چگونگی پرداخت حقوق بازنشستگان و تسویه حساب سالانه

0

پاراف چگونگی پرداخت حقوق بازنشستگان و تسویه حساب سالانه : مراحل کاربردی چگونگی پرداخت حقوق بازنشستگان و تسویه حساب سالانه  بصورت کاربردی را در توضیحات زیر مشاهده کنید:

1-افتتاح حساب پرداخت حقوق بازنشستگی توسط ذیحسابی /امورمالی دستگاه
ذیحسابی /امورمالی دستگاه شماره حساب مفتوحه نزدبانک عامل (صادرات / ملی)را به صندوق بازنشستگی استان اعلام میدارد.
2- واریزعلی الحساب حقوق بازنشستگان توسط صندوق بازنشستگی کشوری به حساب امورمالی دستگاهها درهرماه
دردهم هرماه اطلاعات احکام ثبت شده بازنشستگان در رایانه صندوق بازنشستگی کشوری ملاک تامین اعتبار توسط صندوق قرارمیگیرد.
اعتبارحقوق بازنشستگان (پس ازکسربیمه تکمیلی درمان واقساط وام صندوق) در25هرماه به حساب امورمالی/ذیحسابی دستگاه واریزمیشود.
3- تنظیم لیست وارسال چک حقوق ماهانه بازنشستگان به بانک عامل ازسوی ذیحسابی دستگاه درهرماه
انعکاس کسربیمه تکمیلی درمان به ماخذ1%کل حقوق ونیزاقساط وام دریافتی ازصندوق بازنشستگی درلیست حقوق الزامی میباشد.
4- تکمیل فرم صورت پرداخت قطعی حقوق بازنشستگان (فرم 1/1)ازسوی ذیحسابی دستگاه درهرماه
– حقوق جاری چیست؟حقوق یکماهه استحقاقی (صرفا مبلغ مندرج در حکم بازنشستگی )که درلیست حقوق درج میشود.
– حقوق ماههای قبل /سنوات قبل چیست؟ اگر به عللی همچون صدور دیرهنگام حکم برقراری حقوق بازنشستگی ؛صدور حکم افزایش ضریب حقوق سال؛….. مبلغی به عنوان بستانکاری بازنشسته ازبابت ماهها/سالهای گذشته درلیست حقوق پرداخت شود.
-تکمیل فرم2/1درصورت افزایش حقوق (برقراری حقوق جدید؛…)یاکاهش حقوق(فوت بازنشسته…)نسبت به لیست حقوق ماه قبل
– تکمیل فرم وام صندوق به تفکیک سنوات اخذ وام(درصورتی که بازنشسته ای ازطریق صندوق بازنشستگی وام دریافت کرده باشد)
– واریزمازاداعتبارحقوق بازنشستگی به حساب 0107777777006 نزدبانک صادرات شعبه 763 با تکمیل فرم برگشت ازعلی الحساب
5-تکمیل فرم تاییدیه یکساله پرداخت قطعی حقوق بازنشستگان ازسوی ذیحسابی دستگاه درپایان سال مالی
6- بررسی ؛ثبت وتایید فرم 1/1توسط مدیریت بازنشستگی استان درهرماه
پس از دریافت فرم پرداخت قطعی حقوق بازنشستگان(1/1)دستگاهها ؛مدیریت بازنشستگی استان نسبت به بررسی وثبت اطلاعات مربوط به تعدادبازنشستگان وموظفین ؛میزان افزایش یا کاهش حقوق در ماه جاری ؛اقساط وام به تفکیک سنوات و…..وازطریق شبکه داخلی به امورمالی صندوق(مرکز) ارسال میکند.سپس نسخه ای از فرم 1/1تایید شده به امورمالی دستگاه اعاده میشود.
مثال:
حکم برقراری حقوق بازنشستگی آقای ….علوی درتاریخ 8/7/1390توسط صندوق بازنشستگی صادر وچندروزبعد نیز دراختیار امورمالی دستگاه قرارگرفت.اگر حقوق بازنشستگی مندرج درحکم نامبرده 6000000ریال وتاریخ اجرای حکم 15/5/1390باشد حقوق جاری ومطالبات وی را درلیست حقوق مهرماه بازنشستگان محاسبه کنید؟
حقوق جاری مهرماه ایشان 6000000ریال میباشد
مطالبات ماههای گذشته به مدت 46روز (30روز شهریور16روزبابت مرداد زیرا خود 15مرداد نیزمحاسبه میشود) 9200000=30÷46×6000000
ازجمع حقوق جاری ومطالبات ذینفع ابتدا سهم بیمه مکمل درمان ؛بیمه پایه درمان؛…….وسایرکسورات را کسر مینمائیم تا پس ازاضافه کردن کمک هزینه عائله مندی واولاد ازمحل ااعتبارات دستگاه اجرائی ؛خالص پرداختی به حساب ذینفع واریزشود.
درتنظیم فرم 1/1 ؛حقوق یکماهه مهرنامبرده درردیف افزایش ماه جاری درج …..ولیکن مطالبات وی صرفا درستون ماههای قبل درج خواهدشد.
نکته: باتوجه به اینکه حکم ذینفع قبل ازدهم ماه صادرشده لذا اعتبارحقوق ومطالبات وی درهمان ماه تامین وقابل پرداخت شده است.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید