منظور تنظیم شرایطی شفاف با رویکرد افزایش اثربخشی مقررات و بهبود انگیزه و عملکرد کارکنان دولت، ضوابط و مقررات مربوط به نحوة ارتقای کارکنان در رتبه های جدول حق شغل موضوع بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27/10/1389 مورد بازنگری قرار گرفته است که پس از نهایی شدن اصلاحات لازم و تصویب شورای توسعة مدیریت به کلیة دستگاه­ها ابلاغ خواهد شد.

تهیه و تنظیم پیش نویش آئین نامه فوق العاده های موضوع بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

پیش نویش آئین نامه فوق العاده های موضوع بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و تنظیم شده است. در راستای بهینه­سازی ضوابط و مقررات مربوط به هزینة سفر و مأموریت روزانه و فوق­العاده­های نوبت کاری و جابجایی کارکنان دولت، پیش­نویس آئین­نامة فوق­العاده­های موضوع بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت تصویب در دستور کار شورای توسعة مدیریت قرار گرفته است. لازم به ذکر است در بند یاد شده مقرر گردیده است که برای جبران هزینه­های فوق­الذکر با رعایت ضوابط مربوطه، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت شود.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید